Nieuwsbrief December 2017

Finance plus Nieuwsbrief December 2017 Correctie BTW privégebruik auto De BTW die aan u in rekening is gebracht op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto, kunt u als ondernemer in aftrek brengen zolang de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Indien u deze auto ook voor privédoeleinden gebruikt moet u voor dit privégebruik een correctie toepassen in de laatste BTW-aangifte van het jaar. Deze correctie geldt ook bij auto’s waarvoor geen vooraftrek is genoten bij de aanschaf door u. U kunt hiervoor gebruikmaken van de forfaitaire regeling, waarbij u uitgaat van 2,7% van de catalogusprijs. De cataloguswaarde is inclusief BTW en BPM. Voor bepaalde auto’s, waaronder auto’s die al vijf jaar in de onderneming zijn … Read More

Nieuwsbrief November 2017

Finance plus Nieuwsbrief November 2017 1. Uitkering bij zwangerschap Tot 1 augustus 2004 konden zwangere zelfstandigen een zwangerschapsuitkering van het UWV krijgen. Daarna is deze regeling geschrapt. Pas in juni 2008 werd een nieuwe voorziening opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg, maar zonder terugwerkende kracht. Drie vrouwen die als zelfstandige werkten en in 2005 zijn bevallen hebben hierover een proces gevoerd tegen het UWV. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 27 juli 2017 in een tussenuitspraak geoordeeld dat zelfstandig werkende vrouwen die tussen augustus 2004 en juni 2008 een kind kregen, alsnog een passende compensatie moet worden geboden. Volgens de CRvB volgt uit het VN-Vrouwenverdrag dat iedere vrouw die – al dan niet in loondienst – arbeid … Read More

Nieuwsbrief Aantal fiscale wijzigingen per 1 januari 2017

Aantal fiscale wijzigingen per 1 januari 2017 1. Toch aftrek monumentenpanden in 2017 Monumenteneigenaren kunnen in 2017 toch nog gebruik maken van de fiscale aftrek voor het onderhoud van monumentenpanden. Dat schrijft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer over de fiscale aftrek onderhoud monumentale panden. Opmerkingen en reacties uit het veld zijn voor minister Bussemaker de reden om de fiscale aftrek ook in 2017 nog aan te houden. 2. Personeel in dienst? Nieuw in 2017: het lage-inkomensvoordeel Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2017 profiteren van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Vanaf 2017 komen werkgevers in aanmerking voor een verlaging van de loonkosten voor werknemers die rond het minimumloon verdienen. Deze maatregel maakt het per 1 januari 2017 aantrekkelijker om … Read More

Nieuwsbrief Fiscaliteit als toegevoegde waarde

Fiscaliteit als toegevoegde waarde Bij accountants- en belastingadvieskantoren wordt een belangrijk deel van de tijd besteed aan het fabriceren van een jaarrekening, inrichten van de administratie en uiteraard het opstellen en indienen van de diverse aangiften loon-, omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Hoewel deze werkzaamheden uiteraard vooralsnog van groot belang zijn voor uw overzicht, maar ook in uw communicatie naar de Belastingdienst, relaties en overige instanties kan de toegevoegde waarde van deze kantoren vooral door middel van goede (fiscale) advisering worden behaald. Om een goed beeld te geven van de enorme diversiteit aan onderwerpen waarin wij adviseren, willen wij in deze nieuwsbrief een klein aantal van deze onderwerpen kort presenteren, zodat hopelijk een goed beeld ontstaat welke voordelen behaald kunnen worden … Read More

Nieuwsbrief VIA 2016

Vooraf ingevulde aangifte 2016 Evenals voorgaand jaar kunnen wij relevante gegevens opvragen bij de belastingdienst ten behoeve van de invulling van uw aangifte inkomstenbelasting als wij hiertoe door u zijn gemachtigd. Het komt nogal eens voor dat u uw bescheiden niet meer voorhanden hebt of moeilijk zijn terug te vinden of om wat voor reden dan ook verloren zijn gegaan. Wij kunnen deze gegevens vervolgens opvragen bij de belastingdienst en gebruiken bij het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting. Deze gegevens worden door de belastingdienst in de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) verzameld. U ontvangt hiervoor binnenkort een brief van Logius met een bijgevoegd formulier “Registratie machtiging intermediair goedkeuren”. Op dit formulier staat uw BSN en een activeringscode. Wij verzoeken u dit … Read More

Nieuwsbrief Fiscale oudedagsvoorzieningen ondernemer en directeur-grootaandeelhouder

Fiscale oudedagsvoorzieningen voor ondernemer en directeur-grootaandeelhouder Zoals elke ondernemer weet, zijn aan ondernemen zowel kansen als risico’s verbonden. Een thema waar deze beide aspecten spelen, is het voorzien in de eigen oudedagsvoorziening. Als ondernemer ligt de focus vaak op de continuïteit van het bedrijf, op economische groei, op stabiliteit en groei van het personeelsbestand maar niet altijd op de toekomst na het beëindigen of verkoop van de onderneming. Voor een werknemer in loondienst wordt automatisch een pensioen opgebouwd, maar als ondernemer en/of directeur-grootaandeelhouder, hierna: “DGA”, bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van uw pensioen. In deze nieuwsbrief belichten we graag een aantal mogelijkheden om dit doel te realiseren met tevens een aantal alternatieve varianten. De drie pijlers Het Nederlandse … Read More

Nieuwsbrief Nieuwe regels verzekeringsplicht voor de DGA 2016

Nieuwe regels verzekeringsplicht voor de DGA 2016 Per 1 januari 2016 is de nieuwe ‘Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (DGA) 2016’ van kracht geworden. Deze regeling bepaalt wanneer een DGA als werknemer voor de werknemersverzekeringen moet worden aangemerkt. Als een DGA als werknemer moet worden beschouwd, is hij verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zoals de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet. De nieuwe regeling vervangt de oude regeling. Een werknemer is in een civielrechtelijke dienstbetrekking werkzaam als hij 1) in een gezagsverhouding 2) tegen een beloning 3) persoonlijk arbeid moet verrichten. De Regeling aanwijzing DGA 2016 ziet op de situatie dat niet sprake is van een gezagsverhouding, omdat de DGA alleen zelf kan besluiten over zijn ontslag en niet tevens een … Read More

Nieuwsbrief Berichtenbox op Mijn Overheid

Berichtenbox op Mijn Overheid De Belastingdienst gaat steeds meer digitaal werken in het contact met de burgers. De nieuwe stap in het digitale verkeer is het opzetten van een Berichtenbox. De Berichtenbox op MijnOverheid is uw persoonlijke, beveiligde postbus voor digitale berichten van de overheid. In uw Berichtenbox kunt u digitale berichten ontvangen, bewaren en beheren van onder meer de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en diverse gemeenten. Nog niet alle gemeenten zijn zo ver. Digitalisering berichtverkeer In de komende twee jaar zal het berichtenverkeer van de Belastingdienst geleidelijk aan worden gedigitaliseerd. Vanaf december 2015 krijgt u de berekeningen voor toeslagen alleen nog digitaal en niet meer op papier. Begin 2015 stuurt de Belastingdienst ook de brieven met het verzoek om … Read More

Nieuwsbrief VAR 2016 verdwijnt

VAR 2016 vedwijnt Vanaf 1 januari 2016 verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel hiervoor goedgekeurd. Dit voorstel zal binnenkort door de Eerste Kamer worden behandeld. Normaal gesproken kunt u ieder jaar vanaf september een VAR aanvragen voor het daarop volgende jaar, maar dit jaar hoeft dat niet. Indien u toch een VAR-aanvraag voor 2016 doet, zal deze aanvraag, in afwachting van de besluitvorming in de Eerste Kamer, niet worden behandeld door de Belastingdienst. Een VAR voor 2015 kunt u dit jaar nog wel aanvragen. Een VAR geeft zekerheid over uw arbeidsrelatie: winst uit onderneming, inkomsten uit een werkzaamheid of loondienst. Modelovereenkomsten 2016 In eerste instantie zou de ‘Beschikking geen loonheffingen’ in de plaats van de … Read More

Nieuwsbrief Rentekorting Personeelslening

Rentekorting Personeelslening De door een werkgever aan zijn werknemer verleende rentekorting op een personeelslening voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning wordt met ingang van 1 januari 2016 belast voor de loon- en inkomstenbelasting. Deze rentekorting kan tot en met 31 december 2015 zelfs leiden tot een lening met een rente van nihil. De rentekorting valt voor de met ingang van 1 januari 2015 verplicht toe te passen werkkostenkostenregeling onder de nihilwaarderingen. Vanaf 1 januari 2016 belast loon Voor werkgevers betekent de wijziging dat zij vanaf 1 januari 2016 verplicht worden het rentevoordeel via de salarisadministratie te belasten. Tegenover de belaste bijtelling van het rentevoordeel uit personeelsleningen bij het loon staat een gelijke verhoging van de hypotheekrenteaftrek. Echter, … Read More