Bewaartermijn belangrijke documenten

Alle ondernemers hebben te maken met de fiscale bewaarplicht. Zij hebben de wettelijke plicht om de Belastingdienst de mogelijk te bieden de administratie te kunnen controleren. Particulieren zijn niet gebonden aan deze plicht, maar ook hen wordt geadviseerd om hun administratie een aantal jaar te bewaren in verband met de naheffingen die de Belastingdienst kan opleggen. Naast de administratie zijn er nog een aantal documenten die belangrijk zijn om te bewaren. Maar welke zijn dat? En hoe lang bewaar je wat? Om dat inzichtelijk te krijgen hebben wij een overzicht opgesteld: Ook belangrijk om te weten Je kunt voor je administratie met de Belastingdienst een kortere bewaartermijn afspreken. Maak daar duidelijke afspraken over en zorg ervoor dat deze afspraken goed … Read More

Nieuwsbrief december 2019

Vereenvoudiging regelgeving fiets van de zaak De regels rond de fiets van de zaak zijn vrij ingewikkeld. Met ingang van 1 januari 2020 worden de regels van de fiets van de zaak daarom vereenvoudigd. Hierbij moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen ondernemers voor de inkomstenbelasting en werknemers in loondienst. Ook maakt het verschil of je zakelijke kilometers rijdt met je privéfiets of dat er vanuit je onderneming of door je werkgever een fiets ter beschikking is gesteld. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting (eenmanszaak of vof), en je rijdt zakelijk kilometers met jouw privéfiets? Dan mag je ten laste van jouw onderneming een zakelijke onkostenvergoeding van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer in mindering brengen op je belastbare winst. … Read More

De Wet arbeidsmarkt in Balans

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet moet zorgen voor een beter evenwicht op de arbeidsmarkt en het aantrekkelijker maken om vast personeel in dienst te nemen. Omdat deze wet een aantal aanzienlijke wijzigingen met zich meebrengt volgt hieronder een overzicht van alle veranderingen. De aard van de arbeidsovereenkomst heeft invloed op de loonkosten De hoogte van de WW-premie is vanaf 1 januari afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst. Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt een lagere premie. Voor alle andere arbeidsovereenkomsten geldt een hogere premie. Dit komt neer op een verschil van 5% in 2020. Onder andere nul-urencontracten, min-max contracten en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd komen dus niet in aanmerking … Read More

Nieuwsbrief november 2019

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken In de nieuwsbrief van afgelopen februari hebben we je al laten weten dat 1,3 miljoen eenmanszaken per 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer zullen gaan krijgen. Bij eenmanszaken is op dit moment het burgerservicenummer (BSN) onderdeel van het toegekende btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Lettend op het gevaar van misbruik en identiteitsfraude heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan de Belastingdienst een verwerkingsverbod voor het gebruik van het BSN in het btw-nummer opgelegd per 1 januari 2020. Het nieuwe btw-identificatienummer zal geen koppeling meer met het BSN hebben. De brieven met daarin het nieuwe btw-id nummer zal de Belastingdienst deze maand aan de eenmanszaken verzenden. Het nieuwe btw-id bestaat uit 14 tekens: Landcode NL, 9 cijfers, de letter … Read More

Prinsjesdagspecial – Belastingplan 2020

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de Miljoenennota gepresenteerd en het Belastingplan 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Belastingplan moet volgens staatssecretaris van Financiën Menno Snel “zorgen voor lagere lasten op arbeid, de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor reële economische activiteiten en verdere vergroening.” In onze samenvatting tref je de hoofdlijnen van de voornaamste wijzigingen aan. Belangrijkste voorgenomen wijzigingen inkomstenbelasting Box 1 tarieven De tariefschijven in de gecombineerde loon- en inkomstenbelasting worden versneld in 2020 teruggebracht naar twee schijven: een schijf van 37,35% en een schijf van 49,5%. De tweede schijf begint bij een inkomen vanaf € 68.507. Het kabinet houdt hierbij wel vast aan het vorig jaar aangenomen voorstel voor afbouw van aftrekposten in de … Read More

Nieuwsbrief augustus 2019

Pas op met de vervaltermijn voor het opeisen van uitgeleend geld! Stel je voor: Iemand die je goed kent, een compagnon, familielid of vriend, heeft geldzorgen. Jij leent hem een bedrag en komt overeen dat je rente ontvangt over het uitgeleende geld. Je stelt een schuldverklaring op die door beide partijen wordt ondertekend. Over de jaren ontvang je niets, je vraagt er wel een aantal maal om maar wil ook niet teveel druk zetten vanwege de onderlinge relatie. Na zeven jaar ben je er klaar mee en laat je een aangetekende brief opstellen waarbij je aangeeft geen genoegen meer te nemen met non-betaling en de onmiddellijke betaling van het verschuldigde bedrag plus rente eist. Als reactie geeft de geldlener echter … Read More

Verplichte energiebesparende maatregelen bedrijfsleven

Verbruikt jouw bedrijf ieder jaar 50.000 kWh elektriciteit of meer? Of is jouw kantoorgebouw meer dan 100 m2? Dan is dit artikel interessant voor jou! De Nederlandse Staat is verplicht ervoor te zorgen dat Nederland eind 2020 tenminste 25% minder broeikasgassen uitstoot ten opzichte van 1990. Dit heeft het gerechtshof Den Haag op 9 oktober 2018 geoordeeld. Dit doel is echter nog (lang) niet bereikt. Aangezien uit cijfers van Energieonderzoek Centrum Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat kantoorpanden, winkels en woningen de grootste milieuvervuilers van Nederland zijn, worden nu een aantal maatregelen genomen om bedrijven en instellingen verplicht te laten verduurzamen. Informatieplicht energiebesparing Al sinds het ingaan van de Wet milieubeheer in 1993 hebben tienduizenden bedrijven … Read More

Heeft jouw medewerker recht op loonsverhoging?

franchise-starten

Per 1 juli 2019 hebben sommige medewerkers die werkzaam zijn in de horeca recht op een loonsverhoging. Het wettelijk minimum(jeugd)loon en de loontabel uit de Horeca-cao worden namelijk verhoogd.

Nieuwsbrief juni 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 28 mei jl. aangenomen door de Eerste Kamer en treedt op 1 januari 2020 in werking. Deze wet moet zorgen voor een beter evenwicht op de arbeidsmarkt en het aantrekkelijker maken om vast personeel in dienst te nemen. Een korte opsomming van de wijzigingen: Ontslagrecht: Onder de WAB wordt het weer mogelijk om iemand te ontslaan op basis van een optelsom van omstandigheden, de zogeheten cumulatiegrond. Hierdoor wordt het weer mogelijk om ontslaggronden te combineren die wellicht afzonderlijk van elkaar onvoldoende grond bieden voor ontslag. Verruiming ketenregeling: Werknemers mogen weer drie aansluitende contracten in drie jaar tijd aangeboden krijgen. De pauze tussen een keten van tijdelijke … Read More

Nieuwsbrief april 2019

Fiscale actualiteiten Het nieuwe jaar heeft ook een aantal fiscale veranderingen met zich meegebracht. Hierbij een opsomming van een aantal actualiteiten. Verlaging tarieven vennootschapsbelasting: Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag. In 2019 is het tarief van de eerste tariefschijf (voor het deel van de winst tot en met € 200.000) verlaagd van 20% naar 19%. Het tarief van de tweede tariefschijf (voor het deel van de winst boven de € 200.000) is 25% gebleven in 2019. In 2020 en 2021 worden de tarieven verder verlaagd. Voor winsten tot en met € 200.000 naar 16,5% in 2020 en 15% in 2021 en voor winsten vanaf € 200.000 naar 22,55% in 2020 en 20,5% in 2021. Verliesverrekening vennootschapsbelasting: … Read More