Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2020

Heb jij één of meer medewerkers die vorig studiejaar een (BBL)opleiding hebben gevolgd? Of heb jij een uitzendkracht of payrollmedewerker ingehuurd die een geregistreerde opleiding volgt en stagebegeleiding van jou heeft gekregen? Wellicht kom je dan in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren. In dat geval kan er tot en met 16 september 2020 subsidie worden aangevraagd. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per medewerker. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat jouw bedrijf een leerling begeleidt. Was jouw bedrijf gedwongen gesloten tussen 16 maart 2020 en 19 mei 2020, dan worden deze weken niet in mindering gebracht op de subsidie. Dit geldt ook voor bedrijven die vrijwillig zijn gesloten omdat het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten niet … Read More

Mag je als werkgever de griepprik aanbieden?

Je mag je werknemers niet verplichten om de griepprik te halen. Je kunt er wel voor kiezen om dit aan te bieden. Werknemers zijn dan nog steeds vrij om te beslissen of zij de griepprik wel of niet willen halen. Werknemers hebben 40% minder kans om griep te krijgen. Indien werknemers wel de griep krijgen zijn de klachten milder. Minder ziekteverzuim scheelt in de verzuimkosten. Er zijn bepaalde groepen werknemers welke al een oproep krijgen om via de huisarts een griepprik te gaan halen. Dit zijn werknemers van 60 jaar en ouder en werknemers die onder een bepaalde risicogroep vallen. Voor deze werknemers is de griepprik gratis. Voor de overige werknemers kan de werkgever aanbieden om de kosten van de … Read More

Nieuwsbrief financiële regelingen 2e noodpakket

Corona

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn voor iedereen in Nederland voelbaar. In onze vorige nieuwsbrief gaven wij al aan dat het kabinet daarom ook de komende tijd ondernemers blijft steunen door middel van financiële regelingen. In deze nieuwsbrief informeren wij je graag over een aantal van de belangrijkste regelingen binnen dit tweede steunpakket, welke loopt tot 1 oktober 2020. Wil je meer informatie? Ga dan naar onze coronapagina of neem contact met ons op. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2.0 Op 6 juli 2020 is de tweede aanvraagperiode voor de NOW ingegaan. De NOW verleent een subsidie voor de loonkosten voor vier maanden, zodat werkgevers hun werknemers kunnen doorbetalen. Het doel van de NOW 2.0 is om … Read More

Nieuwsbrief juni 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 28 mei jl. aangenomen door de Eerste Kamer en treedt op 1 januari 2020 in werking. Deze wet moet zorgen voor een beter evenwicht op de arbeidsmarkt en het aantrekkelijker maken om vast personeel in dienst te nemen. Een korte opsomming van de wijzigingen: Ontslagrecht: Onder de WAB wordt het weer mogelijk om iemand te ontslaan op basis van een optelsom van omstandigheden, de zogeheten cumulatiegrond. Hierdoor wordt het weer mogelijk om ontslaggronden te combineren die wellicht afzonderlijk van elkaar onvoldoende grond bieden voor ontslag. Verruiming ketenregeling: Werknemers mogen weer drie aansluitende contracten in drie jaar tijd aangeboden krijgen. De pauze tussen een keten van tijdelijke … Read More

Nieuwsbrief april 2019

Fiscale actualiteiten Het nieuwe jaar heeft ook een aantal fiscale veranderingen met zich meegebracht. Hierbij een opsomming van een aantal actualiteiten. Verlaging tarieven vennootschapsbelasting: Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag. In 2019 is het tarief van de eerste tariefschijf (voor het deel van de winst tot en met € 200.000) verlaagd van 20% naar 19%. Het tarief van de tweede tariefschijf (voor het deel van de winst boven de € 200.000) is 25% gebleven in 2019. In 2020 en 2021 worden de tarieven verder verlaagd. Voor winsten tot en met € 200.000 naar 16,5% in 2020 en 15% in 2021 en voor winsten vanaf € 200.000 naar 22,55% in 2020 en 20,5% in 2021. Verliesverrekening vennootschapsbelasting: … Read More

Prinsjesdagspecial – Belastingplan 2021

Inkomstenbelasting Box 1De zelfstandigenaftrek (€ 7.030) voor ondernemers in de inkomstenbelasting wordt nog sneller afgebouwd dan in voorgaande jaren voorgesteld. Eerder was er een stapsgewijze afbouw tot € 5.000 aangekondigd in 2028, dat wordt nu € 3.240 in 2036. De afbouw zal geleidelijk verlopen, maar het begin sneller. Hierdoor valt de zelfstandigenaftrek in 2021 lager uit. Het kabinet beoogt hiermee fiscale verschillen tussen ondernemers en werknemers te verkleinen. Als tegemoetkoming wordt de verhoging van de arbeidskorting naar voren gehaald en neemt het box 1 tarief in de eerste schijf met enkele procentpunten af. Box 2In het Belastingplan 2021 zijn geen wijzigingen voor box 2 opgenomen. In het Belastingplan 2019 was reeds een tariefverhoging opgenomen naar 26,9% in 2021 (nu in … Read More

Nieuwsbrief Coronavirus

Zorgplicht werkgever In Nederland geldt dat werkgevers jegens werknemers een zorgplicht hebben. Zo is een werkgever onder meer verplicht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Het advies van de overheid is dat werkgevers het personeel goed inlichten over de symptomen van het coronavirus en om daarnaast duidelijk op hygiënevoorschriften te wijzen. Eventueel bezorgde werknemers kunnen voor meer informatie naar de bedrijfsarts worden doorverwezen. De bedrijfsarts kan hen informeren over de symptomen en mogelijke preventieve maatregelen. Indien een werknemer zich meldt met het vermoeden van een besmetting, dan kan de werkgever de werknemer – uit hoofde van de zorgplicht voor andere werknemers – de toegang tot de werkplek ontzeggen. Geadviseerd wordt om de werknemers vervolgens direct telefonisch contact op te laten … Read More

Onbelaste vergoeding vaste reiskosten toch verlengd

Veel werkgevers betalen nog steeds een vergoeding voor vaste reiskosten aan hun werknemers en houden daar geen belastingen op in. Ook wanneer die werknemers vooral thuiswerken. Voorwaarde voor het geven van de onbelaste vergoeding is dat de werknemers deze ook al voor 13 maart 2020 kregen. Verlenging Het kabinet verlengt deze maatregel omdat er nog steeds werknemers zijn met kosten die te maken hebben met het reizen voor hun werk. Denk hierbij aan werknemers die vaste kosten hebben van de eigen auto of private leaseauto die zij eerder gebruikten voor woon-werkverkeer. Of aan werknemers die ervoor hebben gekozen hun OV-abonnement te verlengen. Sommige werkgevers gebruiken de reiskostenvergoeding ook als een vergoeding voor thuiswerkkosten. Thuiswerkkosten na de coronacrisis Het is goed mogelijk dat … Read More

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers

Investeer je als bedrijf in Co²-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? En ben je belastingplichtig voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kom je in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers. Voorwaarde is wel dat deze investeringen op de Energielijst 2021 staan. Met de EIA kun je in 2021, naast de gebruikelijke afschrijvingskosten, 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor 2021 is er een budget van € 149 miljoen beschikbaar voor de EIA. EIA en andere regelingen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) Als je in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor investeringsaftrek kun je in aanmerking komen voor de KIA. Dit is in 2021 maximaal € 16.568. De EIA mag samenvallen met de KIA. Milieu-investeringsaftrek (MIA) … Read More

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Veel mensen zetten zich – vaak vrijwillig – in voor hun vereniging of stichting. Om te voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten de verenigingen en stichtingen schade toebrengt, treedt op 1 juli 2021 de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Bestuursleden en toezichthouders hebben binnen de nieuwe wet de plicht om het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen. Dit betekent dat de WBTR eisen stelt aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders en hen verplichtingen oplegt. Hieronder een kort overzicht van een aantal van de belangrijkste wijzigingen: Aansprakelijkheid Als bestuursleden en toezichthouders zich niet houden aan de verplichtingen die onder de wet gelden kunnen ze aansprakelijk … Read More