Wetswijziging arbeidsvoorwaarden vanaf 1 augustus 2022

Als werkgever moet je vanaf 1 augustus 2022 rekening houden met een aantal nieuwe verplichtingen. Per deze datum treedt de “Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden” in werking met als doel de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren. De wet heeft onmiddellijke werking en de belangrijkste wijzigingen zijn:

Uitbreiding informatieplicht werkgevers

De werkgever moet, schriftelijk en uiterlijk binnen een week c.q. een maand na aanvang van het dienstverband, aan nieuwe werknemers essentiële informatie verstrekken. Indien oude werknemers om essentiële informatie verzoeken dient dit binnen 1 maand na het verzoek aan hen verstrekt te worden. Zowel in de huidige als de nieuwe regeling is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt als de werkgever weigert aan de informatieplicht te voldoen.

Informatie welke binnen één week verstrekt dient te worden:

 • Naam en woonplaats
 • Standplaats
 • Functie
 • Tijdstip van indiensttreding
 • Soort contract: bepaald of onbepaalde tijd
 • Beloning
  - Het aanvangsbedrag
  - De afzonderlijke bestanddelen
  - Manier en frequentie van uitbetaling
 • Werk- en rusttijden en referentie-uren
 • Proeftijd (indien van toepassing)

Informatie welke binnen één maand verstrekt dient te worden:

 • Pensioenregeling (indien van toepassing)
 • CAO (indien van toepassing)
 • Vakantie- en verlofregelingen
 • Ontslagprocedure
 • Werk in het buitenland langer dan 4 weken
 • Op basis van uitzendovereenkomst, dan wel payrollovereenkomst
 • Oproepcontract
 • Inlenende onderneming
 • Recht op scholing

 Aandachtspunten werkgever

 • Er kan doorverwezen worden naar informatie welke in de cao staat.
 • Aparte vermelding van arbeidsvoorwaarden die in de arbeidsovereenkomst en/of cao staan kan achterwege blijven.
 • Procedures en andere informatie die niet in de arbeidsovereenkomst en/of cao staan kunnen in het personeelshandboek.
 • Zorg bij elektronisch verzenden voor een ontvangstbevestiging.

Voorspelbare werktijden en arbeidsvoorwaarden

 • De werkgever moet een referentieperiode (dagen en uren) afspreken. Werknemers hoeven alleen op de referentiedagen te werken en mogen oproepen buiten de referentieperiode weigeren.
 • De minimale oproeptermijn is 4 dagen mits anders bepaald in de geldende cao.
 • De werkgever moet de afgesproken referentiedagen en -uren binnen 1 week na de start van de arbeidsovereenkomst schriftelijk bevestigen.
 • Een wisselend rooster is kenbaar en dus voorspelbaar. Hier hoeft geen referentieperiode voor afgesproken te worden.
 • De werknemer kan na een half jaar verzoek doen om meer voorspelbare arbeidvoorwaarden. Werkgevers met 10 of meer werknemers moeten binnen één maand reageren op een verzoek. Werkgevers met minder dan 10 werknemers moeten binnen 3 maanden reageren op een verzoek. De beslissing van de werkgever moet schriftelijk gemotiveerd zijn. Als de werkgever niet op tijd reageert wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd.

 Aandachtspunten werkgever

 • Het is verplicht om met alle oproepmedewerkers een referentieperiode af te spreken, ook met oproepmedewerkers die al voor 01-08-2022 in dienst zijn. Spreek dit dus af met alle oproepmedewerkers.
 • Vergeet niet om een oproepkracht na 12 maanden een aanbod te doen voor vaste uren.

Verbod nevenwerkzaamheden

De werkgever moet voor een verbod op nevenwerkzaamheden een objectieve rechtvaardiging hebben. Werkgevers maken hiervoor vaak gebruik van een nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst. Staat er een verbod op nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst? Dan moet er worden opgenomen dat bij een objectieve rechtvaardigingsgrond nevenwerkzaamheden kunnen worden verboden. Onder objectieve rechtvaardiging wordt verstaan:

 • Gezondheid en veiligheid
 • Bescherming van vertrouwelijke informatie
 • Integriteit van overheidsdiensten of het vermijden van belangenconflicten
 • Arbeidstijdenwet en verplichtingen van werkgever en werknemer

Scholing

Indien scholing verplicht is op grond van Nederlandse of Europese wetgeving of cao’s, is het volgende bepaalt:

 • De werkgever betaalt de scholing en alle bijkomende kosten zoals boeken, reiskosten, etc.
 • De tijd die de werknemer besteedt aan de scholing wordt als arbeidstijd beschouwd.
 • Regelingen voor studiekosten of een scholingskostenbeding waarin staat dat de werknemer kosten moet maken, worden per direct nietig verklaard.
 • De scholing moet, indien mogelijk, onder werktijd plaatsvinden.

Voor niet verplichte scholing blijven de oude regels gelden en mag er dus wel een studiekostenbeding worden opgesteld. Op wetten.overheid.nl kan een lijst geraadpleegd worden waarin beroepen staan die uitgezonderd zijn en waarbij dus wel een studiekostenbeding kan worden opgesteld.

Aandachtspunten werkgever

 • Controleer of er sprake is van verplichte scholing.
 • Controleer lopende arbeidsovereenkomsten op studiekostenbedingen.

Benadelings- en opzegverbod

Werknemers hebben vanaf 1 augustus recht op extra bescherming. Werknemers die zich op bovengenoemde rechten beroepen, mogen niet om die reden worden ontslagen of nadelig worden behandeld.

Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Vanaf 2 augustus aanstaande hebben werkende ouders recht op 9 werkweken betaald ouderschapsverlof, mits deze worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Werkgevers kunnen de aanvraag indienen bij het UWV voor de uitkering van de werknemer, maar wel pas nadat het verlof is opgenomen. Het UWV betaalt een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon (tot het maximumdagloon) van de ouder.
Bovenstaande kan ook gelden voor werkende ouders die vóór 2 augustus 2022 een kind hebben gekregen. Het kind mag dan niet ouder dan één jaar zijn en de ouders mogen het volledige recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof nog niet hebben opgenomen.

Tot slot

Onze salarisadviseurs Nanja en Desirée staan voor je klaar! Zij geven je graag gericht advies hoe je binnen jouw bedrijf om kunt gaan met de wijzigingen. Wil je hier gebruik van maken of heb je andere vragen, mail dan naar salarisadministratie@financeplus.nl of bel naar ons kantoor op nummer 0182 – 622 000.