Nieuwsbrief februari 2020

Belastingdienst: “Gebruik altijd ob-nummer voor aangifte omzetbelasting”

Zoals we al aangaven in de nieuwsbrief van november 2019, hebben 1,3 miljoen eenmanszaken per 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer gekregen. Zij dienen dit nummer te vermelden op hun facturen en de website en te gebruiken voor alle zakelijke communicatie. Het btw-identificatienummer bestaat uit de landcode NL, 9 cijfers, de letter B en 2 cijfers (bijvoorbeeld NL123456789B01).

De Belastingdienst waarschuwt nu nogmaals om het nieuwe btw-identificatienummer niet te gebruiken voor de aangifte omzetbelasting. Het systeem van de Belastingdienst herkent dit nummer niet, waardoor zij de aangiften niet ontvangen. De aangifte omzetbelasting kan alleen gedaan worden met het omzetbelastingnummer.

Het omzetbelastingnummer is het oude btw-nummer, dat eenmanszaken gebruikten tot en met 31 december 2019. Het omzetbelastingnummer bestaat uit 9 cijfers, de letter B en 2 cijfers (bijvoorbeeld 111234567B01). Bij eenmanszaken zijn de 9 cijfers gelijk aan het burgerservicenummer.

SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt voor hetzelfde doel € 1,2 miljoen beschikbaar voor grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Deze subsidie gaat onder de naam Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-regeling) in op 2 maart 2020.

Deze subsidieregeling is in het leven geroepen omdat het in deze sectoren minder gebruikelijk is dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden tijdens hun werkende leven. Voor kleine ondernemers bedraagt de subsidie 80% van de kosten met een maximum van € 24.999 (bij landbouw € 20.000). Je wordt bij deze subsidie gezien als kleine ondernemer als je minder dan 50 medewerkers in dienst hebt of een balanstotaal van € 10 miljoen of minder hebt in het jaar van de subsidieaanvraag. Voor middelgrote bedrijven bedraagt de subsidie 60% van de kosten. Dit zijn bedrijven met minder dan 250 medewerkers en een jaaromzet van niet meer dan € 50 miljoen en/of een jaarlijks balanstotaal van € 43 miljoen in het jaar van de subsidieaanvraag.

Je kunt vanaf 2 maart een subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen, zoals het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Werkgevers kunnen ook subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats bij een erkend leerbedrijf.

Alle informatie over de SLIM-regeling en het indienen van een subsidieaanvraag is hier te lezen.

Belastingplannen 2020

In onze Prinsjesdagspecial hebben wij jullie al bericht over de belangrijkste voorgenomen wijzigingen in het Belastingplan 2020. Het Belastingplan 2020 werd op 17 december 2019 ongewijzigd aangenomen door de Eerste Kamer.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2019 zullen wij hieronder (nogmaals) kort benoemen. Bekijk onze Prinsjesdagspecial voor een uitgebreidere toelichting.

Inkomstenbelasting
 • De belastingtarieven in de gecombineerde loon- en inkomstenbelasting (box 1) zijn versneld teruggebracht tot twee schijven van respectievelijk 37,35 % en 49,5%. De tweede schijf begint bij een inkomen van € 68.507.
 • Het tarief in box 2 (aanmerkelijk belang) is in 2020 verhoogd naar 26,25%.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt voor belastingplichtigen die in de hoogste tariefschijf vallen (inkomen vanaf € 8.507) verder afgebouwd. In 2020 kunnen zij nog maar maximaal 46% van de betaalde hypotheekrente in aftrek nemen.
 • De aftrekbeperking tot maximaal 46% bij een inkomen vanaf € 68.507 geldt in 2020 voor de persoonsgebonden aftrekposten (betaalde partneralimentatie, scholingsuitgaven, uitgaven voor specifieke zorgkosten enz.).
 • De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs afgebouwd en is in 2020 maximaal € 7.030.
Vennootschapsbelasting
 • Het tarief van de vennootschapsbelasting op winsten tot € 200.000 is in 2020 verlaagd naar 16,5%. Het tarief op winsten vanaf € 200.000 wijzigt in 2020 niet en blijft 25%.
 • Met ingang van 1 januari 2020 is geen belastingrente meer verschuldigd, mits de aangifte vennootschapsbelasting uiterlijk voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven is ingediend (meestal 1 juni).
Omzetbelasting
 • Met ingang van 1 januari 2020 staat de vernieuwde kleineondernemersregeling (OVOB) open voor iedere btw-ondernemer met een omzet tot € 20.000.
 • Vereenvoudiging bewijsvoering intracommunautaire leveringen.
 • Geldig btw-identificatienummer afnemer verplicht voor toepassing nultarief bij intracommunautaire leveringen.
Auto`s
 • De bijtelling voor nieuwe elektrische auto`s van de zaak wordt met ingang van 2020 in jaarlijkse stappen verhoogd tot 22%. In 2020 geldt een bijtelling van 8%. Is de catalogusprijs hoger dan € 45.000, dan geldt vanaf € 45.000 22% bijtelling.
 • De aanschaf van een emissieloze auto blijft tot en met 2024 vrijgesteld van BPM. Tevens hoeft tot en met 2024 geen motorrijtuigenbelasting te worden betaald.
 • De korting van 50% op de motorrijtuigenbelasting voor plug-in hybrideauto’s blijft tot en met 2024 gelden.

Invoering UBO-register uitgesteld

In onze nieuwsbrief van augustus 2019 hebben wij aangegeven dat per 1 januari 2020 in Nederland het UBO-register zal worden ingevoerd. Het is inmiddels duidelijk geworden dat deze datum niet gehaald is.

Het doel van het landelijke UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Zo kunnen personen hun criminele activiteiten niet meer verhullen achter juridische entiteiten. Daarnaast kunnen personen en organisaties door de openbaarheid van het register beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken doen. Het opstellen van een landelijk UBO-register komt voort uit Europese regelgeving, waarin gesteld is dat bij alle EU-lidstaten per 10 januari 2020 een UBO-register van kracht dient te zijn.

Hoewel het wetsvoorstel over het invoeren van het UBO-register op 10 december 2019 door de Tweede Kamer is aangenomen, heeft de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) op 18 februari 2020 aangegeven te overwegen een voorlichtingsaanvraag bij de Raad van State in te dienen. Het bespreken van een concept voor deze aanvraag staat voor 3 maart 2020 in de agenda van de FIN. Het blijft het plan van het Kabinet om het UBO-register in het voorjaar van 2020 in te laten gaan.

De Brexit

Met ingang van 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel uit de Europese Unie (EU) getreden en is “Brexit” een feit. Door de Brexit wordt het VK een land buiten de EU en gaan de regels gelden zoals die ook voor andere landen buiten de EU gelden.

Dit zal gevolgen gaan hebben voor het leveren van diensten en het im- en exporteren van goederen van en naar het VK, maar nog niet direct. Met ingang van 1 februari 2020 is namelijk een overgangsperiode ingegaan, waarbij het VK geen zeggenschap meer heeft in de diverse organen van de EU, maar nog wel is gebonden aan de Europese interne markt, de douane-unie en andere samenwerkingsverbanden.

Gedurende de overgangsperiode, die op 31 december 2020 afloopt, zullen het VK en de EU tot nieuwe afspraken moeten komen op het gebied van o.a. handel, economie en veiligheid. Eventueel kan de overgangsperiode met instemming van beide partijen eenmalig met twee jaren worden verlengd.

Tot en met 31 december 2020 verandert er dus niets en wordt gedaan alsof het VK nog een EU-lidstaat is.

Wij houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen die relevant voor je kunnen zijn.