Wetsvoorstel Verplichtstelling vertrouwenspersoon

Pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie - ruim een miljoen mensen krijgt hiermee te maken op hun werk. Het wetsvoorstel Verplichtstelling vertrouwenspersoon zal ongewenst gedrag op de werkvloer moeten terugdringen en bijdragen aan een veilige werkomgeving.

Belangrijke punten uit het Wetsvoorstel

  • Werkgevers met 10 of meer werknemers zijn verplicht om minstens één interne of externe vertrouwenspersoon aan te wijzen. Dit kan ook via de branchevereniging of arbodienst worden geregeld.
  • De vertrouwenspersoon moet beschikken over voldoende deskundigheid en ervaring en moet onafhankelijk en zelfstandig kunnen handelen.
  • De vertrouwenspersoon krijgt een aantal vaste taken waaronder het opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers die te maken hebben (gehad) met ongewenste omgangsvormen, het verstrekken van voorlichting aan werknemers en het afleggen van verantwoording over de verrichte werkzaamheden.
  • De vertrouwenspersoon krijgt een aantal privileges om de taken goed te vervullen, zoals een afgeschermd e-mailadres en een aparte spreekruimte. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon bescherming tegen benadeling en ontslag als gevolg van de functie.
  • De ondernemingsraad of personeelsvereniging, indien aanwezig, heeft zeggenschap over de aanstelling, verlenging of beëindiging van de vertrouwenspersoon en zal door jaarlijkse rapportage van de vertrouwenspersoon controle uitoefenen op de positionering binnen de onderneming.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 23 mei 2023 aangenomen en deze ligt nu bij de Eerste Kamer om te beoordelen op kwaliteit en haalbaarheid. Na goedkeuring zal de wet waarschijnlijk gefaseerd worden ingevoerd waarbij grote werkgevers als eerste aan de verplichtingen moeten voldoen. De Arbeidsinspectie zal bevoegdheid krijgen om bij het niet naleven van de wet een ‘eis tot naleving’ op te leggen met in het uiterste geval een boete voor een bedrag variërend tussen de € 1.500 en € 3.000.

Heb je vragen over bovenstaande? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag!