Verplichte energiebesparende maatregelen bedrijfsleven

Verbruikt jouw bedrijf ieder jaar 50.000 kWh elektriciteit of meer? Of is jouw kantoorgebouw meer dan 100 m2? Dan is dit artikel interessant voor jou!

De Nederlandse Staat is verplicht ervoor te zorgen dat Nederland eind 2020 tenminste 25% minder broeikasgassen uitstoot ten opzichte van 1990. Dit heeft het gerechtshof Den Haag op 9 oktober 2018 geoordeeld. Dit doel is echter nog (lang) niet bereikt. Aangezien uit cijfers van Energieonderzoek Centrum Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat kantoorpanden, winkels en woningen de grootste milieuvervuilers van Nederland zijn, worden nu een aantal maatregelen genomen om bedrijven en instellingen verplicht te laten verduurzamen.

Informatieplicht energiebesparing

Al sinds het ingaan van de Wet milieubeheer in 1993 hebben tienduizenden bedrijven in Nederland een energiebesparingsplicht. Alle bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruiken zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Hierbij kun je denken aan het plaatsen van led-lampen, het beperkt verlichten van ruimten als deze niet gebruikt worden en het isoleren van spouwmuren. Deze verplichting geldt voor uiteenlopende bedrijven en instellingen zoals restaurants, scholen, ziekenhuizen, winkels en kantoren. Per bedrijfstak is een Erkende Maatregelenlijst Informatieplicht Energiebesparing (EML) opgesteld.

Eén bedrijfstak met zo een eigen maatregelenlijst is ‘Hotels en restaurants’. Een verplichte maatregel voor deze bedrijfstak is het toepassen van schemer- of tijdschakelaars zodat reclameverlichting niet onnodig brandt. Ook het installeren van een infraroodsalamander met aan/uit of tijdschakelaar voor het verwarmen of grillen van producten is een verplichte maatregel. Het zou kunnen zijn dat de verhuurder van het pand ook verantwoordelijk is voor een aantal maatregelen, zoals het plaatsen van HR++ beglazing in geïsoleerde kozijnen. Bekijk hier de volledige Erkende Maatregelenlijst Hotels en restaurants.

In de praktijk leidde de wet, in de woorden van minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes, een “snurkend bestaan.” Hij besloot daarom begin 2018 een informatieplicht energiebesparing in te stellen, wat inhoudt dat bedrijfsvestigingen voor 1 juli 2019 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moesten rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze hebben uitgevoerd. De informatieplicht geldt voor alle bedrijven en instellingen die boven de eerdergenoemde verbruiksgrenzen zitten, met uitzondering van een aantal specifieke bedrijfstakken en bedrijven die auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Van de, naar schatting, 60.000 rapportages die ingediend moesten worden zijn er tot en met 1 juli pas 22.407 rapportages ontvangen door de RVO.

Gemeenten kunnen de rapportages opvragen en gebruiken om te controleren of bedrijven voldoen aan de plichten. Bedrijven die hun rapportage nog niet hebben ingediend, kunnen door de omgevingsdiensten, die in opdracht van gemeenten en provincies zorgen voor vergunningsverlening, toezicht en handhaving, gerappelleerd worden. Uiteindelijk kunnen de omgevingsdiensten zelfs dwangsommen opleggen. Bedrijven die nog geen rapportage hebben ingediend moeten dat alsnog zo spoedig mogelijk doen bij de RVO.

Energielabel C voor kantoorpanden

In het verlengde hiervan is vastgelegd dat alle kantoorgebouwen groter dan 100 m2 per 1 januari 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Een kantoorgebouw is een gebouw, of deel van een gebouw, waar de gebruiksoppervlakte in m2 met een kantoorfunctie groter is dan de gebruiksoppervlakte van de afzonderlijke andere gebouwfuncties in dat gebouw. Heeft het pand op 1 januari 2023 geen energielabel C, dan mag het pand vanaf die datum niet meer als kantoor gebruikt worden. Monumenten en tijdelijke kantoorgebouwen die ten hoogste twee jaar gebruikt worden of binnen twee jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden zullen worden uitgezonderd van de verplichting.

De overheid stelt geen specifieke financieringsregeling beschikbaar voor bedrijven waarvan hun kantoorgebouw nog geen energielabel C heeft. Reden hiervoor is dat volgens hen de kosten die gemaakt worden om het benodigde energielabel te krijgen, meestal rendabele investeringen zijn.

Wel kom je mogelijk in aanmerking voor bestaande fiscale- en subsidieregelingen. Zo kun je bijvoorbeeld een energieadviseur inschakelen. Hij controleert het gebouw en kan, mede op basis van de eerdergenoemde EML, een energieprestatieadvies (EPA) opstellen. Als je vervolgens de aanbevolen maatregelen uitvoert, kun je subsidie ontvangen voor de kosten van het EPA. Ook andere bestaande regelingen, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Stimulering energieproductie (SDE+) en de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunnen interessant zijn.

Met de ISDE krijg je een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is zowel voor particulieren en zakelijke gebruikers. De ISDE is een meerjarige regeling die loopt tot en met 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 wordt de ISDE uitgebreid met een subsidie op energiebesparende isolatiemaatregelen tot sowieso 2030. Ieder jaar wordt door de overheid een jaarlijks budget bepaald. Het subsidiebudget voor ISDE is in 2019 vastgesteld op € 100 miljoen. Tot en met juni 2019 is voor een geschat bedrag van € 63 miljoen aan ISDE aanvragen ingediend. Kijk voor meer informatie over ISDE subsidie aanvragen ook eens op onze website.

Heb je vragen over de informatieplicht energiebesparing of één van de fiscale- en subsidieregelingen voor het energiezuinig maken van je kantoorpand? Laat het ons dan weten. Wij denken graag met je mee, zodat we samen een duurzame toekomst tegemoet kunnen gaan!