Nieuwsbrief november 2019

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

In de nieuwsbrief van afgelopen februari hebben we je al laten weten dat 1,3 miljoen eenmanszaken per 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer zullen gaan krijgen. Bij eenmanszaken is op dit moment het burgerservicenummer (BSN) onderdeel van het toegekende btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Lettend op het gevaar van misbruik en identiteitsfraude heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan de Belastingdienst een verwerkingsverbod voor het gebruik van het BSN in het btw-nummer opgelegd per 1 januari 2020. Het nieuwe btw-identificatienummer zal geen koppeling meer met het BSN hebben. De brieven met daarin het nieuwe btw-id nummer zal de Belastingdienst deze maand aan de eenmanszaken verzenden.

Het nieuwe btw-id bestaat uit 14 tekens: Landcode NL, 9 cijfers, de letter ‘B’ en een controlegetal van twee cijfers. Vanaf 1 januari 2020 mag je in alle contacten met klanten en leveranciers enkel nog je nieuwe btw-id gebruiken. Denk daarom vóór 1 januari aan:

  • Het opnemen van je btw-id op facturen en briefpapier
  • Het vermelden van je btw-id op je website of webshop
  • Het informeren van je boekhouder of accountant
  • Indien van toepassing: het doorgeven van je btw-id voor intracommunautaire transacties (handelsverkeer binnen de EU) en andere transacties op basis van EU-regelgeving.

LET OP: Voor communicatie met de Belastingdienst en de btw-aangifte blijf je wel het oude, op je BSN gebaseerde, nummer gebruiken. Dat heet vanaf 2020 het omzetbelastingnummer.

Borgstellingsprovisie

Het komt regelmatig voor dat een Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) zich in privé borg stelt voor een aan zijn/haar vennootschap verstrekte lening. Als borg loop je hierbij het risico dat de schuldeiser jou in privé aansprakelijk stelt voor terugbetaling van de aan de B.V. verstrekte lening (inclusief opgelopen rente en kosten), als de B.V. daar zelf niet meer toe in staat is.

Onder normale omstandigheden zal een borg daarom altijd een vergoeding vragen aan de partij waarvoor hij/zij borg voor staat in de vorm van een marktconforme vergoeding over het bedrag waarvoor zij borg staat. Dit wordt borgstellingsprovisie genoemd. Veel DGA’s bedingen echter geen vergoeding bij hun B.V. Dat is vrijwel altijd onzakelijk. Immers, als je voor een derde borg zou staan, zou je dat risico ook niet zomaar nemen. Het is daarom altijd raadzaam in dergelijke gevallen door de B.V. een borgstellingsprovisie aan jou privé uit te laten keren.

De betaalde, zakelijke borgstellingsprovisie mag de B.V. in beginsel volledig aftrekken als kosten in de aangifte vennootschapsbelasting. De door jou in privé ontvangen borgstellingsprovisie is dan wel (progressief) belast in de aangifte inkomstenbelasting.

Op basis van jurisprudentie is al langere tijd een discussie gaande, waar precies de ontvangen borgstellingsprovisie in de aangifte inkomstenbelasting moet worden vermeld; in box 1 (inkomen uit werk en woning) of in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang).

Vooralsnog wordt de ontvangen borgstellingsprovisie meestal opgenomen als een opbrengst uit ter beschikking gesteld vermogen, waarna deze progressief is belast in box 1 tot maximaal 51,75% (in 2019). Het voordeel hiervan is dat als je door de schuldeiser wordt aangesproken voor de schuld, je het betaalde bedrag als aftrekbaar verlies in box 1 mag verrekenen.

De Belastingdienst hanteert echter steeds vaker het principe dat een borgstelling door een DGA ten gunste van zijn B.V. altijd onzakelijk zal zijn, omdat hij/zij onder dezelfde omstandigheden nooit borg had willen staan voor een derde. Daarom zou de ontvangen borgstellingsprovisie als dividenduitkering moeten worden beschouwd en is de borgstellingsprovisie ook als zodanig belast in Box 2 tegen een tarief van 25% (in 2019). Dit lijkt fiscaal voordeliger, omdat hierover nu minder belasting verschuldigd is. Maar als je nu door de schuldeiser als borg wordt aangesproken, kan je echter geen aftrekbaar verlies in box 1 verrekenen.

In aanvulling hierop heeft de rechtbank Gelderland bij uitspraak van 8 augustus 2019 (ECLI:NL:RBGEL:2019:3589) geoordeeld dat een belanghebbende, die door een schuldeiser werd aangesproken als borg, de door hem in privé terugbetaalde vordering op zijn B.V. niet ten laste van zijn belastbaar inkomen uit werk en woning in box 1 mocht brengen, omdat het zakelijk belang niet was aangetoond. De rechtbank kwam in onderhavig geval tot zijn oordeel op basis van de feiten dat er inzake de borgstelling geen schriftelijke vastlegging aanwezig was, er blijkbaar geen zekerheid over het einde van de borgstelling was afgesproken, en het een achtergestelde lening betrof.

Om in ieder geval (de schijn van) een zakelijk belang bij borgstelling door de DGA ten gunste van zijn B.V. aan te kunnen tonen, is het dus niet alleen van belang dat onderling een marktconforme borgstellingsprovisie wordt afgesproken en betaald, maar moeten de afspraken ook duidelijk op papier worden gezet in een ondertekende borgstellingsovereenkomst.

Om te bepalen wat in jouw situatie het beste past, raden wij je aan contact op te nemen met een van onze fiscale medewerkers.

Terugvordering van btw op een nieuwbouwwoning met zonnepanelen

De Hoge Raad heeft op 27 september jongstleden uitspraak gedaan (ECLI:NL:HR:2019:1438), waarin zij een eerder oordeel van het Gerechtshof te Arnhem bevestigt.

Het gerechtshof in Arnhem oordeelde namelijk op 28 november 2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:10387) dat bij de bouw van een woning met plaatsing van zonnepanelen op het dak, ook een deel van de btw op de bouwkosten mag worden teruggevorderd bij de Belastingdienst, omdat een deel van de woning is bestemd voor zakelijk gebruik.

Als motivatie van haar oordeel, stelde het Gerechtshof dat het deel van het dak waarop zonnepanelen zijn geplaatst, mede in gebruik is als ondersteuning van de zonnepanelen en hiermee een zakelijke functie heeft verkregen. Dit wil echter ook zeggen dat het deel van het dak waarop de zonnepanelen steunen nu meegenomen moet worden bij de bepaling van de nuttige ruimte van de woning. Tegen deze uitspraak is de Belastingdienst nu tevergeefs in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.

Om te kunnen berekenen welk deel van de betaalde btw op de bouwkosten mag worden teruggevorderd, hanteert de Hoge Raad de volgende formule:

m² dak bedekt met zonnepanelen / (m² nuttige ruimte binnen de woning + m² dak bedekt met zonnepanelen) x verschuldigde btw over de bouwkosten.

Voor particulieren is het al langer mogelijk om onder voorwaarden de btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen zelf terug te vorderen.

Ter illustratie een voorbeeld met getallen:

Anton heeft een woning laten bouwen voor een totaalprijs van € 250.000 (inclusief € 40.000 btw). Daarnaast zijn er zonnepanelen geplaatst op het dak voor € 10.000 (inclusief € 1.600 btw). Het totale woonoppervlakte binnen de woning is 200 m². De totale oppervlakte van het dak bedraagt 120 m², waarvan 25 m² wordt gebruikt voor ondersteuning van zonnepanelen.

Op basis van bovenstaand voorbeeld kan Anton een bedrag van € 6.444 aan btw terugvorderen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • Terugvordering btw op de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen ad € 1.600
  • Terugvordering btw op bouwkosten in verband met zakelijk gebruik dak ad € 4.444 (25 m² / (200 m² + 25 m²)) x € 40.000 btw

Het loont dus om na te gaan of je in aanmerking komt voor deze extra terugvordering van btw. Wees er wel snel bij, want waarschijnlijk zal de wetgever het verwachte verlies aan belastinginkomsten willen tegengaan via reparatiewetgeving.

Tevens moet je er rekening mee houden dat voor een particulier die een deel van de btw op de bouwkosten wil terugvorderen, dezelfde regels gelden als op de terugvordering van de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Dit betekent o.a. dat je je bij de Belastingdienst moet aanmelden als btw-ondernemer en de keuze moet maken of je per 1 januari 2020 wel of geen gebruik wilt maken van de regeling van de Omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB). Wat de gevolgen zijn voor het wel of niet gebruik maken van de OVOB door particuliere zonnepaneelhouders, kan je teruglezen in onze nieuwsbrief van april 2019.

Wist je dat wij de btw die je betaald hebt bij de aanschaf van zonnepanelen voor je terug kunnen vragen? Kijk voor meer informatie op onze website.