Nieuwsbrief december 2020

Vrije vergoeding in de werkkostenregeling 2020 voor DGA December is de tijd om te kijken of er voor jou als DGA ruimte is om jezelf nog een onbelaste netto vergoeding in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) te geven. Als gevolg van de coronacrisis is besloten deze vrije ruimte dit jaar verder te verruimen. In eerste instantie was de vrije ruimte verhoogd naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom, maar vanwege coronacrisis is de vrije ruimte eenmalig verhoogd naar 3%. Ook deze 3% geldt alleen over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Voor het meerdere boven de € 400.000 geldt een vrije ruimte van 1,2% over de fiscale loonsom. Als vergoeding kan worden … Read More

Prinsjesdagspecial – Belastingplan 2020

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de Miljoenennota gepresenteerd en het Belastingplan 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Belastingplan moet volgens staatssecretaris van Financiën Menno Snel “zorgen voor lagere lasten op arbeid, de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor reële economische activiteiten en verdere vergroening.” In onze samenvatting tref je de hoofdlijnen van de voornaamste wijzigingen aan. Belangrijkste voorgenomen wijzigingen inkomstenbelasting Box 1 tarieven De tariefschijven in de gecombineerde loon- en inkomstenbelasting worden versneld in 2020 teruggebracht naar twee schijven: een schijf van 37,35% en een schijf van 49,5%. De tweede schijf begint bij een inkomen vanaf € 68.507. Het kabinet houdt hierbij wel vast aan het vorig jaar aangenomen voorstel voor afbouw van aftrekposten in de … Read More

Nieuwsbrief augustus 2019

Pas op met de vervaltermijn voor het opeisen van uitgeleend geld! Stel je voor: Iemand die je goed kent, een compagnon, familielid of vriend, heeft geldzorgen. Jij leent hem een bedrag en komt overeen dat je rente ontvangt over het uitgeleende geld. Je stelt een schuldverklaring op die door beide partijen wordt ondertekend. Over de jaren ontvang je niets, je vraagt er wel een aantal maal om maar wil ook niet teveel druk zetten vanwege de onderlinge relatie. Na zeven jaar ben je er klaar mee en laat je een aangetekende brief opstellen waarbij je aangeeft geen genoegen meer te nemen met non-betaling en de onmiddellijke betaling van het verschuldigde bedrag plus rente eist. Als reactie geeft de geldlener echter … Read More

Nieuwsbrief noodpakket voor banen en economie 2.0

Corona

Onder de naam Noodpakket voor banen en economie 2.0 lopen de bestaande regelingen (soms onder gewijzigde voorwaarden) door en zijn er nieuwe maatregelen getroffen. In deze nieuwsbrief informeren wij je over de belangrijkste wijzigingen en de nieuwe regelingen.  Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)  Voor die MKB-bedrijven die het hardst geraakt worden door de coronacrisis is de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) ingesteld. Dit is de opvolger van de TOGS. Zij krijgen een belastingvrije tegemoetkoming van maximaal € 50.000 om de vaste lasten (zoals huur en verzekeringen) te kunnen betalen voor de komende vier maanden. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetderving (minimaal 30%). In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. Aanvragen … Read More

Verplichte energiebesparende maatregelen bedrijfsleven

Verbruikt jouw bedrijf ieder jaar 50.000 kWh elektriciteit of meer? Of is jouw kantoorgebouw meer dan 100 m2? Dan is dit artikel interessant voor jou! De Nederlandse Staat is verplicht ervoor te zorgen dat Nederland eind 2020 tenminste 25% minder broeikasgassen uitstoot ten opzichte van 1990. Dit heeft het gerechtshof Den Haag op 9 oktober 2018 geoordeeld. Dit doel is echter nog (lang) niet bereikt. Aangezien uit cijfers van Energieonderzoek Centrum Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat kantoorpanden, winkels en woningen de grootste milieuvervuilers van Nederland zijn, worden nu een aantal maatregelen genomen om bedrijven en instellingen verplicht te laten verduurzamen. Informatieplicht energiebesparing Al sinds het ingaan van de Wet milieubeheer in 1993 hebben tienduizenden bedrijven … Read More

Nieuwsbrief augustus 2020

FOR en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet Sinds kort ben je als ondernemer geen bijdrage inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) meer verschuldigd over de winst, die is ontstaan door vrijval of afname van de oudedagsreserve (FOR) met het bedrag van de betaalde premies voor lijfrenten die je in de aangifte Inkomstenbelasting hebt afgetrokken als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Dit betreft een codificatie van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 november 2018. Als ondernemer voor de Inkomstenbelasting mag je jaarlijks, onder bepaalde voorwaarden, een deel van je winst gebruiken voor toevoeging (“dotatie”) aan de FOR. Het vormen van een FOR betekent niet dat je daadwerkelijk geld opzij zet, maar het is een reservering van een deel van de winst. Over de dotatie aan … Read More

Nieuwsbrief februari 2020

Belastingdienst: “Gebruik altijd ob-nummer voor aangifte omzetbelasting” Zoals we al aangaven in de nieuwsbrief van november 2019, hebben 1,3 miljoen eenmanszaken per 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer gekregen. Zij dienen dit nummer te vermelden op hun facturen en de website en te gebruiken voor alle zakelijke communicatie. Het btw-identificatienummer bestaat uit de landcode NL, 9 cijfers, de letter B en 2 cijfers (bijvoorbeeld NL123456789B01). De Belastingdienst waarschuwt nu nogmaals om het nieuwe btw-identificatienummer niet te gebruiken voor de aangifte omzetbelasting. Het systeem van de Belastingdienst herkent dit nummer niet, waardoor zij de aangiften niet ontvangen. De aangifte omzetbelasting kan alleen gedaan worden met het omzetbelastingnummer. Het omzetbelastingnummer is het oude btw-nummer, dat eenmanszaken gebruikten tot en met 31 december … Read More

Uitbreiding steunpakket en werkgeversverklaring avondklok

Corona

Het is duidelijk dat de coronacrisis inmiddels ook een langlopende economische crisis is geworden. Buffers van ondernemers zijn geslonken en de reserves zijn opgebruikt. Omdat Nederland in lockdown is en diverse maatregelen inmiddels verzwaard zijn, heeft het kabinet afgelopen week besloten om het huidige steun- en herstelpakket fors uit te breiden. Er is nog eens een bedrag van 7,6 miljard euro beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van dit pakket. De verruimingen zullen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Daarnaast heeft het kabinet nogmaals aangegeven dat dit pakket mee zal ademen met de economische ontwikkelingen en ze een vinger aan de pols zullen houden voor de periode na afloop van het huidige steun- en herstelpakket. Lees hier het … Read More

Nieuwsbrief december 2019

Vereenvoudiging regelgeving fiets van de zaak De regels rond de fiets van de zaak zijn vrij ingewikkeld. Met ingang van 1 januari 2020 worden de regels van de fiets van de zaak daarom vereenvoudigd. Hierbij moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen ondernemers voor de inkomstenbelasting en werknemers in loondienst. Ook maakt het verschil of je zakelijke kilometers rijdt met je privéfiets of dat er vanuit je onderneming of door je werkgever een fiets ter beschikking is gesteld. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting (eenmanszaak of vof), en je rijdt zakelijk kilometers met jouw privéfiets? Dan mag je ten laste van jouw onderneming een zakelijke onkostenvergoeding van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer in mindering brengen op je belastbare winst. … Read More

Belastingwijzigingen en aftrekposten in 2021

Aftrekposten in 2021 verder beperkt Het kabinet zet al jaren in op verlaging van de belastingtarieven. Daar staat tegenover dat aftrekposten in box 1 minder gaan opleveren. Dit wil het kabinet bereiken door de het maximale percentage waartegen je de kostenposten kunt aftrekken te verlagen van 46% naar 43%. De aftrekposten waar het nu om gaat zijn: Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen Specifieke zorgkosten Weekenduitgaven voor gehandicapten Scholingsuitgaven Aftrekbare giften Het restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren Verliezen op beleggingen in durfkapitaal. Specifiek voor ondernemers komen daar de volgende aftrekposten nog bij: De zelfstandigenaftrek De startersaftrek De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid De MKB-winstvrijstelling De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk De meewerkaftrek De stakingsaftrek De aftrek wordt alleen beperkt als je inkomen geheel of … Read More