Prinsjesdagspecial 2023

Het Belastingplan 2024 is op Prinsjesdag gepresenteerd. De in het Belastingplan 2024 opgenomen wijzigingen dienen nog akkoord bevonden te worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Een aantal maatregelen is al in een eerder wetsvoorstel opgenomen.

Inkomstenbelasting

Arbeidskorting
De arbeidskorting is een heffingskorting als je werkt. De arbeidskorting wordt verhoogd.

Verlaging MKB-winstvrijstelling
Er is besloten om de MKB-winstvrijstelling te verlagen van 14% naar 12,7%.

Zelfstandigenaftrek
In het Belastingplan 2023 is aangegeven dat de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd tot maximaal € 900 in 2027. Dit heeft tot gevolg dat de zelfstandigenaftrek in 2024 € 3.750 zal bedragen (€ 5.030 in 2023).

Box 2: twee schijven 24,5% en 31%
Het huidige box 2-tarief bedraagt 26,9%. Per 2024 krijgt box 2 twee schijven. De eerste schijf belast tot € 67.000 aan box 2-inkomsten per persoon tegen een tarief van 24,5% en voor de tweede schijf geldt een tarief van 31% over het meerdere.

Uitstel nieuw box 3 stelsel van 2026 naar 2027
Het invoeren van het stelsel in box 3 op basis van werkelijk rendement wordt uitgesteld van 2026 naar 2027.

Aanpassingen huidige forfaitaire systeem box 3
Omdat het huidige systeem in box 3 minder oplevert, wordt het heffingsvrij vermogen in box 3 niet geïndexeerd en stijgt het belastingtarief een jaar eerder van 32% naar 34%.

Daarnaast gelden al vanaf 2023 de volgende aanpassingen:

  1. Het aandeel in het vermogen van een VvE valt niet meer in de categorie ‘overige bezittingen’, maar in de categorie ‘banktegoeden’.
  2. Het aandeel in het vermogen op de derdengeldenrekening van een notaris zal ook niet meer in de categorie ‘overige bezittingen’ aangegeven hoeven te worden, maar dient in de categorie ‘banktegoeden’ geplaatst te worden.
  3. Vorderingen en schulden tussen fiscaal partners en tussen ouders en minderjarige kinderen hoeven niet meer in box 3 opgenomen te worden.

Afschaffing betalingskorting inkomstenbelasting
De betalingskorting bij voorlopige aanslagen inkomstenbelasting wordt per 2024 afgeschaft.

Loonbelasting

Reiskostenvergoeding
Per 2024 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.

OV-abonnement
Het kabinet wil het vanaf 1 januari 2024 eenvoudiger maken voor werkgevers om zonder loonheffing een ov-kaart te vergoeden of te verstrekken aan een werknemer. Voorwaarde is dat de werknemer de ov-kaart ook zakelijk gebruikt.

Introductie minimumuurloon
In 2024 wordt het minimumuurloon geïntroduceerd. In de nieuwe regeling wordt het uurloon van een werknemer met een 36-urige werkweek het uitgangspunt. Dat betekent dat een minimumloner met een 38-urige of een 40-urige werkweek meer gaat verdienen.

Vennootschapsbelasting

Aanpassingen fgr, vbi en fbi
Er zijn aanpassingen aangekondigd met betrekking tot fondsen voor gemene rekening (fgr’s), vrijgestelde beleggingsinstellingen (vbi’s) en fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s).

Bedrijfsopvolging

Aanpassing fiscale regelingen bedrijfsoverdracht
Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang (DSR) behouden, maar wel op een aantal onderdelen aanpassen.

Het kabinet stelt voor om bij bedrijfsoverdracht de BOR en DSR niet langer te laten gelden voor:

  • Onroerende zaken die aan anderen verhuurd worden, zoals bedrijfspanden, huizen en akkers. Het kabinet wil deze aanpassing laten ingaan vanaf 1 januari 2024;
  • Al het beleggingsvermogen van een besloten vennootschap (nu geldt er een vrijstelling tot 5% van het ondernemingsvermogen). Het kabinet stelt voor om de wijziging voor de BOR in te laten gaan op 1 januari 2025. De DSR wijzigt op een later moment;
  • Bedrijfsmiddelen met een waarde van meer dan € 100.000 die ook privé worden gebruikt, bijvoorbeeld dure auto’s, vliegtuigen en boten. De regeling geldt dan niet meer voor het deel dat deze bedrijfsmiddelen privé worden gebruikt.

Daarnaast stelt het kabinet voor om vanaf 1 januari 2025:

  • Voor de DSR de dienstbetrekkingseis te laten vervallen. De nieuwe eigenaar hoeft niet meer verplicht minimaal 3 jaar in dienstbetrekking te zijn bij schenking van een aanmerkelijk belang;
  • De BOR en de DSR pas te laten gelden bij schenking aan iemand van 21 jaar of ouder. Deze eis zal niet gelden bij erven;
  • De vrijstelling in de BOR aan te passen. Het kabinet wil de 100%-vrijstelling verhogen tot € 1,5 miljoen (goingconcernwaarde). De vrijstelling boven dit bedrag wordt dan 70% in plaats van de 83% die nu geldt.

Schenk- en erfbelasting

Schenkingsvrijstelling eigen woning
De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt in 2024 geheel afgeschaft. Deze vrijstelling was in 2023 al teruggebracht naar maximaal € 28.947.

Toeslagen

Toeslagen omhoog
De huurtoeslag en het kindgebonden budget worden verhoogd.

Overig

BPM personenauto’s
Het kabinet wil vanaf 1 januari 2025 de aanschafbelasting (bpm) op personenauto’s verhogen en de komende jaren een aantal vrijstellingen voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) en bpm afbouwen of beëindigen.

BPM bestelauto’s
Het kabinet wil dat voor bestelauto’s dezelfde criteria voor belastingheffing gaan gelden als voor personenauto’s. De vrijstelling voor een bestelauto voor de ondernemer wordt vanaf 1 januari 2025 afgeschaft. De hoogte van de belasting wordt straks bepaald door de CO2-uitstoot.

Verhoging accijns op alcohol en tabak
De accijns op alcohol en tabak gaat omhoog vanaf 1 april 2024.

Heb je vragen over deze Prinsjesdagspecial? Neem dan contact met ons op!