Nieuwsbrief financiële regelingen 2e noodpakket

Corona

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn voor iedereen in Nederland voelbaar. In onze vorige nieuwsbrief gaven wij al aan dat het kabinet daarom ook de komende tijd ondernemers blijft steunen door middel van financiële regelingen. In deze nieuwsbrief informeren wij je graag over een aantal van de belangrijkste regelingen binnen dit tweede steunpakket, welke loopt tot 1 oktober 2020. Wil je meer informatie? Ga dan naar onze coronapagina of neem contact met ons op.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2.0

Op 6 juli 2020 is de tweede aanvraagperiode voor de NOW ingegaan. De NOW verleent een subsidie voor de loonkosten voor vier maanden, zodat werkgevers hun werknemers kunnen doorbetalen. Het doel van de NOW 2.0 is om ook de komende maanden zoveel mogelijk banen te behouden. De NOW is aan te vagen bij het UWV.

Elke werkgever met een verwachte omzetdaling van minimaal 20% gedurende een viermaandsperiode kan NOW aanvragen; het maakt niet uit of je eerder al NOW hebt aangevraagd. Als je bij de eerste aanvraagperiode ook NOW hebt ontvangen, dan moet deze nieuwe periode van vier maanden aansluiten op de vorige periode van drie maanden. Als je voor het eerst NOW aanvraagt, kun je kiezen uit een periode van vier maanden vanaf 1 juni, 1 juli of 1 augustus voor de bepaling van het omzetverlies.

Ten opzichte van de NOW 1.0 is de NOW 2.0 op een aantal punten gewijzigd:

 • De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020;
 • Om vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten te compenseren gaat de forfaitaire opslag voor werkgevers omhoog van 30% naar 40%;
 • Als je in de periode van 30 mei tot en met 30 september 2020 voor werknemers ontslag aanvraagt bij het UWV vanwege bedrijfseconomische redenen neemt het UWV drie keer 100% van de loonsom van maart 2020 van de werknemer. Dit bedrag wordt afgetrokken van de definitieve tegemoetkoming die de werkgever zou hebben gehad zonder de ontslagaanvragen. De boete, een extra verlaging van 50%, die gold bij de eerste NOW aanvraag, komt daarmee te vervallen. Bij ontslag van 20 medewerkers of meer wordt de toegekende tegemoetkoming wel verlaagd met 5%, tenzij de werkgever een akkoord heeft bereikt met de vakbond of een andere vertegenwoordiging van de werknemer óf als er mediation is aangevraagd bij de commissie van de Stichting van de Arbeid;
 • Bedrijven die een voorschot op de tegemoetkoming van minimaal € 100.000 of een definitieve tegemoetkoming van minimaal € 125.000 ontvangen mogen over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen dividend of bonussen uitkeren aan aandeelhouders, bestuur en directie en geen eigen aandelen inkopen.
 • De werkgever moet de werknemers stimuleren om zich bij te scholen of om te scholen. De scholing zelf is geen onderdeel van de NOW 2.0. Via het crisisprogramma NL Leert Door kunnen werknemers van 1 juli tot en met december 2020 kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.

De tegemoetkoming voor de NOW wordt in twee keer uitgekeerd. De eerste betaling ontvang je zo spoedig mogelijk nadat de aanvraag is goedgekeurd. Dit is een tegemoetkoming voor de eerste twee maanden. De tweede betaling volgt ongeveer twee maanden later.

Bekijk onze coronapagina voor meer informatie over de NOW en het aanvragen van deze regeling.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) 

Per 30 juni 2020 is de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) opengesteld. De TVL is de opvolger van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) en is ook speciaal gericht op mkb-ondernemers en zzp’ers die werkzaam zijn in die sectoren die het meest geraakt zijn door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus. Anders dan de TOGS houdt de TVL rekening met de hoogte van het omzetverlies en de omvang van de vaste lasten in een sector.

Om in aanmerking te komen voor de TVL moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er zijn algemene voorwaarden die voor alle ondernemingen gelden, en aanvullende voorwaarden voor bepaalde ondernemingen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Jouw onderneming heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis;
 • Jouw vaste lasten zijn minimaal € 4.000 in de periode juni tot en met september 2020;
 • Je onderneming valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf en was op 15 maart 2020 geregistreerd onder één van de vastgestelde KVK SBI-codes. Ook als je met een nevenactiviteit met een juiste SBI-code ingeschreven staat bestaat recht op TVL met de voorwaarde dat het in de subsidieberekening meegenomen omzetverlies uitsluitend betrekking heeft op die nevenactiviteit;
 • Je onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland en minstens één vestiging van jouw onderneming heeft een ander adres dan jouw privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Voor bepaalde ondernemingen geldt een uitzondering en mag het privéadres wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.

Het omzetverlies wordt in beginsel bepaald door de omzet over de subsidieperiode (juni tot met september 2020) te vergelijken met dezelfde periode in 2019. De hoogte van de TVL wordt met de volgende formule berekend: TVL = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 0,5. Het aandeel vaste lasten in % is een per sector bepaald percentage en is vermeld in de lijst met SBI-codes.

De TVL bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000 over de gehele subsidieperiode van vier maanden. Voor een na 29 februari 2020 gestarte onderneming is de TVL € 1.000.

De TVL kun je aanvragen bij de RVO tussen 30 juni en 26 oktober 2020. De beslistermijn van de RVO is acht weken, maar mag verlengd worden. Als de RVO je aanvraag goedkeurt, ontvang je éénmalig een voorschot van 80%. Na afloop van de subsidieperiode moet de onderneming uiterlijk 1 april 2021 een aanvraag indienen voor een definitieve subsidievaststelling, waarbij er sprake kan zijn van terugvordering of nabetaling.

Wil je meer informatie over de TVL? Ga dan naar onze coronapagina of neem telefonisch contact met ons op.

Verlengde overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) 2

De Tozo is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. De Tozo bestaat uit een aanvullende inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum (voor levensonderhoud) en een lening voor bedrijfskapitaal (voor liquiditeitsproblemen). De Tozo 2 loopt van 1 juni tot en met 30 september 2020.

Tozo 2 heeft ten opzichte van de Tozo 1 twee belangrijke wijzigingen:

 1. Als je de aanvullende uitkering voor levensonderhoud aanvraagt wordt het inkomen van je partner meegeteld voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen daardoor boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op de Tozo 2 voor je levensonderhoud;
 2. Voor de aanvraag van een lening voor bedrijfskapitaal geldt dat je moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, jouw onderneming of één van de vennoten waarmee je samenwerkt. Anders kom je niet in aanmerking voor een Tozo 2-lening voor het bedrijfskapitaal.

Daarnaast dien je te voldoen aan de voorwaarden die reeds golden voor Tozo 1. Deze voorwaarden kun je nalezen op onze coronapagina.

Tozo 2 kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 juni 2020 via jouw gemeente. Kijk op de website van jouw gemeente voor meer informatie over de Tozo en hoe je deze kunt aanvragen. Het streven is dat gemeenten binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan.

De zelfstandigenorganisaties benadrukken dat de Tozo een noodvoorziening is voor zelfstandigen die het echt nodig hebben. Zij roepen zelfstandigen die (voorlopig) in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien op om de Tozo nu niet aan te vragen.

Bijzonder uitstel van betaling Belastingdienst

Getroffen ondernemers die financieel in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis kunnen voor bepaalde belastingaanslagen bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Het uitstel wordt in beginsel voor een periode van drie maanden verleend. Uitstel kan worden aangevraagd nadat een aanslag is ontvangen. Vanaf het moment dat de Belastingdienst het verzoek om uitstel heeft ontvangen, wordt de invordering van de belastingschulden voor de in je verzoek genoemde belastingsoorten direct stopgezet voor drie maanden.

Als de periode van drie maanden verstrijkt stuurt de Belastingdienst je een brief waarin staat dat de belastingaanslagen betaald dienen te worden of dat je, onder bepaalde voorwaarden, een tweede verzoek kunt indienen om het bijzonder uitstel van betaling te verlengen. In dat laatste geval moet je aan kunnen geven waardoor jouw onderneming door de coronacrisis is getroffen, bijvoorbeeld omdat de omzetcijfers, opdrachten, bestellingen of reserveringen aanzienlijk zijn gedaald. Als je totale oorspronkelijke belastingschuld hoger is dan € 20.000 moet een verklaring van een derde-deskundige met een liquiditeitsprognose worden overlegd, die moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Het versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020. Neem contact met ons op of bekijk onze website voor meer informatie over (het verlengen van) het bijzonder uitstel van betaling.

Tot slot

Op onze coronapagina kun je alle maatregelen van het kabinet nalezen. Deze pagina werken wij bij aangekondigde wijzigingen zo spoedig mogelijk bij en is dus altijd actueel. Wij adviseren je daarom om deze pagina goed in de gaten te houden.  

Ga naar de informatiepagina

Uiteraard kun je altijd telefonisch contact opnemen met jouw vertrouwde contactpersoon bij Finance Plus als je vragen of onzekerheden hebt. Ons algemene telefoonnummer is 0182-622000.