Verhoging minimumloon per 1 juli 2024

Per 1 juli 2024 vindt de reguliere indexering van wettelijk minimumloon plaats aan de hand van de groei van de cao-lonen. De stijging van het minimumloon is, na afronding, 3,09%. Dit werkt ook door in uitkeringen zoals de bijstand, AOW en Wajong-uitkeringen.

Minimumloon 2024

Het wettelijk minimumloon (WML) is het loon dat minimaal betaald moet worden aan werknemers van 21 jaar en ouder. Dit is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De hoogte van het minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast, op 1 januari en op 1 juli.

Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar is er een minimum jeugdloon. Dit jeugdloon is een percentage per leeftijd, gekoppeld aan het minimumloon voor volwassenen.

In onderstaande tabel staan alle bedragen van het minimumloon op een rij:

Image

Minimumloon 2024 BBL

Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) geldt een lager minimumloon, tenzij anders vermeld in de cao. Dit betreft alleen werknemers van 18, 19 of 20 jaar. Een overzicht van het minimumuurloon per 1 juli 2024 voor deze werknemers vind je in onderstaande tabel:
Image

Wet invoering minimumuurloon

Per 1 januari 2024 is de Wet invoering minimumuurloon in werking getreden, wat inhoudt dat het verplicht is om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. De invoering van het minimumuurloon betekent dat er geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer voorgeschreven worden door de wet. Per sector kan de omvang van een voltijds dienstverband verschillen, bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week.

Onder de "oude" Wet minimumloon was in die gevallen eenzelfde minimummaandbedrag van toepassing. Dat leidde er in de praktijk toe dat bij een voltijds dienstverband van 40 uur feitelijk een lager uurloon gold dan bij een voltijds dienstverband van bijvoorbeeld 36 uur. Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024 geldt voor werknemers in alle sectoren één uniform minimumuurloon. Voor werknemers die het minimumloon verdienen en
een voltijds dienstverband van méér dan 36 uur per week hebben (bijvoorbeeld 37 of 40 uur) heeft de invoering van het wettelijk minimumuurloon geleid tot een loonsverhoging geleid. Dat komt doordat de hoogte van het wettelijk minimumuurloon bij invoering werd afgeleid van het minimummaandloon destijds bij een voltijds dienstverband van 36 uur.

Geen extra verhoging minimumloon

De Tweede Kamer heeft in oktober een amendement aangenomen om het wettelijk minimumloon per 1 juli extra te verhogen met 1,2%, naast de reguliere indexering. Hiervoor was een spoedwet nodig. De Eerste Kamer heeft nu tegen deze spoedwet gestemd, waardoor de extra verhoging niet doorgaat.
Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze salarisadviseurs, zij helpen je graag!