Nieuwsbrief februari 2023

Schenking 2022: aangifte schenkbelasting vóór 1 maart 2023

Je moet aangifte schenkbelasting 2022 doen als je in 2022 schenkingen van jouw ouders hebt ontvangen die in totaal hoger zijn dan € 5.677 (de jaarlijkse vrijstelling). Betreft het schenkingen die je niet van jouw ouders maar van een derde hebt ontvangen, dan moet je aangifte doen als de schenkingen van deze derde in totaal hoger zijn dan € 2.274.

Je moet ook aangifte schenkbelasting doen als je in 2022 een schenking voor de eigen woning (jubelton) hebt ontvangen. Ook wanneer het in 2022 geschonken bedrag lager is dan € 5.677. In de aangifte moet je dan aangeven dat je een beroep doet op de eenmalige vrijstelling voor de eigen woning. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Heb je in 2022 een schenking ontvangen (of gedaan) en wil je dat wij de aangifte schenkbelasting voor jou (of jouw kinderen) verzorgen, neem dan contact op met jouw klantmanager.

Cryptovaluta opgeven in aangifte inkomstenbelasting 2022

Vanaf 1 maart 2023 kan de aangifte inkomstenbelasting over 2022 gedaan worden. Houders van cryptovaluta, zoals bitcoin, moeten de waardes van deze cryptovaluta opgeven in box 3. Het peilmoment voor de waarde is 1 januari. Voor de aangifte over 2022 is dit dus 1 januari 2022.

Had je op 1 januari 2022 cryptovaluta? Geef dan de waarde hiervan (op 1 januari 2022) aan ons door ten behoeve van jouw aangifte.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 controleren i.v.m. belastingheffing box 3

De belastingheffing in box 3 is aangepast. De heffingsgrondslag van het vermogen in box 3 gaat uit van de werkelijke verdeling van jouw vermogen over drie vermogensgroepen:

  • Banktegoeden.
  • Overige bezittingen (onder meer beleggingen en verhuurd onroerend goed).
  • Schulden.

Per categorie geldt een eigen forfaitair rendement. Voor 2023 gelden de volgende voorlopige rendementspercentages:

  • Banktegoeden: 0,36%;
  • Overige bezittingen: 6,17%;
  • Schulden: 2,57%.

Over jouw box 3-inkomen betaal je 32% belasting.

De voorlopige aanslag die de Belastingdienst heeft opgelegd is een schatting, gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt. Meestal is dat de aangifte inkomstenbelasting 2021. Er kunnen inmiddels mutaties hebben plaatsgevonden. Je kunt bijvoorbeeld een tweede woning of aandelen hebben gekocht. Voor deze vermogensbestanddelen wordt uitgegaan van een hoger rendementspercentage dan bij spaargeld, waardoor je meer belasting verschuldigd bent. Het is dus aan te raden dat je in beeld brengt hoe jouw vermogen is verdeeld over de drie vermogensgroepen (spaargeld, overige bezittingen en schulden) en nagaat of de voorlopige aanslag aangepast dient te worden.

Indien wij jou behulpzaam kunnen zijn bij het aanpassen van jouw voorlopige aanslag, neem dan contact op met jouw klantmanager.

Verhoging belastingrente vennootschapsbelasting naar 10,5%

Het percentage belastingrente dat verschuldigd is over aanslagen vennootschapsbelasting gaat met ingang van 1 maart 2023 omhoog van 8 naar 10,5%. Het wordt daarom nog belangrijker om belastingrente te beperken/voorkomen door het aanvragen van een (nadere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting.

Belastingrente is verschuldigd wanneer na verloop van zes maanden na het boekjaar een aanslag wordt opgelegd naar een te betalen bedrag. Voor het belastingjaar 2022 wordt de belastingrente berekend over de periode vanaf 1 juli 2023 tot zes weken na dagtekening van de aanslag. Om belastingrente te voorkomen/beperken moet een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag 2022 vóór 1 mei 2023 worden ingediend. Belastingrente wordt ook niet verschuldigd als de aangifte vennootschapsbelasting 2022 is ontvangen vóór 1 juni 2023. Daarbij geldt wel de aanname dat de (voorlopige) aanslag conform het verzoek respectievelijk de aangifte wordt vastgesteld.

Naschrift:
Op 23 februari jl. heeft de Staatssecretaris medegedeeld dat het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting per 1 maart 2023 toch niet wordt verhoogd naar 10,5%, maar voorlopig 8% blijft. Dit blijft in elk geval zo tot het kabinet de voorjaarsbesluitvorming heeft afgerond en de Voorjaarsnota is gepubliceerd. Dit gebeurt in april. Voor te vergoeden belastingrente gaat de Belastingdienst wel rekenen met een percentage van 10,5%.

Indien je wilt dat wij voor jou een (nadere) voorlopige aanslag aanvragen, neem dan contact op met jouw klantmanager.