Financiële regelingen voor werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben

Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, kunnen gebruik maken van een aantal financiële regelingen. Op deze manier wil de overheid het in dienst nemen (en houden) van mensen met een arbeidsbeperking bevorderen.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het LKV is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het gaat vooral om de volgende groepen werknemers:

  • Oudere werknemers met een uitkering.
  • Werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Werknemers met een arbeidsbeperking.

Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.

Om het LKV te ontvangen heb je een kopie van de doelgroepverklaring LKV van jouw werknemer nodig. De werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.

Loonkostensubsidie

Werknemers met een arbeidsbeperking kunnen niet altijd het minimumloon verdienen. Bijvoorbeeld als de werknemer minder productief is dan een werknemer zonder een handicap. Met loonkostensubsidie krijgt de werknemer het normale salaris. De overheid betaalt de werkgever voor de kleinere productiviteit. Werkgevers vragen de loonkostensubsidie aan bij de gemeente.

Loondispensatie

Loondispensatie is voor werkgevers die een Wajonger in dienst hebben en tijdelijk ook voor werknemers met een IVA-uitkering en werknemers met een Wajong-uitkering zonder arbeidsvermogen.
Bij loondispensatie betaalt de werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer die minder werk aan kan dan de andere werknemers. Voorwaarde is dat de werknemer een Wajong-uitkering of een IVA-uitkering heeft.
De loondispensatie kan een halfjaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk moet de werknemer hetzelfde gaan verdienen als andere werknemers. Het aanvragen van loondispensatie bij UWV kan hier.

Looncompensatie bij ziekte

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) is voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. Met de no-riskpolis kun je een Ziektewet-uitkering krijgen als de werknemer ziek wordt. Ook hoef je geen hogere premie te betalen voor de ziektewet of als de werknemer een WIA-uitkering krijgt.

Subsidies

Werkgevers kunnen subsidie krijgen voor aanpassingen aan een werkplek, de aanschaf van hulpmiddelen en aanpassing en inrichting van het bedrijf, mits deze noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een traplift of een aangepast toilet. Op de website van UWV lees je meer over de subsidie en het aanvragen hiervan. 
Er kan ook subsidie aangevraagd worden voor een interne jobcoach voor persoonlijke begeleiding op het werk. Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden en de werknemer dient akkoord te geven. Meer hierover lees je hier.

Regelhulp financieel CV

Met de regelhulp voor het financieel CV kunnen werkgevers een overzicht maken waarin precies staat welke financiële regelingen er zijn als zij iemand aannemen met een arbeidsbeperking.
Heb je vragen over dit artikel of wil je dat wij jou helpen met het aanvragen van een regeling of subsidie? Neem dan contact op met onze collega's van de salarisadministratie, zij helpen je graag!