Subsidieregeling Praktijkleren 2022-2023

Heb jij medewerkers die afgelopen studiejaar een BBL-opleiding hebben gevolgd? Waarschijnlijk kom je dan in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren, een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van deze medewerkers. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per medewerker. Er kan tot en met 15 september 2023, 17:00 uur, een aanvraag voor de Subsidieregeling Praktijkleren worden gedaan. Indien er meer aanvragen zijn dan dat er geld beschikbaar is, zal de subsidie lager zijn.

De subsidie is alleen voor leerlingen die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen en niet voor leerlingen die een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) volgen.

Extra subsidie landbouw, horeca en recreatie

Bedrijven die werkzaam zijn in bovengenoemde sectoren kunnen bovenop de subsidie een extra subsidiebedrag aanvragen. Bij het aanvragen van de subsidie moet worden aangegeven dat het bedrijf werkzaam is in één van deze sectoren. Net als voorgaande schooljaar is er ook voor afgelopen schooljaar een bedrag van in totaal € 10,6 miljoen beschikbaar gesteld.

Subsidieregeling aanvragen

Wij kunnen voor jou de Subsidieregeling Praktijkleren aanvragen. Hierbij machtig je ons om de subsidieaanvraag voor jou te verzorgen. De kosten zijn € 220,- voor de eerste aanvraag en voor iedere volgende aanvraag € 85,- per medewerker. Indien je hier gebruik van wilt maken kun je dit uiterlijk 1 augustus 2023 per e-mail doorgeven aan salarisadministratie@financeplus.nl. Na jouw aanmelding ontvang je van ons een e-mail met het ingevulde machtigingsformulier en vragen wij een aantal gegevens op. Na ontvangst van deze gegevens gaan wij de aanvraag verzorgen. Voordat wij de aanvraag indienen, sturen wij deze naar jou ter controle. Na jouw goedkeuring wordt de aanvraag door ons ingediend.

Administratieve bewaarplicht

Bij het indienen van de subsidieaanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden, maar bij de beoordeling van de aanvraag kunnen onderstaande stukken worden opgevraagd. Je bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor de administratieve (bewaar)plicht van de subsidieregeling. Wij gaan ervan uit dat de werkgever deze gegevens heeft en deze kan aanleveren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) indien er om gevraagd wordt.

  • Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst of een geldig arbeidscontract samengaand met een afwezigheidsregistratie, zolang deze de aanwezigheid van de deelnemer in voldoende mate aantoont. De aanwezigheidsuren op school gelden niet als bewijs.
  • Een administratie waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden (de voortgang van de beroepsvorming) en de wijze waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-)werkboek van de deelnemer, gemaakte opdrachten in het kader van de opleiding of tussentijdse gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen.
  • Een kopie van het diploma.

Aantal weken begeleiding

Je krijgt alleen subsidie over de weken waarin de leerling praktijkbegeleiding heeft gehad. Elke week waarin begeleiding is gegeven telt dus mee, ongeacht het aantal uren of dagen in die week. Een week waarin geen begeleiding heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld vanwege ziekte of vakantie, mag niet worden meegeteld bij de aanvraag. Het is dus ook mogelijk om subsidie te krijgen als de student halverwege de periode is gestopt met de opleiding.

Uitzendkracht medewerkers

Heb je uitzendkrachten in dienst? Ook dan heb je waarschijnlijk recht op de Subsidieregeling Praktijkleren. Wil je dat wij voor jou een subsidieaanvraag voor deze medewerker indienen? Stuur dan uiterlijk 1 augustus 2023 een e-mail naar salarisadministratie@financeplus.nl. Wij zullen je vervolgens het machtigingsformulier sturen en vragen een aantal gegevens bij je op.

Heb je vragen of wil je meer weten over de subsidieregeling? Onze salarisadviseurs Nanja en Desirée helpen je graag! Stuur een e-mail naar salarisadministratie@financeplus.nl of bel naar ons kantoor op nummer 0182 - 622 000.