Update box 3

In ons nieuwsbericht van 4 januari 2022 hebben wij gemeld dat de Hoge Raad op 24 december 2021 heeft geoordeeld dat de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
Volgens de Hoge Raad mag alleen het werkelijk rendement op het vermogen belast worden, maar is niet aangegeven hoe dit precies moet worden bepaald.

Eerder werd aangekondigd dat het kabinet in het voorjaar zou besluiten hoe zij de uitspraak van de Hoge Raad zou verwerken. Staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscaliteit heeft tijdens het debat met de Tweede Kamer op 18 april jl. echter bericht pas in het najaar een definitief besluit te nemen. Daarna wordt bekend gemaakt welke belastingplichtigen definitief in aanmerking komen voor rechtsherstel en op welke wijze het rechtsherstel zal plaatsvinden.

Voorlopige standpunten kabinet

Op basis van twee aan de Kamer verzonden brieven zijn wel de volgende (voorlopige) standpunten van het kabinet te herleiden:

 • Het kabinet overweegt twee varianten voor een eerlijker vermogensheffing:
 1. Een forfaitaire spaarvariant, waarbij voor spaargeld wordt uitgegaan van de actuele rente en voor de overige bezittingen wordt uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen.
 2. Een forfaitaire variant voor alle vermogenscategorieën, waarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde rendementen voor de verschillende vermogenscategorieën in het betreffende belastingjaar.
 • De aanslagen Inkomstenbelasting (IB) die in ieder geval in aanmerking komen voor herziening van de vermogensheffing in box 3 zijn:
 1. Definitieve aanslagen IB over het aangiftejaar 2021 (de huidige beschikbare aangiftesoftware gaat overigens nog uit van de door de Hoge Raad afgekeurde berekening).
 2. Definitieve aanslagen IB over het aangiftejaar 2020 en ouder, voor zover:
  a) de aanslagen zijn opgelegd op of na 24 december 2021 of 
  b) de aanslagen, waartegen uiterlijk op 23 december 2021 (massaal) bezwaar werd ingediend.

  De belastingplichtigen met aanslagen IB over de periode 2017-2020, waartegen (massaal) bezwaar werd ingediend, zullen uiterlijk 4 augustus 2022 worden gecompenseerd. De Belastingdienst berekent voor hen de vermogensheffing op basis van de werkelijke verdeling tussen spaargeld en beleggingen, oftewel op basis van de forfaitaire spaarvariant. Vooral de bezwaarmakers met hoofdzakelijk spaargoed zullen profiteren.

  Of de aanslagen IB over de periode 2017-2020, waarvoor door de belastingplichtigen geen bezwaar werd ingediend ook in aanmerking komen herziening van de vermogensheffing, wordt pas in het najaar door het kabinet besloten.

  Aangifte Inkomstenbelasting 2021

  Mensen met box 3 inkomen die dit jaar op tijd aangifte over 2021 hebben gedaan, ontvangen dit jaar niet zoals gebruikelijk voor 1 juli een te betalen aanslag.
  De Belastingdienst houdt de aangiftes met box 3 apart en deze aanslagen worden vanaf augustus gefaseerd opgelegd.

  Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen volgen en zodra er weer meer bekend is, informeren wij je hierover. Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem dan gerust contact met ons op!