Financiële regelingen voor werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben

Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, kunnen gebruik maken van een aantal financiële regelingen. Op deze manier wil de overheid het in dienst nemen (en houden) van mensen met een arbeidsbeperking bevorderen.

Loonkostensubsidie

Werknemers met een arbeidsbeperking kunnen niet altijd het minimumloon verdienen. Bijvoorbeeld als de werknemer minder productief is dan een werknemer zonder een handicap. Met loonkostensubsidie krijgt de werknemer het normale salaris. De overheid betaalt de werkgever voor de kleinere productiviteit. Werkgevers vragen de loonkostensubsidie aan bij de gemeente. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. De maximale vergoeding is 70% van het minimumloon. Ook kan de gemeente voor maximaal de eerste zes maanden een loonkostensubsidie van 50% van het minimumloon inzetten, om mensen snel te kunnen plaatsen. Dit gebeurt in overleg met werkgever.

Loondispensatie

Loondispensatie is voor werkgevers die een Wajonger in dienst hebben. Wajongers kunnen minder werk aan door ziekte of een handicap. De werkgever betaalt dan minder loon aan de werknemer. De loondispensatie kan een halfjaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk moet de werknemer hetzelfde gaan verdienen als andere werknemers.

UWV geeft de werknemer een aanvulling op het loon in de vorm van een Wajong-uitkering. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen uit arbeid ontvangt een Wajonger van UWV extra inkomensondersteuning. Het aanvragen van loondispensatie bij UWV kan hier.

Looncompensatie bij ziekte

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) is voor werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking aannemen. Wordt deze persoon ziek? Dan compenseert UWV de werkgever maximaal 5 jaar voor doorbetaling van het loon. Bij Wajongers en mensen uit de Participatiewet die onder de banenafspraak vallen of beschut werken is dit onbeperkt.

Subsidies

Werkgevers kunnen subsidie krijgen voor aanpassingen aan een werkplek, de aanschaf van hulpmiddelen en aanpassing en inrichting van het bedrijf, mits deze noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een traplift of een aangepast toilet. Op de website van UWV lees je meer over de subsidie en het aanvragen hiervan. 
Er kan ook subsidie aangevraagd worden voor een interne jobcoach voor persoonlijke begeleiding op het werk. Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden en de werknemer dient akkoord te geven. Meer hierover lees je op hier.

Loonkostenvoordelen (LKV)

Voor werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak of iemand uit de doelgroep arbeidsbeperkte werknemers in dienst nemen zijn er loonkostenvoordelen (LKV). De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemer dan de premiekortingen. Daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen. En kleine ondernemers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen. Bij de korting op de premies kregen zij vaak maar een deel vergoed. Omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.

Onderstaande tabel geeft de veranderingen in de tegemoetkomingen weer:

Werknemers waarvoor tegemoetkomingen gelden

Premiekorting (korting op premie werkgeversverzekeringen WIA/WAO en WW)

Loonkostenvoordeel

Ouderen (56+)

€ 7.000

€ 6.000

Arbeidsgehandicapten

€ 7.000

€ 6.000

Herplaatsten

€ 7.000

€ 6.000

Werknemers onder banenafspraak

€ 2.000

€ 2.000

Werkgevers dienen het verzoek voor een LKV zelf in via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV of bij de gemeente.
UWV berekent het loonkostenvoordeel en de Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit.

Regelhulp financieel CV

Met de regelhulp voor het financieel CV kunnen werkgevers een overzicht maken waarin precies staat welke financiële regelingen er zijn als zij iemand aannemen met een arbeidsbeperking.
Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact op met onze collega's van de salarisadministratie!