Het coronavirus

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op

Om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan heeft de overheid verscherpte maatregelen ingesteld. Deze maatregelen duren nog tot ten minste 28 april. De impact voor het Nederlandse bedrijfsleven is enorm en we begrijpen dat je als ondernemer met veel vragen zit. Op deze informatiepagina houden wij je op de hoogte van de verscherpte maatregelen en de acties van de overheid om de ondernemers van Nederland te steunen.

Wij zullen jou als klant de komende dagen telefonisch informeren over jouw huidige situatie en om eventuele vragen te beantwoorden.

Heb je dringende vragen die niet kunnen wachten? Bel met jouw vertrouwde contactpersoon bij Finance Plus of bel ons algemene telefoonnummer 0182-622000.

Heb je zelf al actie ondernomen? Laat het ons dan ook via e-mail of telefonisch weten, zodat we op de hoogte zijn van jouw situatie.

De maatregelen van het kabinet

 

"Mijn boodschap aan de ondernemers van Nederland en hun werknemers is deze: het kabinet zal doen wat nodig is om u te steunen. We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat bedrijven niet omvallen door wat er nu gebeurt en dat mensen hun baan niet verliezen. Het zal hoe dan ook een moeilijke tijd worden, maar we laten u niet in de steek"

Mark Rutte
 

Op 17 maart heeft het kabinet bekend gemaakt met een steunpakket van tientallen miljarden te komen voor het bedrijfsleven. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. Daarmee bevestigt het kabinet de boodschap van de minister-president dat de ondernemers van Nederland niet in de steek gelaten worden. Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen die het kabinet afgekondigd heeft. In de komende weken zal meer duidelijkheid komen over een aantal van deze maatregelen, dus hou deze informatiepagina goed in de gaten.

Financieringen

Uitstel aflossingsverplichtingen leningen bij banken
Diverse Nederlandse banken geven middelgrote en kleine bedrijven vanwege de gevolgen van het coronavirus een half jaar uitstel van de aflossing op hun leningen. Dit geldt voor bedrijfsleningen tot maximaal 2,5 miljoen euro. Voor leningen boven dat bedrag zijn deze banken ook bereid om bedrijven financiële ruimte te geven, maar dit is maatwerk per klant. Sommige kredieten zijn uitgezonderd. Tevens kan de wijze van aanvraag per bank verschillen. Kijk op de website van jouw bank voor verdere informatie.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO wordt zowel het MKB als grote ondernemingen geholpen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel – die voor de brede doelgroep mkb-bedrijven zal worden ingezet – waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%.

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers moeten zich melden bij hun kredietverstrekker.

Belastingen

Versoepeling uitstel van betaling diverse belastingen
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen indien zij door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen zijn gekomen. Dit geldt voor de volgende belastingen:

 • inkomstenbelasting;
 • loonbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • omzetbelasting (btw);
 • kansspelbelasting;
 • assurantiebelasting;
 • verhuurderheffing;
 • milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater);
 • accijns (minerale oliën, alcohol en tabak);
 • verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Uitstel kan worden aangevraagd nadat aangifte is gedaan en een aanslag is ontvangen.

Uitstel van betaling is mogelijk voor 3 maanden. Vanaf het moment dat de ondernemer het verzoek om uitstel heeft ingediend, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de genoemde belastingen direct stopgezet. Dat geldt ook voor belastingschulden die al zijn ontstaan voordat de coronacrisis uitbrak. Dat betekent dat de ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt.

Het verzoek hoeft ook maar eenmalig te worden gedaan. Het uitstel geldt voor reeds opgelegde aanslagen vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling en alle nog op te leggen aanslagen in de drie daaropvolgende maanden.

Mogelijk is uitstel van betaling voor drie maanden voor ondernemers nog te kort. Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Afhankelijk van de hoogte van de belastingschuld moeten dan bewijsstukken worden meegestuurd en/of een verklaring van een derde-deskundige worden overlegd. De nadere invulling van zowel de lichte bewijslast als de verklaring derde-deskundige maakt de Belastingdienst nog bekend. Een ondernemer die langer dan drie maanden uitstel heeft verzocht, krijgt van de Belastingdienst bericht welke aanvullende gegevens daarvoor nodig zijn. Deze gegevens moet de ondernemer binnen de periode van drie maanden aanleveren.

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.

Het versoepelde uitstelbeleid geldt tot in ieder geval 19 juni 2020.

Verlaging belasting- en invorderingsrente

Op de website van de Belastingdienst is meer informatie te vinden over deze belastingmaatregelen.

Verlaging voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2020
Indien je een lagere winst verwacht kun je een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van dit jaar al hebt betaald, krijg je het verschil uitbetaald of wordt het verschil verrekend met eventuele nog openstaande aanslagen.

Verlaging belasting- en invorderingsrente
De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Ook het tarief van de belastingrente wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020. De enige uitzondering hierop vormt de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting, die zal ingaan vanaf 1 juli 2020.

Toeslagen
Wellicht kom je door de daling van jouw inkomen in aanmerking voor toeslagen, zoals de zorgtoeslag en het kindgebonden budget, of heb je recht op een hoger bedrag aan toeslagen. Dit is afhankelijk van je inkomens- en vermogensgrens. Kijk bij “veelgestelde vragen” welke grenzen hiervoor precies gelden.

Indien je nog geen voorschotbeschikking voor de toeslag hebt ontvangen, dient hiervoor een verzoek te worden ingediend bij de Belastingdienst. Wij kunnen dit verzoek voor jou indienen of een wijziging van het toetsingsinkomen doorgeven. Neem hiervoor contact met ons op.

Kijk voor informatie over toeslagen op de toeslagenwebsite van de Belastingdienst.

Overige belastingmaatregelen
Naast deze belastingmaatregelen zijn nog enkele overige belastingmaatregelen aangekondigd:

 • Uitstel lokale belastingen;
 • Uitstel energiebelasting/ODE;
 • Coulance deadlines WBSO;
 • Deblokkeren g-rekening.

Werkgevers

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)
Het kabinet heeft op 31 maart 2020 de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. Het doel van deze regeling is om werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van tenminste 20% tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, zodat zij werknemers in dienst kunnen houden voor de uren die zij werkten voor het begin van de coronacrisis. Dit geldt ook voor werknemers met een flexibel contract of in fictieve dienstbetrekking. De regeling geldt echter niet voor DGA’s, die niet of vrijwillig verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

Om als bedrijf in aanmerking te komen voor deze regeling moet er sprake zijn van een omzetdaling over een aaneengesloten periode van drie maanden. Rekening houdend met een eventuele vertraging in de omzetdaling mag de werkgever kiezen voor een startdatum van 1 maart, 1 april of 1 mei. Deze daling moet tenminste 20% bedragen ten opzichte van 1/4e van de omzet over geheel 2019. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met seizoenspieken.

Werkgevers komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal 90% van de loonsom van de werknemer. Als loonsom geldt het sociale verzekeringsloon uit de dienstbetrekking, waarbij per werknemer een maximum geldt van € 9.538 per maand. Met andere kosten en lasten van de werkgever wordt rekening gehouden door een vaste opslag van 30%. De subsidie wordt verstrekt per loonheffingennummer. Indien sprake is van een groep ondernemingen moeten de werkgevers binnen deze groep hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode kiezen.

De subsidie van 90% wordt evenredig verlaagd als de omzetdaling minder dan 100% bedraagt. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Hier staan wel een aantal verplichtingen van de werkgever tegenover. De werkgever is verplicht de subsidie aan te wenden voor betaling van de loonkosten en de loonsom aan de betrokken werknemers 100% door te betalen. Daarnaast mag de werkgever een werknemer niet ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen in de periode tussen 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De werkgever heeft ook een administratie- en inlichtingenverplichting tot vijf jaar na de datum vaststelling van de subsidie.

Er wordt naar gestreefd om de regeling te openen op 6 april 2020. Vanaf dat moment kan een aanvraag worden ingediend bij het UWV per loonheffingennummer. Op basis van de aanvraag zal de UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming die zal worden uitbetaald in drie termijnen. Het streven is om de eerste termijn uit te betalen binnen 2-4 weken na de aanvraag. Vervolgens wordt binnen 24 weken na afloop van de subsidieperiode vastgesteld wat de werkelijke daling in omzet is geweest en vindt er eventueel nog een correctie plaatst als er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Hierbij wordt mogelijk een accountantsverklaring gevraagd. Hier volgt echter nog nadere informatie over.

Meer informatie vind je op de website van het UWV.

Coulance rond schriftelijk vastleggen vast contract
De Belastingdienst verlengt de coulanceperiode voor het schriftelijk vastleggen van vaste arbeidscontracten. Werkgevers krijgen daar in verband met de coronacrisis drie maanden langer de tijd voor, tot 1 juli.

Volgens de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) moeten werkgevers controleren of alle arbeidscontracten aan de administratieve eisen oor de lage WW-premie voldoet. Ook wordt de bepaling herzien die regelt dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moet betalen als personeel meer dan 30% werkt bovenop de contracturen. Meer informatie over de WAB is hier te lezen.

De regeling zou nadelig kunnen uitvallen voor werkgevers die het extra druk hebben, zoals bij supermarkten en in de zorg.

Zelfstandige ondernemers

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
De Tozo regeling is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Er zijn twee vormen van ondersteuning:

 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum;.
 • Een lening voor bedrijfskapitaal.

Het kabinet doet hierbij een moreel appel op ondernemers om zich alleen aan te melden voor deze regeling als zij financieel in de problemen komen door de coronacrisis. Zo voorkomen ze onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. De volgende eisen gelden:

 • Je bent 18 jaar of ouder en hebt de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
 • Je woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Jouw bedrijf of zelfstandig beroep oefen je in Nederland uit;
 • Je voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Je bent vóór 17 maart 2020, 18:45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • Je bent woonachtig in de gemeente waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van je huishouding en inkomen. Je hoeft deze ondersteuning niet terug te betalen. Ook is er geen sprake van een vermogens- of partnertoets. De lening voor bedrijfskapitaal bedraagt maximaal € 10.517. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage van deze lening is vastgesteld op 2%.

De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer je vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kun je bij de gemeente waar je woont een aanvraag indienen. Vooralsnog kun je er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer je pas in mei in de financiële problemen komt, kun je op dat moment een aanvraag indienen.

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap (B.V.) kan een beroep op de Tozo. De DGA moet volledige zeggenschap hebben en de financiële risico’s dragen. Wat hiermee exact wordt bedoeld, is helaas nog niet duidelijk. Naast dat de DGA tenminste 1.225 uur werkzaam moet zijn in zijn/haar B.V., moet de DGA ook aannemelijk maken dat zijn/haar B.V. op dit moment geen salaris kan uitbetalen.

Kijk op de website van jouw gemeente voor meer informatie over de Tozo. Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Meer informatie over deze regeling is te vinden op de website van de Rijksoverheid en de KvK.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) 
De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten van een aantal sectoren in het bijzonder. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Daarom kunnen ondernemers van deze sectoren via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen per onderneming. Deze TOGS heette eerst Het Noodloket.

Ondernemers zijn vrij om het bedrag te besteden zoals dat hen uitkomt. Je komt enkel in aanmerking voor de tegemoetkoming als de hoofdactiviteit van jouw onderneming overeenkomt met één van de vastgestelde SBI-codes van de RVO. Bekijk hier de lijst. Het bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze SBI-code ingeschreven hebben gestaan in het Handelsregister van de KvK.

Daarnaast moet je om in aanmerking te komen nog aan een aantal aanvullende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van de RVO. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Je onderneming is vóór 15 maart 2020 opgericht, heeft een fysieke vestiging in Nederland en is ingeschreven in het KvK Handelsregister;
 • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben.
 • Je geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 • Je verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000 en ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

De TOGS dien je zelf online in via de website van de RVO. Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op.

Verlaging gebruikelijk loon
Een directeur-grootaandeelhouder (DGA)  dient een loon te krijgen dat ‘gebruikelijk’ is voor zijn werkzaamheden voor de B.V. Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een B.V. mogen de B.V. en de DGA van de Belastingdienst gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon vaststellen. Aan het einde van het jaar stelt de B.V. het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen.

Voor een DGA mag het gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf bepaald worden. Dan is duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de B.V.  en is er meer inzicht om de hoogte van het gebruikelijk jaarloon te bepalen.

Loon dat de DGA al heeft genoten over verstreken perioden in 2020 kan niet teruggedraaid worden. De B.V. en de DGA kunnen alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon verlagen.

Bij verlaging van het maandloon wordt in de aangiften loonheffingen het loon vermeld dat de DGA heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik auto). Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar of op het moment waarop de dienstbetrekking eindigt wordt bepaald wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Als de B.V. te weinig loon heeft betaald, moet de B.V. het verschil als loon aangegeven en daarover loonheffingen betalen.

De B.V. en de DGA kunnen de tijdelijke verlaging van het loon onderling afspreken en vastleggen. Het is niet nodig om hierover vooroverleg te voeren met de Belastingdienst.

Overige maatregelen

Naast deze maatregelen heeft het kabinet nog enkele overige maatregelen aangekondigd:

Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over deze regelingen.

Meer informatie nodig?

De Rijksoverheid heeft een pagina gemaakt met informatie voor ondernemers en een pagina met informatie voor werkgevers en werknemers rondom het coronavirus. Hier zijn ook antwoorden te vinden op veelgestelde vragen. 

Ook de Kamer van Koophandel heeft een website speciaal met informatie voor ondernemers over de coronacrisis.

Crisisnummers
De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken via de website van het KvK.

Kom je er online niet uit? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!

Checklist ondernemers

Algemeen
 • Ben jij of je gezin of zijn medewerkers direct geraakt door het coronavirus?
 • Is het wellicht verstandig om een crisisteam in te richten bij eventuele uitval van directieleden/dragende medewerkers? (aparte checklist volgt)
 • Bestaat er al een beeld van de mogelijke vraaguitval en de impact daarvan op de liquiditeit?
 • Is sprake van leveringscontracten die niet kunnen worden nagekomen en wat is daarvan de eventuele impact op de bedrijfsvoering?
 • Zijn er maatregelen genomen om persoonlijk contact te vermijden?

Personeel
 • Is duidelijk gecommuniceerd met personeel over de impact en de getroffen maatregelen?
 • Is al overwogen of gebruik moet worden gemaakt van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en is nagegaan of aan alle voorwaarden wordt voldaan?
 • Is het mogelijk om loonkosten te beperken door tijdelijke arbeidscontracten niet te verlengen of de flexibele schil aan te passen?

Zelfstandig ondernemers
 • Is al overwogen of gebruik gemaakt dient te worden van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en is nagegaan of aan alle voorwaarden wordt voldaan?
 • Is al overwogen of gebruik gemaakt dient te worden van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en is nagegaan of aan alle voorwaarden wordt voldaan?

Financiering en liquiditeit
 • Is sprake van bankfinanciering en wil/kun je gebruik maken van de regeling voor uitstel van rente en aflossing?
 • Indien sprake is van noodzakelijke aanvullende financiering: Is de BMKB-regeling overwogen?
 • Is het mogelijk om via gestructureerd aanmanen vorderingen sneller te innen?
 • Wordt tijdig gefactureerd?
 • Is het eventueel mogelijk om facturen te financieren?
 • Is het mogelijk om met aanbetalingen te werken voor grotere orders?
 • Is het mogelijk om met betalingskorting te zorgen voor kortere betalingstermijnen bij afnemers?
 • Is beoordeeld op welke andere kosten eventueel kan worden bespaard?

fiscaal
 • Is het noodzakelijk om de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting over 2020 aan te passen of stop te zetten?
 • Is het noodzakelijk om melding te maken van betalingsonmacht?
 • Is het noodzakelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor verschuldigde belastingen?
 • Is sprake van oninbare vorderingen waarvan de reeds afgedragen btw kan worden terug gevorderd?
 • Dienen er toeslagen aangevraagd te worden of moet het toetsingsinkomen voor toeslagen worden aangepast?

Leveranciers
 • Is sprake van leveranciers die verplichtingen niet na kunnen komen en moet hierop actie worden ondernomen?
 • Is sprake van voldoende voorraad of moet rekening worden gehouden met terugval in productie/handel vanwege tekorten aan de inkoopkant?

Veelgestelde vragen

Werknemers

Directeur-grootaandeelhouders

Ondernemers

Belastingen