Nieuwsbrief Berichtenbox op Mijn Overheid

Berichtenbox op Mijn Overheid De Belastingdienst gaat steeds meer digitaal werken in het contact met de burgers. De nieuwe stap in het digitale verkeer is het opzetten van een Berichtenbox. De Berichtenbox op MijnOverheid is uw persoonlijke, beveiligde postbus voor digitale berichten van de overheid. In uw Berichtenbox kunt u digitale berichten ontvangen, bewaren en beheren van onder meer de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en diverse gemeenten. Nog niet alle gemeenten zijn zo ver. Digitalisering berichtverkeer In de komende twee jaar zal het berichtenverkeer van de Belastingdienst geleidelijk aan worden gedigitaliseerd. Vanaf december 2015 krijgt u de berekeningen voor toeslagen alleen nog digitaal en niet meer op papier. Begin 2015 stuurt de Belastingdienst ook de brieven met het verzoek om … Read More

Nieuwsbrief Februari 2018

Nieuwsbrief Februari 2018 Aangifte schenkbelasting Misschien heb je in het afgelopen jaar een schenking gedaan aan één van of al je kinderen. Dit kan goed passen in de successieplanning. Maar in sommige gevallen ben je wel verplicht hier aangifte van te doen. Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de schenking is gedaan. Van schenkingen, die in 2017 hebben plaatsgevonden, moet dus vóór 1 maart 2018 aangifte worden gedaan. Indien het bedrag van de schenking binnen de jaarlijkse vrijstelling valt, hoeft geen schenkbelasting te worden betaald. Er hoeft dan ook geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan. De algemene jaarlijkse vrijstelling bedroeg in 2017 € 2.129. De algemene jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van … Read More

Nieuwsbrief mei 2018

Nieuwsbrief mei 2018 Zwangerschapsuitkering: Compensatieregeling voor zelfstandigen In onze nieuwsbrief van november 2017 kun je lezen dat het Ministerie van Sociale Zaken onlangs heeft besloten dat iedere vrouw die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 is bevallen, en destijds geen recht had op een zwangerschapsuitkering omdat ze zelfstandig ondernemer was, alsnog een beroep kan doen op een compensatie tot ongeveer € 5.600 bruto per persoon. Op dat moment konden wij nog geen informatie geven over de ingangsdatum van de regeling of het indienen van een aanvraag, omdat de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich eerst nog formeel diende uit te spreken over de zaak en de ministeriële regeling nog formeel gepubliceerd moest worden. Nu is bekend geworden dat … Read More

Nieuwsbrief November 2017

Finance plus Nieuwsbrief November 2017 1. Uitkering bij zwangerschap Tot 1 augustus 2004 konden zwangere zelfstandigen een zwangerschapsuitkering van het UWV krijgen. Daarna is deze regeling geschrapt. Pas in juni 2008 werd een nieuwe voorziening opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg, maar zonder terugwerkende kracht. Drie vrouwen die als zelfstandige werkten en in 2005 zijn bevallen hebben hierover een proces gevoerd tegen het UWV. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 27 juli 2017 in een tussenuitspraak geoordeeld dat zelfstandig werkende vrouwen die tussen augustus 2004 en juni 2008 een kind kregen, alsnog een passende compensatie moet worden geboden. Volgens de CRvB volgt uit het VN-Vrouwenverdrag dat iedere vrouw die – al dan niet in loondienst – arbeid … Read More

Nieuwsbrief Wet werk en zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid 2015 In tegenstelling tot eerdere berichten gaat het 1e gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015 in werking treden en niet zoals eerder was gemeld per 1 juli 2014. De Wet Werk en Zekerheid bestaat uit drie onderdelen. Het versterken van de rechtspositie van flexwerkers, de hervorming van het ontslagrecht en de verkorting van de WW. Aanzegtermijn bij contracten langer dan zes maanden Bij werknemers die een tijdelijk contract van zes maanden of langer hebben bent u per 1 januari 2015 verplicht om werknemers standaard één maand voor afloop van hun tijdelijke contract schriftelijk op de hoogte te brengen van de beëindiging daarvan. Ook als u de overeenkomst verlengt, moet u … Read More

Nieuwsbrief Afkoop stamrecht (gouden handdruk)

Nieuwsbrief Afkoop stamrecht (gouden handdruk) Geachte relatie, Afkoop stamrecht (gouden handdruk) Op grond van het per 1 januari 2014 ingevoerde artikel 39f Wet op de loonbelasting (Wet LB) is het mogelijk om ingaande 2014 een loonstamrecht zonder fiscale sancties af te kopen. Onder een loonstamrecht wordt verstaan, een aanspraak op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon als bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, onderdeel g, en 37, Wet LB zoals die op 31 december 2013 luidden. In de praktijk wordt dit de gouden handdruk genoemd of de afkoopsom bij ontslag. Dit stamrecht is niet te verwarren met het stamrecht dat ontstaat bij omzetting van de stakingswinst van een onderneming. Voor dergelijke stamrechten geldt de per … Read More

Nieuwsbrief Geschenkenregeling 2014

Nieuwsbrief Geschenkenregeling 2014 Geachte relatie, Voor zover ons bekend heeft u in 2014 niet gekozen voor toepassing van de zogenoemde Werkkostenregeling. In dat geval is onderstaande brief op u van toepassing. Het jaar is bijna weer ten einde en dat betekent dat wij binnenkort de loonadministratie over 2014 zullen gaan afsluiten. In verband hiermee vernemen wij graag of u in 2014 nog geschenken aan het personeel zult geven of heeft gegeven. Een en ander dient namelijk in de laatste aangifte loonheffingen van het jaar 2014 te worden aangegeven. Welke geschenken? U kunt hierbij denken aan o.a.: cadeaubonnen, verjaardagscadeau, sinterklaasgeschenk, kerstpakket e.d. Ook de hoogte van de eventuele kerstgratificatie of eindejaarsbonus willen wij graag weten om juist te kunnen verwerken. Sommige … Read More

Belastingplan 2019

Belastingplan 2019 Prinsjesdagspecial – Belastingplan 2019 Afgelopen dinsdag, 18 september 2018, heeft het kabinet op Prinsjesdag de Miljoenennota gepresenteerd en het Belastingplan 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet is voornemens de nodige fiscale maatregelen voor 2019 en latere jaren te nemen. Het kabinet beoogt daarmee met name verlaging van de lasten op arbeid, verbetering van het vestigingsklimaat en fiscale vergroening. In onze samenvatting tref je de hoofdlijnen van de voornaamste wijzigingen aan. Sommige van die wijzigingen verdienen meer aandacht en zullen later in uitgebreidere vorm worden aangeboden wanneer er meer bekend zal worden over de (definitieve) invoering van die maatregelen. Invoering sociale vlaktaks De tariefschijven in de loon- en inkomstenbelasting box 1 worden stapsgewijs teruggebracht naar twee schijven … Read More

Nieuwsbrief VAR 2016 verdwijnt

VAR 2016 vedwijnt Vanaf 1 januari 2016 verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel hiervoor goedgekeurd. Dit voorstel zal binnenkort door de Eerste Kamer worden behandeld. Normaal gesproken kunt u ieder jaar vanaf september een VAR aanvragen voor het daarop volgende jaar, maar dit jaar hoeft dat niet. Indien u toch een VAR-aanvraag voor 2016 doet, zal deze aanvraag, in afwachting van de besluitvorming in de Eerste Kamer, niet worden behandeld door de Belastingdienst. Een VAR voor 2015 kunt u dit jaar nog wel aanvragen. Een VAR geeft zekerheid over uw arbeidsrelatie: winst uit onderneming, inkomsten uit een werkzaamheid of loondienst. Modelovereenkomsten 2016 In eerste instantie zou de ‘Beschikking geen loonheffingen’ in de plaats van de … Read More

Nieuwsbrief juli 2018

Nieuwsbrief juli 2018 Is jouw personeelsadministratie AVG-ready? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is inmiddels van kracht. Om aan de AVG te voldoen heb je als ondernemer onder meer in een register in kaart gebracht welke verwerkingsactiviteiten je verricht, verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die in jouw opdracht gegevens verwerken zoals een salarisadministrateur, en is je privacyverklaring up-to-standard. Deze nieuwsbrief bevat informatie die je helpt jouw personeelsadministratie op orde te krijgen conform de AVG. In een personeelsdossier mogen niet meer persoonsgegevens worden vastgelegd dan noodzakelijk is voor de uitoefening van een arbeidsovereenkomst. Alleen de ter zake doende gegevens worden opgeslagen. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid ervan. Daarnaast dienen zij passende beveiligingsmaatregelen te treffen met betrekking tot bijvoorbeeld toegang … Read More