Nieuwsbrief noodpakket voor banen en economie 2.0

In deze nieuwsbrief bespreken we de volgende onderwerpen:

Op 20 mei jl. kondigden de ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën middels een kamerbrief aan het eerste noodpakket voor banen en economie te verlengen.

“Het kabinet ziet dat we in een nieuwe fase zijn terechtgekomen waarin de economie zich zal moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit. Dat brengt veel onzekerheid en zorgen met zich mee, over het kunnen betalen van de rekeningen, het in dienst houden van personeel en het overeind houden van het bedrijf. Tegen deze achtergrond heeft het kabinet besloten diverse maatregelen uit het eerste noodpakket te verlengen.”

Onder de naam Noodpakket voor banen en economie 2.0 lopen de bestaande regelingen (soms onder gewijzigde voorwaarden) door en zijn er nieuwe maatregelen getroffen. In deze nieuwsbrief informeren wij je over de belangrijkste wijzigingen en de nieuwe regelingen. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) 

Voor die MKB-bedrijven die het hardst geraakt worden door de coronacrisis is de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) ingesteld. Dit is de opvolger van de TOGS. Zij krijgen een belastingvrije tegemoetkoming van maximaal € 50.000 om de vaste lasten (zoals huur en verzekeringen) te kunnen betalen voor de komende vier maanden. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetderving (minimaal 30%). In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Aanvragen voor de TVL kunnen in de loop van juni 2020 worden ingediend. 

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) 

Vanaf 6 juli 2020 kan een ondernemer een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij de UWV voor de maanden juni tot en met september 2020 onder de noemer NOW 2.0. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij de huidige NOW-regeling, al wordt de regeling op sommige punten wel gewijzigd.  

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Bedrijven die gebruik maken van de NOW 2.0 mogen in bepaalde gevallen over het jaar 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen dividend of bonussen uitkeren aan het bestuur en directie en geen eigen aandelen inkopen.  

Heb je een voorschot van € 100.000 of meer ontvangen of ontvang je straks een eindsubsidie van € 125.000 of meer? Dan heeft jouw onderneming een accountantsverklaring nodig.  

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (de nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Als dat ook niet het gewenste resultaat biedt, volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag. De wettelijke bescherming bij ontslag blijft gewoon van kracht.  

Een aanvullende voorwaarde onder de NOW 2.0 is een inspanningsverplichting voor de werkgever om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. De scholing zelf is geen onderdeel van de NOW 2.0. Werknemers worden hierdoor in staat gesteld gemakkelijker te kunnen anticiperen op de veranderde arbeidsmarkt. Ter ondersteuning van de inspanningsverplichting komt het kabinet met een crisispakket van 50 miljoen onder de noemer NL Leert door.  

NB: De NOW 1.0 is aan te vragen tot en met 5 juni 2020. 

Verlengde overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Het kabinet verlengt de versoepelde regelingen om zelfstandig ondernemers te ondersteunen. Zij kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor hun levensonderhoud, zodat het inkomen tot en met 30 september 2020 tot aan het sociaal minimum wordt aangevuld. Aan de aanvullende inkomensondersteuning worden wel voorwaarden verbonden.  

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets, wat inhoudt dat het inkomen van je partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Voor de aanvraag van de lening voor het bedrijfskapitaal geldt dat je moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, jouw onderneming of één van de vennoten waarmee je samenwerkt.  

Ook als je al een Tozo uitkering hebt tot en met eind mei 2020, moet je voor de tweede periode een uitkering aanvragen in jouw woongemeente. Dit kan door middel van een verkort aanvraagformulier. Houd de website van jouw gemeente in de gaten voor meer informatie over de Tozo 2-aanvraagprocedure.

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente zijn voor alle belastingschulden tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.  

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen, waarin zij aangeven voor welke belastingsoorten zij uitstel willen aanvragen. Het is mogelijk om voor een langere periode dan drie maanden uitstel aan te vragen met voldoende motivering en waarborgen, zoals het achterwege blijven van dividenduitkeringen. 

Coronakredietverlening- en garanties ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL) 

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en – garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Bekijk onze website voor meer informatie over deze regelingen.  

Tot slot

Wij hebben op onze website een coronapagina samengesteld, met een overzicht van de belangrijkste regelingen van het kabinet. Deze pagina werken wij bij aangekondigde wijzigingen zo spoedig mogelijk bij en is dus altijd actueel. Wij adviseren je daarom om deze pagina goed in de gaten te houden.  

Ga naar de informatiepagina

Uiteraard kun je altijd telefonisch contact opnemen met jouw vertrouwde contactpersoon bij Finance Plus als je vragen of onzekerheden hebt. Ons algemene telefoonnummer is 0182-622000.