Nieuwsbrief Coronavirus

Zorgplicht werkgever

In Nederland geldt dat werkgevers jegens werknemers een zorgplicht hebben. Zo is een werkgever onder meer verplicht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Het advies van de overheid is dat werkgevers het personeel goed inlichten over de symptomen van het coronavirus en om daarnaast duidelijk op hygiënevoorschriften te wijzen. Eventueel bezorgde werknemers kunnen voor meer informatie naar de bedrijfsarts worden doorverwezen. De bedrijfsarts kan hen informeren over de symptomen en mogelijke preventieve maatregelen.

Indien een werknemer zich meldt met het vermoeden van een besmetting, dan kan de werkgever de werknemer – uit hoofde van de zorgplicht voor andere werknemers – de toegang tot de werkplek ontzeggen. Geadviseerd wordt om de werknemers vervolgens direct telefonisch contact op te laten nemen met de huisarts of bedrijfsarts.

Een zieke werknemer

Deze werknemer meld je op de gebruikelijk wijze ziek bij je verzuimverzekering, eventueel ook bij de  (verplichte) Arbo dienst. Beide instanties moeten op de hoogte worden gebracht, maar de procedure verschilt per instantie. Deze ziekmelding is net als alle andere ziekmeldingen en de doorbetaling gaat zoals gebruikelijk is.

Er is weinig of geen werk meer voor mijn werknemers

Er kan voor een aantal werknemers, een bepaalde groep of alle werknemers een tijdelijke werktijdverkorting (WTV) worden aangevraagd. De aanvraag gaat digitaal via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zij beoordelen de aanvraag en na het verkrijgen van de vergunning kan de aanvraag voor WTV worden ingediend bij het UWV.

Er zijn voorwaarden verbonden aan de WTV:

  • Je bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt. Het coronavirus valt hier onder. Onderbouw zo uitgebreid mogelijk wat de oorzaak voor WTV voor je bedrijf is.
  • Je verwacht door deze omstandigheden voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20 procent minder omzet.
  • Er geldt een wachttijd van 2 weken op basis van 100% WTV. Bij 50% WTV aanvraag is dit dan 4 weken.
  • De vergunning is 6 weken geldig, daarna wordt de situatie opnieuw beoordeeld.
  • Het UWV vergoedt 70% van de aangevraagde uren aan de werkgever. De werkgever betaalt de werknemers gewoon door. Vaak 100% tenzij anders in de arbeidsovereenkomst of CAO staat geschreven.
  • De uitkering is alleen voor de uren waarvoor een vergunning is verkregen.
  • Voor zieke werknemers kan geen tijdelijke WW worden aangevraagd.
  • Voor oproepkrachten met een nul-urencontract kun je geen WTV aanvragen.
  • Je moet bijhouden hoeveel uur en op welke dagen de werknemers hebben gewerkt, of ze ziek zijn geweest en of ze verlof hebben opgenomen.
  • De werknemers hebben de eerste 6 weken geen sollicitatieplicht.

Hieronder vind je de link voor de aanvraag van de WTV:

https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=39822&mNch=aa1wa8qc0g

Hieronder vind je de link voor de aanvraag bij het UWV. De aanvraag naar het UWV dien je in nadat je bericht hebt ontvangen van SZW. De goedkeuring en eventuele bijlagen moeten meegestuurd worden naar het UWV. Vooralsnog gaat de aanvraag naar het UWV per post.

https://www.uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-werk/detail/werktijdverkorting/hoe-vraagt-u-een-vergunning-voor-werktijdverkorting-aan

Scholen gaan dicht, wat moeten werknemers met (kleine) kinderen

Het kan zijn dat de overheid besluit dat heel Nederland op slot gaat en ook beslist dat alle scholen en kinderdagverblijven (tijdelijk) dicht moeten. Voor een werknemer kan het een probleem zijn om op korte termijn opvang voor de kinderen te regelen. In dat geval zal een werknemer op grond van de Wet Arbeid en Zorg mogelijk aanspraak kunnen maken op enkele uren (tot enkele dagen) calamiteitenverlof . Dit calamiteitenverlof zal wel slechts van korte duur zijn. Heeft een werknemer meer tijd nodig, dan zal gedacht kunnen worden aan het opnemen van vakantiedagen of onbetaald verlof. Calamiteitenverlof moet 100% worden doorbetaald.

Werknemer kan niet terug van vakantie omdat hij in quarantaine moet

Hoewel het uitgangspunt tot voor kort was dat een werknemer geen recht op loon heeft, indien geen arbeid is verricht, is deze hoofdregel met ingang van 1 januari 2020 gewijzigd. Sinds begin dit jaar heeft een werknemer in principe recht op loon, ook als er geen arbeid is verricht, tenzij dit niet verrichten van de arbeid voor rekening van werknemer komt. 

Een werknemer die verplicht in quarantaine moet, ook als hij niet zelf ziek is, heeft daarom ook recht op loondoorbetaling. Dat is ook van toepassing voor werknemers die in hun vakantieland in verplichte quarantaine moeten blijven. Deze dagen gaan in principe niet van hun verlofdagen af.

Hulp nodig of overleggen?

Bel met jouw vertrouwde contactpersoon bij Finance Plus of bel ons algemene telefoonnummer 0182 622000.