WW-premie vanaf augustus omlaag

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat de WW-premie met ruim 2 procent omlaag gaat. Voor werkgevers die per maand, kwartaal of jaar aangifte loonheffing doen gaat deze verlaging in op 1 augustus 2021. Voor werkgevers die per 4 weken aangifte loonheffing doen geldt de premieverlaging voor al het loon dat vanaf 16 augustus 2021 wordt genoten.

Wat is WW-premie?

De WW-premie is onderdeel van de werknemersverzekeringen. Dit zijn de verplichte verzekeringen waarvoor je als werkgever moet betalen voor iedere werknemer die jij in loondienst hebt. Je draagt de WW-premie af aan de Belastingdienst via de aangifte loonheffingen. De premie is een bepaald percentage van het loon dat een werknemer verdient. Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hangt de hoogte van dit percentage af van het type arbeidscontract van de werknemer.

Verlaging WW-premie

Het premiepercentage van de lage WW-premie, die geldt voor werknemers met een vast contract, gaat van 2,7% naar 0,34%. Het hoge premiepercentage gaat van 7,7% naar 5,34%. Voor beide geldt dus een daling van 2,36 procentpunt. De nieuwe premiepercentages gelden voor de rest van het jaar 2021.

Afschaffing Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Op Prinsjesdag 2020 kondigde het kabinet de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) aan. Met de BIK mag een organisatie een percentage van gedane investeringen in mindering brengen op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen in de aangifte loonheffingen. De BIK trad per 1 januari 2021 als crisismaatregel in werking. De Europese Commissie kan de BIK echter aanmerken als ongeoorloofde staatssteun, waardoor ondernemers de eventueel ontvangen steun moeten terugbetalen.

Daarom heeft het kabinet besloten de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 in te trekken en het vrijvallende budget op andere manieren in te zetten. Het verlagen van de WW-premie is er hier één van.