Heb je vragen over de maatregelen van het steun- en herstelpakket en de impact daarvan op jouw organisatie?
Bel met jouw vertrouwde contactpersoon bij Finance Plus of bel ons algemene telefoonnummer 0182-622000.

De maatregelen van het kabinet

Het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt is, volgens de woorden van het kabinet, een generiek, ruim en mee-ademend steun- en herstelpakket, waarbij ondernemers en werkenden voor langere tijd meer duidelijkheid krijgen over financiële ondersteuning. Economische groei wordt gestimuleerd en waar nodig worden mensen geholpen richting nieuw werk. Bedrijven kunnen zich met dit noodpakket voorbereiden op de nieuwe toekomst en beter inspelen op de nieuwe economische situatie. Het kabinet houdt continue een vinger aan de pols om te bezien of het voldoende aansluit bij de huidige economische situatie. Dit pakket is de opvolger van het ‘Noodpakket banen en economie' (gepresenteerd op 17 maart 2020) en het ‘Noodpakket 2.0’ (gepresenteerd op 20 mei 2020).

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Het doel van de NOW is om aan werkgevers, onder voorwaarden, een subsidie te verstrekken als tegemoetkoming in de loonkosten. De belangrijkste voorwaarde is dat zij verwachten tenminste 20% van hun omzet te verliezen. De regeling geldt niet voor DGA’s die niet of vrijwillig verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

De NOW regeling is onderverdeeld in 5 aanvraagperiodes. In eerste instantie vraag je een voorschot aan. Het aanvraagloket voor NOW5 is geopend van 17 mei tot en met 13 juni 2021 (data onder voorbehoud). 

Als het daadwerkelijke omzetverlies bekend is, kun je een aanvraag indienen voor een definitieve tegemoetkoming. Per aanvraagperiode moet je een aparte aanvraag indienen. Het aanvraagloket voor de definitieve berekening van NOW 1 is nu open en loopt tot 31 oktober 2021. Het aanvraagloket voor de definitieve berekening van NOW 2 is op 15 maart open gegaan en loopt tot 5 januari 2022.

Bekijk onderstaand overzicht voor alle verschillende aanvraagperiodes en de voorwaarden die gelden voor iedere periode. In dit overzicht is ook aangegeven wanneer de aanvraagloketten voor het voorschot en de definitieve tegemoetkoming open zijn. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo-regeling is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die financieel in de knel komen door de coronacrisis. Er zijn twee vormen van ondersteuning:

 • Aanvulling inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum (voor levensonderhoud);
 • Een lening voor bedrijfskapitaal (voor liquiditeitsproblemen).

Inkomensondersteuning voor levensonderhoud: De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van je huishouding en inkomen. De inkomensondersteuning wordt maandelijks uitbetaald en hoeft niet te worden terugbetaald.

Lening voor bedrijfskapitaal: Zelfstandigen kunnen een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.517 krijgen om liquiditeitsproblemen op te lossen. Het rentepercentage van de lening is vastgesteld op 2% en de maximale looptijd bedraagt drie jaar. Tot 1 januari 2021 is de lening aflossingsvrij en de renteberekening start vanaf het moment dat de lening is verstrekt. Vanaf 1 januari 2021 moet je daadwerkelijk rente en aflossing gaan betalen. Partners die beide zelfstandige met een eigen onderneming zijn, kunnen ieder voor hun eigen onderneming een lening aanvragen. Voor de lening voor bedrijfskapitaal wordt een vermogenstoets uitgevoerd.

Voor de Tozo-regeling gelden de volgende eisen:

 • Je hebt als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor je een bedrijfskrediet nodig hebt.
 • Je bent 18 jaar of ouder en hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt. Wanneer je een onderneming hebt en de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, kun je wel een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal;
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Je woont in Nederland. Wanneer je niet in Nederland woont maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en in Nederland je bedrijf hebt (en sociale premies betaalt), kun je enkel een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal;
 • Je bedrijf is in Nederland gevestigd. Wanneer je bedrijf niet in Nederland is gevestigd maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en je in Nederland woont, kun je een beroep doen op inkomensondersteuning voor levensonderhoud;
 • Je bedrijf is economisch nog actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is;
 • Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder het ingeschreven staan in het Handelsregister van de KVK;
 • Je bent in bezit van alle noodzakelijke vergunningen;
 • Je bent vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Je voldoet in 2019 aan het urencriterium, dat wil zeggen dat je minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam was in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Mocht je na 1 januari 2019 zijn gestart dan moet je in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de Kamer van Koophandel en indiening van de aanvraag gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in jouw bedrijf gewerkt hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen ook mee;
 • Indien je een directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent, geldt daarbij nog dat je, alleen of samen met de andere in de B.V. werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen bezit;
 • De uitsluitingsgronden zoals genoemd in artikel 13 van de Participatiewet zijn niet op jou van toepassing.

Voor de Tozo 2-regeling en de Tozo 3-regeling gelden nog aanvullende eisen. Kijk hiervoor hieronder bij Tozo 2 en Tozo 3.

De TVL richt zich op ondernemingen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. De TVL houdt rekening met de hoogte van het omzetverlies en de omvang van de vaste lasten in een sector. De TVL is belastingvrij.

Getroffen onderneming: Niet alle ondernemingen komen voor de TVL in aanmerking. Om voor de TVL in aanmerking te komen moet de onderneming op 15 maart 2020 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd zijn onder één van de vastgestelde SBI-codes. De TVL geldt per onderneming en niet per vestigingseenheid.

Getroffen MKB-onderneming met geregistreerde nevenactiviteit: Als de gedupeerde onderneming niet met zijn hoofdactiviteit, maar wel met een nevenactiviteit met een juiste SBI-code staat ingeschreven in het handelsregister, bestaat ook recht op TVL. Er geldt wel de voorwaarde dat het omzetverlies uitsluitend betrekking heeft op die nevenactiviteit. Omzetverliezen van andere activiteiten tellen niet mee.

Eisen besteding: Aan de besteding van de TVL worden geen nadere eisen gesteld.

Hoogte: De hoogte van de TVL wordt met de volgende formule berekend:

TVL = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 0,5.

Bepaling omzetverlies: Het omzetverlies wordt in beginsel bepaald door de omzet over de subsidieperiode te vergelijken met dezelfde periode in 2019. Onder omzet worden alle inkomsten zonder de ontvangen omzetbelasting (btw), voor aftrek van kosten en vaste lasten, verstaan. Als je een aangifte voor de omzetbelasting moet doen, dan geldt het bedrag waarover je aangifte doet als omzet.

De omzet over de subsidieperiode is pas na afloop daarvan bekend. Bij de TVL-aanvraag zal die omzet dan ook geschat moet worden. Met de omzetschatting wordt beoordeeld of het te verwachten omzetverlies 30% is. Als dat niet het geval is, wijst de RVO de TVL-aanvraag af. Ook de hoogte van het TVL-voorschot (80%) wordt bepaald met de omzetschatting. Hoe later de TVL wordt aangevraagd, hoe beter de inschatting van het omzetverlies, maar dat betekent ook een latere ontvangst van het voorschot.

Als een onderneming belastingplichtig is voor de omzetbelasting (btw), moet de omzet worden ontleend aan de btw-aangiften. Als er geen sprake is van btw-plicht of in andere gevallen waarin er geen btw in Nederland wordt afgedragen of de omzet niet uit de btw-aangifte is te herleiden (bijvoorbeeld bij een fiscale eenheid voor de btw, btw-aangifte op jaarbasis, btw-vrijstelling of nevenactiviteiten), moet de onderneming de omzet ontlenen aan de financiële administratie of uit een ander bewijsstuk.

Bepaling vaste lasten: Het vastelastenpercentage is een per sector bepaald percentage. Het voor een sector geldende percentage staat vermeld in de lijst met SBI-codes. De berekening van de vaste lasten van de onderneming heeft in beginsel geen relatie met het daadwerkelijk betaalde bedrag aan vaste lasten dat de onderneming betaalt in de subsidieperiode. Ondernemingen hoeven het bedrag van de vaste lasten in die periode dan ook niet aan te tonen. Het (forfaitaire) bedrag aan vaste lasten wordt berekend door het per sector bepaalde vastelastenpercentage te vermenigvuldigen met de referentieomzet.

Voorschot: Als de RVO op de aanvraag voor toekenning van de TVL positief beschikt, wordt een eenmalig voorschot toegekend van 80%. Dat voorschot is gebaseerd op het bij de aanvraag opgegeven geschatte omzetverlies.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Als de bestaande regelingen uit het steun- en herstelpakket onvoldoende blijken te zijn om de vaste lasten te kunnen betalen, kunnen huishoudens bij hun gemeente terecht voor ondersteuning via de TONK. In totaal is er 260 miljoen euro uitgetrokken voor deze regeling. Je komt mogelijk voor TONK in aanmerking als je in ieder geval:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • aanzienlijk inkomensverlies door de coronacrisis hebt;
 • woonkosten niet meer uit het huishoudensinkomen of je vermogen kunt betalen;
 • ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op je WW-uitkering, niet voldoende inkomsten hebt om je woonkosten van te betalen.

De TONK regeling loopt via de gemeente. Daarom is deze regeling bij sommige gemeenten al aan te vragen, en kan dit bij andere gemeenten binnenkort. De gemeente bepaalt zelf de doelgroep of de hoogte van de vergoeding. De maximale eenmalige vergoedingen liggen ergens tussen de 750 en 1500 euro. Het kabinet heeft gemeenten opgeroepen ruimhartig te zijn in het toekennen van de TONK.

Kijk op de website van je gemeente voor meer informatie over TONK. Voor een aantal gemeenten kun je de link hieronder gebruiken:

Belastingmaatregelen

Coronakrediet en garanties

Personeel

Werkgeversverklaring avondklok
Per 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Dit betekent dat iedereen tussen 21:00 uur ’s avonds en 04:30 uur ’s ochtends binnen blijft. Als je tijdens de avondklok voor het werk toch buiten moet zijn, heb je twee formulieren nodig, de Werkgeversverklaring avondklok en de Eigen verklaring avondklok. Deze formulieren kunnen uitgeprint of digitaal getoond worden. Meer informatie over de avondklok is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

De werkgever bepaalt of het voor werk nodig is dat de werknemers op straat is tijdens de avondklok. Dit is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Het formulier Werkgeversverklaring avondklok wordt door de werkgever aan de werknemers uitgereikt. Werkt jouw organisatie met spoedopdrachten? Zorg er dan preventief voor dat jouw werknemers een Werkgeversverklaring avondklok hebben. Je weet namelijk dat je opgeroepen kunt worden en dit ontslaat je dus niet van de plicht een dergelijke verklaring bij je te hebben.

Naast de Werkgeversverklaring avondklok dient de werknemer ook een Eigen verklaring avondklok bij zich te hebben. Deze wordt door de werknemer zelf ingevuld en ondertekend.

Ook zzp’ers dienen een Werkgeversverklaring avondklok ingevuld te hebben. Deze kunnen zij zelf invullen en ondertekenen.

Wettelijk verlof 
Het opnemen van verlof gaat in overleg tussen werknemer en werkgever. In principe mag je een werknemer niet verplichten om verlof op te nemen. Daar tegenover staat dat als verlof is goedgekeurd een werknemer niet zo maar mag verwachten dat reeds aangevraagde en goedgekeurde verlof wordt ingetrokken. Ook dit gaat in overleg.

Wettelijk verlof van een jaar vervalt in principe op 1 juli van het volgende jaar. Indien een langdurig zieke medewerker door ziekte niet in staat is om verlof op te nemen, dan blijft het wettelijk verlof staan.

Reiskostenvergoeding en lunchbijdrage bij thuiswerken of niet werken

Hoewel reiskosten onbelast mogen worden doorbetaald, is ons advies dat als werknemers niet reizen voor het werk, de reiskosten vanaf 1 april 2020 stop te zetten. Indien werknemers af en toe naar werk reizen of andere zakelijke reiskosten maken, dan kunnen deze reiskosten op basis van de werkelijke gereden kilometers á € 0,19 aan de werknemers worden vergoed.

Lees hier meer over de vaste reiskostenvergoeding in 2021.

Ons advies is om de lunchbijdrage per 1 april 2020 stop te zetten indien werknemers thuis werken of niet kunnen werken door algehele sluiting. Indien werknemers af en toe meelunchen met een door de werkgever verzorgde lunch moet er een bijdrage van € 3,35 per maaltijd als normbedrag worden toegepast. Indien de lunchbijdrage moeten komen te vervallen of als er andere bedragen dan normaal van toepassing zijn, laat dit dan ook aan de salarisadministratie weten zodat zij hier rekening mee kunnen houden.

Aflopende arbeidscontracten
Indien tijdelijke arbeidscontracten aflopen en dit is gemeld bij Finance Plus, dan wordt er vanuit het loonpakket Nmbrs een herinneringsbericht verstuurd.
Maar ook als je geen bericht ontvangt is het raadzaam om de einddatum van de contracten goed in de gaten te houden. Indien er geen actie wordt ondernomen, dan wordt de arbeidsovereenkomst automatisch verlengd. Als het de 4de overeenkomst is, en/of de werknemer is 3 jaar in dienst, dan is de werknemer, zonder dat het misschien de bedoeling is, voor onbepaalde tijd in dienst.

Als je de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen, dan dien je deze een maand van te voren op te zeggen. Indien er niet of niet tijdig wordt opgezegd kan de medewerker aanspraak maken op een boete voor iedere dag dat er niet tijdig is opgezegd. Dit heet de aanzegtermijn. Houdt ook rekening met een eventuele transitievergoeding die bij de eindafrekening moet worden betaald indien de beëindiging van het dienstverband op verzoek van de werkgever is gegaan.

Er zijn verschillende manieren om afscheid van elkaar te nemen.

  Of een werknemer recht heeft op een WW uitkering is o.a. afhankelijk van:

  • Is de werknemer verwijtbaar werkloos? Zelf ontslag nemen, ontslag op staande voet en het weigeren van een aanvullende arbeidsovereenkomst welke gelijk of beter is dan de vorige is verwijtbaar. Bij verwijtbaar werkloos heeft een werknemer geen recht op een WW-uitkering.
  • De werknemer heeft in de laatste 36 weken 26 weken hebben gewerkt (wekeneis). Dan is er recht op een WW-uitkering van 3 maanden.
  • De werknemer heeft in de laatste 5 jaren 4 jaren gewerkt. Dan is er recht op een langere uitkering. Dit is afhankelijk van het totale arbeidsverleden.
  • De werknemer moet beschikbaar zijn voor werk.

  Ook als de NOW is aangevraagd en de werkgever wil niet verder met de werknemer, is de werkgever niet verplicht om de arbeidsovereenkomst te verlengen. Wat de beslissing ook is, de melding naar de werknemer moet schriftelijk. Dit mag ook per e-mail.

  Veelgestelde vragen

  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

  Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

  Belastingen

  Personeel

  Meer informatie nodig?

  Online
  Op de website van de Rijksoverheid  is per categorie meer informatie te vinden over het coronavirus COVID-19. Zij hebben ook een informatiepagina met veelgestelde vragen over het coronavirus voor ondernemers en bedrijven.  

  De Kamer van Koophandel heeft het KVK Coronaloket opgesteld, waar je onder meer een regelingencheck kunt doen en meer kunt lezen over inspirerende ondernemersinitiatieven.

  Telefonisch
  Iedereen met vragen over het coronavirus kan ook telefonisch bij de overheid terecht via het publieksinformatienummer 0800 1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met +312 0205 1351.

  Het KVK Coronaloket is ook telefonisch bereikbaar voor vragen via telefoonnummer 0800 2117. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

  MKB-noodlijn
  Stichting IMK en ONL voor Ondernemers zijn een samenwerking aangegaan en hebben de MKB-noodlijn geopend. Het telefoonnummer 088 999 0000 is speciaal geopend voor ondernemers die op zoek zijn naar een luisterend oor over de druk van de coronacrisis op hun persoonlijke situatie of de stress die financiële problemen met zich meebrengt.

  Kom je er op basis van bovenstaande informatie niet uit? Neem dan contact met ons op!