Nieuwsbrief Fiscaliteit als toegevoegde waarde

Fiscaliteit als toegevoegde waarde

Bij accountants- en belastingadvieskantoren wordt een belangrijk deel van de tijd besteed aan het fabriceren van een jaarrekening, inrichten van de administratie en uiteraard het opstellen en indienen van de diverse aangiften loon-, omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Hoewel deze werkzaamheden uiteraard vooralsnog van groot belang zijn voor uw overzicht, maar ook in uw communicatie naar de Belastingdienst, relaties en overige instanties kan de toegevoegde waarde van deze kantoren vooral door middel van goede (fiscale) advisering worden behaald. Om een goed beeld te geven van de enorme diversiteit aan onderwerpen waarin wij adviseren, willen wij in deze nieuwsbrief een klein aantal van deze onderwerpen kort presenteren, zodat hopelijk een goed beeld ontstaat welke voordelen behaald kunnen worden met fiscaliteit.
Vordering van aandeelhouder op BV

Tussen aandeelhouders en hun BV is vaak een schuld/vordering verhouding aanwezig. In de jaarrekening vormt dit de rekening-courant van de directie. Deze rekening-courant kan zowel een schuld betreffen van de aandeelhouder aan de BV (box 3) als een vordering. In de praktijk zien we regelmatig de situatie dat een aandeelhouder extra geld heeft geleend aan zijn vennootschap als investering of in economisch zwaardere tijden. Deze vordering vormt inkomen uit werk en woning in box 1 waardoor de rente belast is bij de aandeelhouder tegen het progressieve tarief (maximaal 52%). De rentelast verhoogt soms alleen maar het compensabel verlies.

Indien de werkelijke waarde van de vordering lager is dan het nominale bedrag kan onder voorwaarden een afwaardering worden genomen in box 1, waardoor aftrek van dit verschil ontstaat tegen het hogere progressieve tarief. Dit kan in situaties resulteren in een aanzienlijke belastingteruggaaf. Zoals bij de meeste fiscale onderwerpen zijn ook hier de nodige haken en ogen maar daar kunnen wij u uiteraard op wijzen in een gesprek.

Overigens, een andere, veel geadviseerde mogelijkheid is om de vordering om te zetten in eigen vermogen bij de vennootschap (agio). Voordeel is hiervan dat geen rente meer hoeft te worden berekend en dus ook niet meer belast is als inkomen uit werk en woning.
Partner aandeelhouder

Waar vaak de aandacht in advisering naar de aandeelhouder zelf gaat, is de fiscale positie van de partner uiteraard ook van belang. Gedacht kan worden aan het opstellen van huwelijkse voorwaarden ter bescherming van het vermogen van de partner maar ook aan het daadwerkelijk uitvoeren van een periodiek verrekenbeding.

De aanstaande wetswijziging van het pensioen in eigen beheer (afkoopmogelijkheid, omzetten of voortzetten) kan voor de partner van de aandeelhouder grote gevolgen hebben. De onder huwelijkse voorwaarden gehuwde partner raakt namelijk in beginsel haar rechten op onder meer partnerpensioen kwijt. Wij adviseren hierbij of en op welke wijze de partner gecompenseerd kan worden voor het verlies aan rechten.
Schenking op papier

In de media wordt veel aandacht gegeven aan de mogelijkheid om € 100.000 te schenken aan mensen jonger dan 40 jaar (veelal de kinderen, kleinkinderen) ter aflossing van de hypotheek op de eigen woning. Voor diegenen die willen schenken, maar geen liquiditeit vrij ter beschikking hebben, kan het interessant zijn om “op papier” te schenken. Op deze wijze kan alsnog gebruik worden gemaakt van de beschikbare vrijstellingen én bij de uiteindelijke afrekening is mogelijk een minder hoog progressief tarief bepalend voor de erfbelasting. Het schenken op papier vereist wel een goede fiscale begeleiding. Hierover geven wij regelmatig advies.

Aandeelhoudersovereenkomst
Indien een onderneming meerdere aandeelhouders kent, heeft elke aandeelhouder in de regel zijn eigen persoonlijke holding. Wanneer één van de aandeelhouders de aandelen wenst te verkopen, kennen de statuten van de werkmaatschappij in bijna alle gevallen een aanbiedingsplicht aan de zittende aandeelhouders. Echter, over eventuele verkoop van (een deel van) de aandelen in de persoonlijke holding, maar ook over ziekte, arbeidsongeschiktheid, en dergelijke is veelal niets geregeld. In die situatie kan een aandeelhoudersovereenkomst uitkomst bieden. Een dergelijke overeenkomst kan bijvoorbeeld bewerkstelligen dat tussen de aandeelhouders de afspraak ontstaat dat de leiding bij geen andere personen mag komen te rusten dan de thans zittende aandeelhouders. In onze advisering merken wij dat een dergelijk stuk bij onverhoopte onenigheden uitkomst kan bieden.
(On)zelfstandige werkruimte aandeelhouder en btw

Een aandeelhouder heeft vaak ook ruimte thuis nodig om werkzaamheden te verrichten in het belang van de onderneming. Onder stringente voorwaarden kan het mogelijk zijn om de hiertoe benodigde werkruimte, zelfstandig dan wel onzelfstandig, voor de omzetbelasting vanuit privé te gaan verhuren aan de vennootschap. In die situatie kan eventueel op een verbouwing, renovatie of nieuwbouw drukkende omzetbelasting als voorbelasting in aftrek worden gebracht. In de rechtspraak is deze mogelijkheid bevestigd, maar door de stringente voorwaarden heeft een beroep op deze regeling de nodige fiscale begeleiding nodig.

Innovatiebox
Innovatiebox Last but not least adviseren wij in de toepassing van de innovatiebox. Innovatieve ondernemers met toegekende subsidie voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) kunnen onder voorwaarden voor een deel van hun winst een beroep doen op een tarief voor de vennootschapsbelasting van 5% in plaats van 20/25%. Hebt u vragen over een van deze onderwerpen of uiteraard over iets anders, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan fiscaal erg lonend zijn.

Mocht u nog vragen hebben of nadere uitleg wensen, neem dan gerust contact met ons op

Met vriendelijke groet,

Het Finance plus team!