Nieuwsbrief december 2018

Nieuwsbrief december 2018

Vrije bonus in de werkkostenregeling 2018

Het jaar is bijna voorbij. Het zijn de drukke donkere dagen voor kerst. Maar ook de tijd van gezelligheid en bonussen. Voor jou als DGA is het raadzaam om te kijken of je jezelf nog een onbelaste netto bonus in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) kunt geven.

In de WKR kun je in een kalenderjaar 1,2% van het fiscaal jaarloon vrij vergoeden. Denk hierbij o.a. aan een netto bonus of kerstpakket. Hoewel de 1,2% niet zo’n groot percentage is, is de bonus of andere vergoeding wel onbelast en daar hoef je weinig voor te doen.

Om gebruik te maken van de vrije vergoeding in de WKR moeten onderstaande stappen worden gevolgd:
Bepaald moet worden wat het fiscaal jaarloon 2018 van jouw B.V. is. Indien je in jouw B.V. ook nog een stamrecht-, lijfrente- of pensioenuitkering hebt en dit is meer dan 10% van het totale fiscaal jaarloon, dan mag je dat fiscaalbedrag niet meetellen. Voor de vergoedingen in de WKR moet in principe worden uitgegaan van loon uit dienstbetrekking, oftewel loon uit tegenwoordige arbeid. Van dit bedrag is per jaar 1,2% vrij te vergoeden.
Bepaald moet worden of de B.V. in 2018 kosten heeft vergoed of betaald die ook in de WKR vallen, zoals bijvoorbeeld het abonnement voor de sportschool. Indien dat zo is, moet je dat bedrag of die kosten in mindering brengen op de vrije ruimte (de 1,2%).
Indien na stap 1 en 2 vrije ruimte resteert, kun je dit bedrag als bonus van jouw B.V overboeken naar je privé bankrekening. Geef als omschrijving mee: bonus 2018. Dit moet uiterlijk 31 december 2018 zijn overgemaakt. Je hoeft dit bedrag niet aan ons door te geven. Het is namelijk geen verplichting om deze betaling via de loonadministratie te verwerken.

Masters in payroll
Uiteraard kunnen wij voor je nakijken wat het fiscaal jaarloon 2018 is. Indien je echter thuis bent met het loonpakket Masters, is het door jezelf ook na te gaan. Na inloggen in Masters zie je links onderaan bij de laatste run (december) werkkostenregeling. Indien je dat bestand opent zie je de kosten die eventueel al via de loonadministratie zijn geboekt, het fiscaal jaarloon en ook het bedrag van de vrije ruimte. Indien er kosten loonadministratie staan dan moet dit bedrag in mindering worden gebracht op het bedrag van de vrije ruimte.
Kosten die in de WKR vallen en via de financiële administratie zijn betaald of vergoed, kun je wellicht ook zelf terugvinden en bij twijfel kun je altijd contact opnemen met jouw klantmanager.
Indien achteraf blijkt dat je toch teveel naar je privérekening hebt overgeboekt, dan zal het teveel betaalde door ons in rekening-courant worden gecorrigeerd bij het opmaken van de jaarcijfers.

Indien je in deze drukke periode geen tijd voor het bovenstaande hebt, kun je er ook voor kiezen om een bedrag van € 540,- over te maken van jouw B.V. naar je privé bankrekening. Let op: dit moet uiterlijk 31 december 2018 zijn overgemaakt met als omschrijving bonus 2018.
Indien achteraf blijkt dat de netto bonus de 1,2% van de vrije ruimte overschrijdt, dan zullen wij met de jaarrekening het teveel betaalde bedrag in je rekening-courant corrigeren.
Het bedrag van € 540,- is gebaseerd op een fiscaal jaarloon van € 45.000. Dit bedrag is als voorbeeld genomen, omdat dit minimaal het loon voor een DGA moet zijn volgens de regels van het gebruikelijk loon.

Wijziging verlaagd BTW-tarief (tabel 1) per 1-1-2019

Met ingang van 1 januari 2019 wijzigt het verlaagde tarief van de BTW voor de levering van goederen en diensten uit tabel 1 van de Wet op de Omzetbelasting van 6% naar 9%.
Let op dat de wetgever geen overgangsregeling heeft getroffen. Met ingang van 1 januari 2019 dient dus per direct het tarief van 9% BTW gehanteerd te worden op prestaties onderworpen aan het verlaagd tarief.

Voor ondernemers die het kasstelsel hanteren, geldt onverminderd dat berekening van BTW plaatsvindt op het moment van betaling. De meeste ondernemers hanteren echter voor de BTW het zogenoemde factuurstelsel. Voor de heffing van BTW wordt dan uitgegaan van de factuurdatum. Voor deze ondernemers is in het kader van de tariefswijziging  van belang of wordt gefactureerd aan een particulier of aan een ondernemer.
Voor prestaties verricht in 2018, maar pas gefactureerd in het jaar 2019 geldt dan het volgende:

Bij een belaste prestatie aan een particulier vindt de bepaling van de verschuldigde BTW plaats op het moment van afronding van de prestatie.
Bij een belaste prestatie aan een ondernemer vindt de bepaling van de verschuldigde BTW plaats op het moment van verstrekking van de factuur.

Een voorbeeld:
Een schildersbedrijf verft op verzoek van een opdrachtgever diens pand;
De schilderwerkzaamheden worden afgerond op 20 december 2018;
Het schildersbedrijf verstrekt op 5 januari 2019 een factuur aan de opdrachtgever.

Uitwerking voorbeeld:
opdrachtgever is particulier     (schilderwerkzaamheden woonhuis)      => berekening BTW bij afronding prestatie, zijnde 20 december 2018 => 6% BTW
opdrachtgever is ondernemer (schilderwerkzaamheden bedrijfspand) => berekening BTW bij verstrekking factuur, zijnde 5 januari 2019 => 9% BTW

Hou tevens rekening met het feit dat als nog in het jaar 2018 een offerte wordt uitgebracht voor werkzaamheden (tegen verlaagd tarief) gepland in het jaar 2019, er in de offerte al 9% BTW wordt opgenomen.

De fiscus heeft aangegeven dat geen BTW zal worden nageheven over in het jaar 2018 vooruitbetaalde bedragen op belaste prestaties met een specifieke vastgelegde en onomkeerbare datum in het jaar 2019. Denk hierbij aan de voorverkoop van toegangskaarten voor culturele evenementen (concerten, festivals, voetbalwedstrijden, enz.)

Voor vragen kun je altijd bij een van de medewerkers van de fiscale afdeling van Finance Plus terecht. Wij helpen je graag verder.

Urencriterium

Indien je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting kun je in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigen- en startersaftrek. Voor sommige van deze ondernemersaftrekken moet je voldoen aan het zogenaamde urencriterium.

Voorwaarden urencriterium
Om aan het urencriterium te voldoen moet je in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
Je besteedt in het kalenderjaar minimaal 1225 uren aan je onderneming(en). Indien je in de loop van het jaar met je onderneming start wordt het aantal uren niet herrekend naar de periode dat je ondernemer bent;
Je moet meer tijd besteden aan je onderneming dan aan je andere werkzaamheden (zoals eventuele werkzaamheden in loondienst). Indien je in 1 van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was hoef je niet aan deze tweede eis te voldoen.

Specifieke situaties
In een aantal specifieke situatie gelden andere voorwaarden:
Indien je een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt kun je mogelijk de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid krijgen. Er geldt dan een verlaagd urencriterium van 800 uur;
Indien je zwanger bent tellen de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

Welke uren tellen mee?
In beginsel tellen alle uren die je aan je onderneming besteedt mee voor het urencriterium. Dit zijn dus niet alleen de uren die je in rekening brengt aan je klanten, maar ook de tijd die je besteedt aan het maken van offertes, het doen van de administratie of het bijhouden van de website.

Het kan voorkomen dat je wel beschikbaar bent voor je onderneming, maar geen werkzaamheden verricht. Een voorbeeld hiervan is een storingsdienst. De tijd dat je alleen beschikbaar was, maar geen werkzaamheden hebt verricht mag je niet meerekenen voor het urencriterium.

Bij samenwerkingsverbanden, zoals een vennootschap onder firma, tussen familieleden kan sprake zijn van een ongebruikelijke samenwerking. Dit is het geval indien onafhankelijke derden een vergelijkbaar samenwerkingsverband niet zouden aangaan. Indien je vervolgens voor meer dan 70% ondersteunende werkzaamheden verricht, tellen deze uren niet mee voor het urencriterium.

Aannemelijk maken
Indien je voldoet aan de voorwaarden van het urencriterium dien je dit aannemelijk te kunnen maken. Dit kun je doen door het bijhouden van een urenadministratie, waarin je per dag gespecificeerd de gewerkte tijd, de opdrachtgever en de werkzaamheden opneemt.  Het globaal en achteraf opmaken van dag- en weekstaten volstaat niet als bewijs blijkt uit de rechtspraak.
Wij raden je daarom aan gedurende het jaar de urenadministratie bij te houden en kunnen je behulpzaam zijn bij het opzetten van deze urenadministratie.

ISDE

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft je een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.
De Rijksoverheid stimuleert met de subsidie Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.
Voor particulieren gelden andere voorwaarden dan voor zakelijke gebruikers. Particulieren dienen bijvoorbeeld de subsidieaanvraag binnen 6 maanden na installatie van het apparaat te hebben aangevraagd. Zakelijke gebruikers dienen eerst de subsidieaanvraag te hebben ingediend en kunnen pas daarna de koopovereenkomst voor apparaat aangaan.
Wij kunnen de subsidieaanvraag voor jou verzorgen.
Kijk voor meer informatie op onze website www.isdesubsidieaanvragen.nl.

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal op 29 maart 2019 de Europese Unie (EU) verlaten. Dit wordt Brexit genoemd. Het VK wordt dan een land buiten de EU. Het VK bestaat uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland en is een belangrijke handelspartner van Nederland. De Brexit kan dus gevolgen hebben voor jou als ondernemer.

Het VK wordt een land buiten de EU
Door de Brexit wordt het VK een land buiten de EU en gaan de regels gelden zoals die ook voor andere landen buiten de EU gelden. Dit heeft gevolgen voor het leveren van diensten en im- en exporteren van goederen.

Douane-unie
Zou het VK binnen een douane-unie met de EU-lidstaten blijven, dan komt het VK in een vergelijkbare positie als bijvoorbeeld Noorwegen en IJsland. Deze landen zijn evenmin lid van de EU, maar profiteren wel van een onbelemmerd goederenvervoer zonder interne in- en uitvoerheffingen en een gezamenlijk buitentarief. Bij een douane-unie is bij het leveren van goederen en diensten tussen de aangesloten staten niet sprake van import of export.
Vooralsnog is de Brexit-deal gericht op het tijdelijk opgaan van het VK in een douane-unie met de EU, maar of deze deal stand houdt, is op het moment van schrijven van deze Nieuwsbrief uiterst onzeker geworden.

Brexitloket
Hoewel op dit moment nog wordt onderhandeld tussen het VK en de overige lidstaten van de EU over de Brexit-deal kun je op het Brexitloket van de Rijksoverheid (www.brexitloket.nl) al meer informatie vinden over de gevolgen van en de voorbereiding op de Brexit. Je kunt hier onder andere de ‘Brexit Impact Scan’ doen. Aan de hand van een aantal vragen laat de scan de impact zien van de Brexit op je onderneming.
Uiteraard kunnen wij je bij specifieke vragen ook van dienst zijn.

Lijfrentepremie en bijdrage Zorgverzekeringswet

In onze nieuwsbrief van mei 2018 hebben wij je geïnformeerd over een lopende procedure bij de Hoge Raad met als twistpunt of de betaalde lijfrentepremie aftrekbaar zou moeten zijn bij de bepaling van de verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

De betaalde lijfrentepremie vermindert de te betalen belasting, maar niet de te betalen Zvw-premie. Over de te ontvangen uitkering betaal je echter ook premie Zvw. Dit betekent in feite een dubbele heffing, voor zover jouw inkomen bij uitbetaling van de lijfrentetermijnen onder de Zvw-premiegrens valt en je in het jaar van uitkeren de Zvw-premiegrens nog niet hebt bereikt. Hierdoor wordt het nettorendement van de lijfrente in deze gevallen kleiner.

De Hoge Raad heeft op 23 november 2018 beslist dat bij de berekening van het premie-inkomen voor de aanslag Zvw de lijfrentepremies in aftrek komen. Dat levert je voordeel op als jouw premie-inkomen in een jaar onder het maximum ligt: € 54.614 (2018). Wij kunnen bezwaar maken als je een aanslag premie Zvw krijgt opgelegd waarin nog geen rekening is gehouden met de aftrekbare lijfrentepremie.