Uitbreiding steunpakket en werkgeversverklaring avondklok

Corona

Het is duidelijk dat de coronacrisis inmiddels ook een langlopende economische crisis is geworden. Buffers van ondernemers zijn geslonken en de reserves zijn opgebruikt. Omdat Nederland in lockdown is en diverse maatregelen inmiddels verzwaard zijn, heeft het kabinet afgelopen week besloten om het huidige steun- en herstelpakket fors uit te breiden. Er is nog eens een bedrag van 7,6 miljard euro beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van dit pakket. De verruimingen zullen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Daarnaast heeft het kabinet nogmaals aangegeven dat dit pakket mee zal ademen met de economische ontwikkelingen en ze een vinger aan de pols zullen houden voor de periode na afloop van het huidige steun- en herstelpakket. Lees hier het … Read More

Nieuwsbrief Opzettelijk niet betalen omzetbelasting en loonbelasting strafbaar

Nieuwsbrief Opzettelijk niet betalen omzetbelasting en loonbelasting strafbaar Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2014 is het opzettelijk niet betalen van omzetbelasting en/of loonbelasting strafbaar geworden. Een ondernemer of bestuurder kan een gevangenisstraf of flinke boete opgelegd krijgen. Tot en met 31 december 2013 was de maximale straf voor het niet (tijdig) betalen van omzetbelasting en/of loonbelasting als volgt: een betaalverzuimboete van 2% (vanaf 2014: 3%) van het niet (tijdig) betaalde bedrag, met een minimum van € 50, en een maximum van € 4.920; bij grove schuld of opzet kan daarnaast een vergrijpboete worden opgelegd tot 100% van het te betalen bedrag. Vanaf 1 januari 2014 is het, naast bovenstaande straffen, ook mogelijk dat aan de ondernemer of aan … Read More

Nieuwsbrief december 2019

Vereenvoudiging regelgeving fiets van de zaak De regels rond de fiets van de zaak zijn vrij ingewikkeld. Met ingang van 1 januari 2020 worden de regels van de fiets van de zaak daarom vereenvoudigd. Hierbij moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen ondernemers voor de inkomstenbelasting en werknemers in loondienst. Ook maakt het verschil of je zakelijke kilometers rijdt met je privéfiets of dat er vanuit je onderneming of door je werkgever een fiets ter beschikking is gesteld. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting (eenmanszaak of vof), en je rijdt zakelijk kilometers met jouw privéfiets? Dan mag je ten laste van jouw onderneming een zakelijke onkostenvergoeding van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer in mindering brengen op je belastbare winst. … Read More

Belastingwijzigingen en aftrekposten in 2021

Aftrekposten in 2021 verder beperkt Het kabinet zet al jaren in op verlaging van de belastingtarieven. Daar staat tegenover dat aftrekposten in box 1 minder gaan opleveren. Dit wil het kabinet bereiken door de het maximale percentage waartegen je de kostenposten kunt aftrekken te verlagen van 46% naar 43%. De aftrekposten waar het nu om gaat zijn: Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen Specifieke zorgkosten Weekenduitgaven voor gehandicapten Scholingsuitgaven Aftrekbare giften Het restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren Verliezen op beleggingen in durfkapitaal. Specifiek voor ondernemers komen daar de volgende aftrekposten nog bij: De zelfstandigenaftrek De startersaftrek De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid De MKB-winstvrijstelling De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk De meewerkaftrek De stakingsaftrek De aftrek wordt alleen beperkt als je inkomen geheel of … Read More

Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2020

Heb jij één of meer medewerkers die vorig studiejaar een (BBL)opleiding hebben gevolgd? Of heb jij een uitzendkracht of payrollmedewerker ingehuurd die een geregistreerde opleiding volgt en stagebegeleiding van jou heeft gekregen? Wellicht kom je dan in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren. In dat geval kan er tot en met 16 september 2020 subsidie worden aangevraagd. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per medewerker. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat jouw bedrijf een leerling begeleidt. Was jouw bedrijf gedwongen gesloten tussen 16 maart 2020 en 19 mei 2020, dan worden deze weken niet in mindering gebracht op de subsidie. Dit geldt ook voor bedrijven die vrijwillig zijn gesloten omdat het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten niet … Read More

Mag je als werkgever de griepprik aanbieden?

Je mag je werknemers niet verplichten om de griepprik te halen. Je kunt er wel voor kiezen om dit aan te bieden. Werknemers zijn dan nog steeds vrij om te beslissen of zij de griepprik wel of niet willen halen. Werknemers hebben 40% minder kans om griep te krijgen. Indien werknemers wel de griep krijgen zijn de klachten milder. Minder ziekteverzuim scheelt in de verzuimkosten. Er zijn bepaalde groepen werknemers welke al een oproep krijgen om via de huisarts een griepprik te gaan halen. Dit zijn werknemers van 60 jaar en ouder en werknemers die onder een bepaalde risicogroep vallen. Voor deze werknemers is de griepprik gratis. Voor de overige werknemers kan de werkgever aanbieden om de kosten van de … Read More

Nieuwsbrief financiële regelingen 2e noodpakket

Corona

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn voor iedereen in Nederland voelbaar. In onze vorige nieuwsbrief gaven wij al aan dat het kabinet daarom ook de komende tijd ondernemers blijft steunen door middel van financiële regelingen. In deze nieuwsbrief informeren wij je graag over een aantal van de belangrijkste regelingen binnen dit tweede steunpakket, welke loopt tot 1 oktober 2020. Wil je meer informatie? Ga dan naar onze coronapagina of neem contact met ons op. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2.0 Op 6 juli 2020 is de tweede aanvraagperiode voor de NOW ingegaan. De NOW verleent een subsidie voor de loonkosten voor vier maanden, zodat werkgevers hun werknemers kunnen doorbetalen. Het doel van de NOW 2.0 is om … Read More

Nieuwsbrief juni 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 28 mei jl. aangenomen door de Eerste Kamer en treedt op 1 januari 2020 in werking. Deze wet moet zorgen voor een beter evenwicht op de arbeidsmarkt en het aantrekkelijker maken om vast personeel in dienst te nemen. Een korte opsomming van de wijzigingen: Ontslagrecht: Onder de WAB wordt het weer mogelijk om iemand te ontslaan op basis van een optelsom van omstandigheden, de zogeheten cumulatiegrond. Hierdoor wordt het weer mogelijk om ontslaggronden te combineren die wellicht afzonderlijk van elkaar onvoldoende grond bieden voor ontslag. Verruiming ketenregeling: Werknemers mogen weer drie aansluitende contracten in drie jaar tijd aangeboden krijgen. De pauze tussen een keten van tijdelijke … Read More

Nieuwsbrief april 2019

Fiscale actualiteiten Het nieuwe jaar heeft ook een aantal fiscale veranderingen met zich meegebracht. Hierbij een opsomming van een aantal actualiteiten. Verlaging tarieven vennootschapsbelasting: Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag. In 2019 is het tarief van de eerste tariefschijf (voor het deel van de winst tot en met € 200.000) verlaagd van 20% naar 19%. Het tarief van de tweede tariefschijf (voor het deel van de winst boven de € 200.000) is 25% gebleven in 2019. In 2020 en 2021 worden de tarieven verder verlaagd. Voor winsten tot en met € 200.000 naar 16,5% in 2020 en 15% in 2021 en voor winsten vanaf € 200.000 naar 22,55% in 2020 en 20,5% in 2021. Verliesverrekening vennootschapsbelasting: … Read More

Prinsjesdagspecial – Belastingplan 2021

Inkomstenbelasting Box 1De zelfstandigenaftrek (€ 7.030) voor ondernemers in de inkomstenbelasting wordt nog sneller afgebouwd dan in voorgaande jaren voorgesteld. Eerder was er een stapsgewijze afbouw tot € 5.000 aangekondigd in 2028, dat wordt nu € 3.240 in 2036. De afbouw zal geleidelijk verlopen, maar het begin sneller. Hierdoor valt de zelfstandigenaftrek in 2021 lager uit. Het kabinet beoogt hiermee fiscale verschillen tussen ondernemers en werknemers te verkleinen. Als tegemoetkoming wordt de verhoging van de arbeidskorting naar voren gehaald en neemt het box 1 tarief in de eerste schijf met enkele procentpunten af. Box 2In het Belastingplan 2021 zijn geen wijzigingen voor box 2 opgenomen. In het Belastingplan 2019 was reeds een tariefverhoging opgenomen naar 26,9% in 2021 (nu in … Read More