Nieuwsbrief Februari 2018

Nieuwsbrief Februari 2018

Aangifte schenkbelasting

Misschien heb je in het afgelopen jaar een schenking gedaan aan één van of al je kinderen. Dit kan goed passen in de successieplanning. Maar in sommige gevallen ben je wel verplicht hier aangifte van te doen. Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de schenking is gedaan. Van schenkingen, die in 2017 hebben plaatsgevonden, moet dus vóór 1 maart 2018 aangifte worden gedaan.

Indien het bedrag van de schenking binnen de jaarlijkse vrijstelling valt, hoeft geen schenkbelasting te worden betaald. Er hoeft dan ook geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan. De algemene jaarlijkse vrijstelling bedroeg in 2017 € 2.129. De algemene jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen bedroeg in 2017 € 5.320.

Als je gebruik wilt maken van een eenmalige verhoogde vrijstelling, bijvoorbeeld de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 100.000 voor een woning, dient wel aangifte schenkbelasting te worden gedaan.

Neem snel contact met ons op indien er nog een aangifte moet worden ingediend, of je hierover twijfelt. Wij helpen graag.

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

Vanaf 1 mei 2016 geldt de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Het doel van de Wet DBA was om duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp’ers en opdrachtgevers op. De handhaving van de Wet werd daarom uitgesteld tot juli 2018. Dat betekent dat de Belastingdienst bij een controle op naleving het verleden niet corrigeert, tenzij er sprake is van een zogenaamde kwaadwillige. De mogelijkheden voor handhaving bij kwaadwilligen zijn echter beperkt. Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld situaties van opzet, fraude of zwendel.

Onlangs is bekend geworden dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2020. De mogelijkheden voor handhaving bij kwaadwilligen worden vanaf 1 juli 2018 wel verruimd.

De Belastingdienst kan na 1 juli 2018 handhaven bij kwaadwilligen als aan de volgende drie criteria wordt voldaan (naast elkaar):

  1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking; dat is het geval als je gedurende meer dan een maand twee dagen per week of meer werkzaamheden verricht voor ten minste 2/5e van het minimumloon.
  2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid (bijvoorbeeld als een zelfstandige meerdere jaren fulltime voor een opdrachtgever aan de slag gaat);
  3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid (de opdrachtgever en -nemer moeten zich bewust zijn geweest van het feit dat er mogelijk sprake is van schijnzelfstandigheid).

Twijfel je of jouw situatie als “kwaadwillend” zou kunnen worden aangemerkt? Neem dan gerust contact met ons op.

Legal Entity Identifier (LEI)

Met ingang van 3 januari 2018 moet elke onderneming of rechtspersoon die aandelen, obligaties of derivaten bezit een Legal Entity Identifier (LEI) hebben voor het doen van aan- en verkooptransacties op de beurs. Dit is vastgelegd in de Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II), een wetgeving die als doel heeft om de Europese financiële markten efficiënter en transparanter te maken en de bescherming van beleggers te vergroten.

Een LEI is een internationaal gestandaardiseerde code die in Nederland door de Kamer van Koophandel (KvK) wordt uitgegeven en geregistreerd. Het is een uniek nummer voor iedere onderneming of rechtspersoon. Met dit nummer kunnen financiële transacties wereldwijd worden gevolgd door financiële toezichthouders zoals de Autoriteit Financiële Markten.

Waarschijnlijk is het niet voor alle ondernemers of rechtspersonen duidelijk of zij een LEI aan moeten vragen. Daarom adviseren wij een ieder die twijfelt contact op te nemen met zijn of haar bank of vermogensbeheerder om dit na te vragen. Indien blijkt dat je verplicht bent de LEI aan te vragen, verzorgen wij dit graag voor je bij de KvK. Het eenmalige registratietarief van de LEI bedraagt € 65,- exclusief btw en is één jaar geldig vanaf de dag van uitgifte. De jaarlijkse verlenging kost € 40,- exclusief btw. Deze kosten zijn kosten die de KvK in rekening brengt aan leges per aanvraag en verlenging. Uiteraard kun je ook besluiten zelf de aanvraag voor de LEI in te dienen bij de KVK.

Indien wij het aanvragen van de LEI voor je kunnen verzorgen, neem je dan contact met ons op?

Aanscherping UBO-register

Als je ondernemer of directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent en een direct of indirect belang van meer dan 25% in de rechtspersoon of personenvennootschap hebt, zullen binnenkort je gegevens geregistreerd moeten worden in het UBO-register. De verwachting is dat het UBO-register medio 2018 ingevoerd zal worden. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, oftewel ‘uiteindelijk begunstigde’.

EU-lidstaten moeten dit UBO-register op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn instellen. Het doel van het register is het bestrijden van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en belastingontduiking, door transparant te maken wie de UBO van een bedrijf is. Het UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister met de Kamer van Koophandel (KvK) als beheerder.

In Nederland is reeds besloten dat de gegevens in UBO-registers openbaar toegankelijk moeten zijn. Deze aanscherping gaat eind 2019 voor heel Europa gelden. Er komt een onderlinge koppeling tussen UBO-registers binnen Europa waardoor toegang tot gegevens in nationale UBO-registers mogelijk is. Dit betekent dat binnen Europa de volgende gegevens toegankelijk zijn: naam, geboortedatum, nationaliteit, woonstaat en aard en omvang van het gehouden economisch belang.

Momenteel sta je al geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als je enig aandeelhouder bent in een besloten vennootschap. Het UBO-register is daar een verdere uitbreiding op met ook een ander doel.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming: is jouw bedrijf privacy-proof?

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn in de Europese Unie. Deze vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).  De AVG is een aanvulling op de Wbp als het gaat om de versterking en uitbreiding van privacyrechten. Daarnaast wordt – meer dan in de Wbp – de nadruk gelegd op de verantwoordingsplicht van bedrijven en overheidsinstellingen die persoonsgegevens verwerken. Op het gebied van handhaving voorziet de AVG in de oplegging van hoge boetes. Zo kan de privacytoezichthouder, sinds 1 januari 2016 de Autoriteit Persoonsgegevens (AP),  een maximale geldboete opleggen van € 20.000.000 of 4% van de totale wereldwijde jaaromzet  in het voorgaande boekjaar indien een onderneming haar verplichtingen die voortvloeien uit de AVG niet nakomt. Het niet naleven van de regels omtrent gegevensbescherming heeft dus vanaf 25 mei 2018 grote risico’s tot gevolg.

Versterking en uitbreiding van privacyrechten

Met de komst van de AVG worden de bestaande privacyrechten versterkt en twee nieuwe rechten in het leven geroepen. Deze lichten wij graag kort toe.

Allereerst is het recht op vergetelheid geïntroduceerd. Dit houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (degene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt. Bijvoorbeeld bij onrechtmatige verwerking  van persoonsgegevens of als de wettelijke bewaartermijn is verstreken. Dit recht lijkt op het huidige recht correctie en verwijdering, maar beperkt zich niet tot het wissen van onvolledige of onjuiste of niet ter zake doende gegevens.

Een ander nieuw privacyrecht die de positie van betrokkenen versterkt is het recht op dataportabiliteit, oftewel het recht om gegevens over te dragen. Dit is het recht om de persoonsgegevens te kunnen ontvangen die een organisatie van hen heeft om bijvoorbeeld voor persoonlijk gebruik op te slaan of om door te geven aan een andere organisatie. Hierbij gaat het om gegevens die betrokkenen zelf hebben verstrekt. Organisaties dienen de gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te verstrekken. Dit in tegenstelling tot het inzagerecht waarbij organisaties zelf kunnen kiezen hoe de betrokkenen alle gegevens kunnen inzien die de organisatie verwerkt.

Andere privacyrechten zijn onder meer het recht op rectificatie (het recht om persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen), het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht op beperking van de verwerking.

Bedrijven zijn in de meeste gevallen verplicht om een verzoek van de betrokkene over de uitoefening van zijn of haar rechten binnen een maand uit te voeren. Tevens dient dit bedrijf binnen een maand de betrokkene te informeren dat aan het verzoek is tegemoet gekomen of op grond van de AVG niet verplicht is aan het verzoek te voldoen.

Bewerkersovereenkomst

Een bewerkersovereenkomst is de overeenkomst tussen de verantwoordelijke, degene die bepaalt welke verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, en de bewerker, degene die persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de verantwoordelijke zoals een salarisverwerker of administratiekantoor of hosting provider voor online opslagruimte.

Maakt jouw onderneming gebruik van een andere partij voor de verwerking van persoonsgegevens (de bewerker) dan ben je verplicht hiermee een overeenkomst te sluiten. Hierin wordt vastgelegd hoe de bewerker met de persoonsgegevens moet omgaan en worden afspraken gemaakt over onder meer de bescherming van privacy, geheimhouding, beveiliging en bewaartermijnen. Daarnaast ben je als verantwoordelijke verantwoordelijk voor het melden van een datalek binnen 72 uur na de ontdekking ervan, ook wanneer dit door een bewerker wordt gelekt.

Controleer daarom de bestaande contracten met verwerkers en sub-verwerkers (degene aan wie de verwerking door de verwerker is uitbesteed) en breng waar nodig de overeenkomsten in overeenstemming met de AVG. Het is van belang ook over het melden van datalekken duidelijke  afspraken te maken.

Indien wij behulpzaam kunnen zijn bij het privacy compliant maken van jouw bedrijf of met het opstellen of beoordelen van bewerkersovereenkomsten, neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag!

Privacystatement

Tegenwoordig heeft vrijwel elk bedrijf een eigen website. In geval een bedrijf persoonsgegevens verwerkt dient hij betrokkenen duidelijk te informeren over wat hij met persoonsgegevens doet. Vaak gebeurt dit via een privacystatement. De AVG stelt hieraan strenge eisen. Zo dient een online statement onder meer te informeren welke persoonsgegevens het bedrijf verwerkt, voor welk specifiek doel, of gegevens aan andere partijen wordt verstrekt en over bewaartermijnen.

Controleer daarom of op jouw website je privacystatement makkelijk vindbaar is en inhoudelijk voldoet aan de door de AVG gestelde eisen. Wij zijn graag bereid vragen te beantwoorden over de AVG en helpen graag met het opstellen en beoordelen van privacy protocollen.

De AVG wet zal veel ondernemers dwingen actie te ondernemen. Daarom informeren wij je in de volgende nieuwsbrief graag over een aantal andere belangrijke onderdelen van de AVG, zoals de meldplicht datalekken en de AVG vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt.

Mocht je nog vragen hebben of nadere uitleg wensen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen graag!

Met vriendelijke groet,

Het Finance plus team!