Eindejaarsspecial 2022

In deze eindejaarsspecial behandelen we onderwerpen welke van belang zijn voor het afsluiten van 2022 en blikken we vooruit op het jaar 2023.

Werkkostenruimte gaat omhoog naar 3%

Door de hoge inflatie kunnen vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers een stuk duurder uitpakken dan voorheen. Het risico is dat de vrije ruimte in de Werkkostenregeling (WKR) dan sneller wordt overschreden en de werkgever meer belasting moet betalen dan voorzien. Om de lasten van het mkb te verlichten is het kabinet van plan om de vrije ruimte in de Werkkostenregeling in 2023 te verhogen naar 3%. Het mkb kan op deze manier meer (of evenveel) blijven vergoeden en verstrekken zonder de vrije ruimte te overschrijden. In het wetsvoorstel Belastingplan 2023 was al een structurele verhoging van de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom opgenomen van 0,22%, waardoor het percentage 1,92% zou worden. Via een nota van wijziging zal worden voorgesteld de vrije ruimte voor het jaar 2023 tijdelijk verder te verruimen tot 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Vanaf 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en geldt het percentage van 1,92%.

Reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding aangepast

De reiskostenvergoeding en de thuiswerkvergoeding worden aangepast. De reiskostenvergoeding wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Met ingang van 1 januari 2024 zal de gerichte vrijstelling voor reiskostenvergoedingen maximaal € 0,22 bedragen. De vergoeding die werkgevers onbelast mogen verstrekken voor thuiswerken, gaat in 2023 omhoog naar € 2,15 per dag. Deze correctie komt voort uit de jaarlijkse indexatie aan de hand van de tabelcorrectiefactor. Hierin is de inflatie meegenomen. De gestegen kosten van thuiswerken, zoals door het Nibud is berekend in 2022 ,worden hierin niet meegenomen. Bij de periodieke evaluatie van de regeling zal bekeken worden of het forfait nog strookt met de gemiddelde werkelijke kosten die werknemers in de praktijk maken, schrijft het kabinet hierover. Het kabinet zal de evaluatie van de thuiswerkvrijstelling meenemen in de evaluatie van de Werkkostenregeling die gepland staat voor 2023 en 2024.

Ter beschikking stellen van een fiets

Werkgevers kunnen aan hun werknemers een fiets ter beschikking stellen voor woon-werkverkeer. De fiets wordt geacht ook ter beschikking te zijn gesteld voor privégebruik. De waarde van dit privégebruik is op jaarbasis gesteld op 7% van de consumentenadviesprijs inclusief omzetbelasting, verminderd met de eventuele bijdrage door de werknemer. Er is geen tegenbewijsregeling voor gering privégebruik. Als de werknemer de fiets wil overnemen van de werkgever, bijvoorbeeld bij beëindiging van de dienstbetrekking, wordt uitgegaan van een waardevermindering van 20% op jaarbasis. Na verloop van 5 jaar is de waarde van de fiets dan nihil en kan deze "gratis" aan de werknemer worden overgedragen.

De jubelton

Eerder hebben we een artikel geplaatst inzake de beperking van de zogenoemde jubelton welke eind van dit jaar zal plaatsvinden. Onlangs heeft de Belastingdienst haar standpunt hierin gewijzigd. Het volledige artikel met naschrift naar aanleiding van de wijziging, vind je hier.

Hervormingen arbeidsmarkt

Het kabinet heeft aangekondigd de arbeidsmarkt grondig te willen hervormen. In de plannen komt naar voren dat het contract voor onbepaalde tijd de norm moet worden. De verschillen tussen flexibele contracten en contracten voor onbepaalde tijd zullen daarom worden verkleind. Met nieuwe wetgeving moet worden voorkomen dat flexibele contracten worden ingezet om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Het kabinet wil daarvoor onder meer de regels rond oproepcontracten en de ketenbepaling aanpassen.

Oproepcontract in huidige vorm verdwijnt

Oproepcontracten in de huidige vorm gaan in de plannen van de regering verdwijnen; nulurencontracten en min-maxcontracten zoals die er nu uitzien, zullen niet langer toegestaan zijn. In de plaats van deze contracten komt een (nog te ontwerpen) "basiscontract". Voor scholieren en studenten wordt een uitzondering gemaakt.

Tussenpoos doorbreekt keten contracten niet meer

Veel werkgevers maken bij het aangaan van tijdelijke contracten gebruik van de "tussenpoos" die de keten doorbreekt, zodat geen contract voor onbepaalde tijd ontstaat. De regering gaat in 2023 weer sleutelen aan deze bepaling. Gekeken zal worden naar de tussenpoos: al het voorgaande werk moet onderdeel worden van de "keten" (waarbij een administratieve vervaltermijn geldt). Een aparte regeling voor seizoenswerk wordt onderzocht.

Verhoging minimumloon per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 vindt er een verhoging plaats van het minimumloon. Meer informatie hierover kun je in terugvinden in ons eerder gepubliceerde nieuwsartikel.
Heb je vragen over deze eindejaarsspecial? Neem dan contact met ons op!