Nieuwsbrief Nieuwe regels verzekeringsplicht voor de DGA 2016

Nieuwe regels verzekeringsplicht voor de DGA 2016

Per 1 januari 2016 is de nieuwe ‘Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (DGA) 2016’ van kracht geworden. Deze regeling bepaalt wanneer een DGA als werknemer voor de werknemersverzekeringen moet worden aangemerkt. Als een DGA als werknemer moet worden beschouwd, is hij verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zoals de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet. De nieuwe regeling vervangt de oude regeling. Een werknemer is in een civielrechtelijke dienstbetrekking werkzaam als hij 1) in een gezagsverhouding 2) tegen een beloning 3) persoonlijk arbeid moet verrichten. De Regeling aanwijzing DGA 2016 ziet op de situatie dat niet sprake is van een gezagsverhouding, omdat de DGA alleen zelf kan besluiten over zijn ontslag en niet tevens een of meer andere bestuurders.

Verder is vereist dat de DGA een statutair bestuurder is en om die reden in het Handelsregister staat ingeschreven als bestuurder.

Regeling per 1 januari 2016
In de nieuwe regeling gaat het overigens net als in de oude regeling om het vaststellen van de feitelijk macht binnen de vennootschap op basis van de statutaire regelingen van de vennootschap. In de nieuwe regeling komt meer expliciet aan de orde dat deze macht blijkt uit de regeling over het besluit over ontslag van de statutair bestuurder. In de nieuwe regeling worden de volgende criteria gehanteerd om te bepalen wie niet als werknemer voor de werknemersverzekeringen wordt aangemerkt. Dit is :

  • – de bestuurder die zelf, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, een zodanig aantal (stem)aandelen houdt, dat hij volgens de statuten van de vennootschap over zijn ontslag kan besluiten;
  • – de bestuurder die zelf, tezamen met zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, aandelen houdt die ten minste twee derde van de stemmen vertegenwoordigen, zodat hij over zijn ontslag kan besluiten;
  • – de bestuurders die samen alle aandelen bezitten en als aandeelhouders een gelijk of nagenoeg gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen (zogenaamde nevengeschiktheid).

De bestuurder die samen met zijn echtgenoot 50% van de stemrechten heeft, kan daarmee zijn ontslag blokkeren en is daardoor niet verplicht verzekerd. De bestuurder moet wel zelf aandelen houden. Als alleen de echtgenoot aandelen houdt, is de bestuurder wel verplicht verzekerd volgens de staatssecretaris.

Tussenkomst houdstervennootschap
Tevens is toegevoegd dat de regeling ook van toepassing is op de indirect bestuurder. Dit is de bestuurder die zeggenschap heeft door tussenkomst van één of meer rechtspersonen waarvan hij aandeelhouder is. Indien de DGA via zijn persoonlijke houdstervennootschap, die bestuurder is in de werkmaatschappij, over zijn ontslag kan beslissen, is evenmin verzekeringsplicht aanwezig. Hetzelfde geldt als de DGA zelf bestuurder is van de werkmaatschappij, maar de aandelen via zijn persoonlijke houdstervennootschap houdt.

Mogelijk heeft de nieuwe regeling gevolgen voor uw verzekeringsplicht als DGA.
Indien u vragen hebt over de verzekeringsplicht van de DGA, neemt u dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,

Het Finance plus team!