Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Het doel van de NOW is om aan werkgevers, onder voorwaarden, een subsidie te verstrekken als tegemoetkoming in de loonkosten. De belangrijkste voorwaarde is dat zij verwachten tenminste 20% van hun omzet te verliezen. De regeling geldt niet voor DGA’s die niet of vrijwillig verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De NOW regeling is onderverdeeld in 7 aanvraagperiodes, waarbij NOW 3 is opgedeeld in 3 aanvraagperioden.

In eerste instantie vraag je een voorschot aan. De aanvraagloketten voor NOW 1 tot en met NOW 4 zijn gesloten. Het loket voor NOW 5 is open sinds 13 december 2021. Het loket sluit 31 januari 2022.

Als het daadwerkelijke omzetverlies bekend is, kun je een aanvraag indienen voor een definitieve tegemoetkoming. Per aanvraagperiode moet je een aparte aanvraag indienen. Het aanvraagloket voor de definitieve berekening van NOW 1 is gesloten. Het aanvraagloket voor NOW 2 en NOW 3.1 zijn open en lopen tot respectievelijk 31 maart 2022 en 22 februari 2023.

Bekijk onderstaand overzicht voor alle verschillende aanvraagperiodes en de voorwaarden die gelden voor iedere periode. In dit overzicht is ook aangegeven wanneer de aanvraagloketten voor het voorschot en de definitieve tegemoetkoming open zijn.

Overzicht perioden NOW

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De TVL richt zich op ondernemingen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. De TVL houdt rekening met de hoogte van het omzetverlies en de omvang van de vaste lasten in een sector. De TVL is belastingvrij en er worden aan de besteding van het bedrag geen nadere eisen gesteld.
Overzicht perioden TVL

 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo is gesloten per 1 oktober 2021. Na het stoppen van de Tozo kunnen ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben een beroep doen op de tijdelijke aangepaste bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

De Tozo-regeling is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die financieel in de knel komen door de coronacrisis. Er zijn twee vormen van ondersteuning:

 • Aanvulling inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum (voor levensonderhoud). De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van je huishouding en inkomen. De inkomensondersteuning wordt maandelijks uitbetaald en hoeft niet te worden terugbetaald.
 • Een lening voor bedrijfskapitaal (voor liquiditeitsproblemen). Zelfstandigen kunnen een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.517 krijgen om liquiditeitsproblemen op te lossen. Het rentepercentage van de lening is vastgesteld op 2% en de maximale looptijd bedraagt vijf jaar. Vanaf 1 juli 2022 dien je te starten met het terugbetalen van de lening. Partners die beide zelfstandige met een eigen onderneming zijn, kunnen ieder voor hun eigen onderneming een lening aanvragen. Voor de lening voor bedrijfskapitaal wordt een vermogenstoets uitgevoerd.

Overzicht perioden TOZO

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is een aanvulling tot het sociaal minimum loon op jaarbasis en is bedoeld voor zelfstandigen met (tijdelijke) financiële problemen. Vaak is dit een lening. De voorwaarden voor de Bbz waren in de coronacrisis tijdelijk versoepeld. Deze versoepeling liep tot en met maart 2022. 
Voor de (tijdelijk vereenvoudigde) Bbz gold:

 • Er is geen vermogenstoets.
 • Aan te vragen met terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden.
 • Vaststellen inkomen en hoogte-uitkering per maand.

De Bbz vraag je aan bij de gemeente waar je woont. Kijk voor meer informatie over de Bbz op de website van jouw gemeente.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK regeling is gestopt per 1 oktober 2021.

Als de bestaande regelingen uit het steun- en herstelpakket onvoldoende bleken te zijn om de vaste lasten te kunnen betalen, konden huishoudens bij hun gemeente terecht voor ondersteuning via de TONK. In totaal is er 260 miljoen euro uitgetrokken voor deze regeling.

De TONK regeling liep via de gemeente. De gemeente bepaalt zelf de doelgroep of de hoogte van de vergoeding. De maximale eenmalige vergoedingen liggen ergens tussen de 750 en 1500 euro. Het kabinet heeft gemeenten opgeroepen ruimhartig te zijn in het toekennen van de TONK.

 Overige gesloten regelingen

De volgende financiële regelingen zijn gesloten en dus niet meer aan te vragen:

 • Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN)
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
 • COL-regeling voor Start-ups en Scale-ups
 • Qredits – uitstel van aflossing met rentekorting
 • Regeling R&D voor mobiliteitssectoren
 • Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot

Belastingmaatregelen

Coronakrediet en garanties


PERSONEEL

Wettelijk verlof

Het opnemen van verlof gaat in overleg tussen werknemer en werkgever. In principe mag je een werknemer niet verplichten om verlof op te nemen. Daar tegenover staat dat als verlof is goedgekeurd een werknemer niet zo maar mag verwachten dat reeds aangevraagde en goedgekeurde verlof wordt ingetrokken. Ook dit gaat in overleg.

Wettelijk verlof van een jaar vervalt in principe op 1 juli van het volgende jaar. Indien een langdurig zieke medewerker door ziekte niet in staat is om verlof op te nemen, dan blijft het wettelijk verlof staan.

Reiskostenvergoeding en lunchbijdrage bij thuiswerken of niet werken

Hoewel reiskosten onbelast mogen worden doorbetaald, is ons advies dat als werknemers niet reizen voor het werk, de reiskosten vanaf 1 april 2020 stop te zetten. Indien werknemers af en toe naar werk reizen of andere zakelijke reiskosten maken, dan kunnen deze reiskosten op basis van de werkelijke gereden kilometers á € 0,19 aan de werknemers worden vergoed.

Lees hier meer over de vaste reiskostenvergoeding in 2021.

Ons advies is om de lunchbijdrage per 1 april 2020 stop te zetten indien werknemers thuis werken of niet kunnen werken door algehele sluiting. Indien werknemers af en toe meelunchen met een door de werkgever verzorgde lunch moet er een bijdrage van € 3,35 per maaltijd als normbedrag worden toegepast. Indien de lunchbijdrage moeten komen te vervallen of als er andere bedragen dan normaal van toepassing zijn, laat dit dan ook aan de salarisadministratie weten zodat zij hier rekening mee kunnen houden.

Aflopende arbeidscontracten

Indien tijdelijke arbeidscontracten aflopen en dit is gemeld bij Finance Plus, dan wordt er vanuit het loonpakket Nmbrs een herinneringsbericht verstuurd. Maar ook als je geen bericht ontvangt is het raadzaam om de einddatum van de contracten goed in de gaten te houden. Indien er geen actie wordt ondernomen, dan wordt de arbeidsovereenkomst automatisch verlengd. Als het de 4de overeenkomst is, en/of de werknemer is 3 jaar in dienst, dan is de werknemer, zonder dat het misschien de bedoeling is, voor onbepaalde tijd in dienst.

Als je de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen, dan dien je deze een maand van te voren op te zeggen. Indien er niet of niet tijdig wordt opgezegd kan de medewerker aanspraak maken op een boete voor iedere dag dat er niet tijdig is opgezegd. Dit heet de aanzegtermijn. Houdt ook rekening met een eventuele transitievergoeding die bij de eindafrekening moet worden betaald indien de beëindiging van het dienstverband op verzoek van de werkgever is gegaan.

Er zijn verschillende manieren om afscheid van elkaar te nemen:

Of een werknemer recht heeft op een WW uitkering is o.a. afhankelijk van:

 • Is de werknemer verwijtbaar werkloos? Zelf ontslag nemen, ontslag op staande voet en het weigeren van een aanvullende arbeidsovereenkomst welke gelijk of beter is dan de vorige is verwijtbaar. Bij verwijtbaar werkloos heeft een werknemer geen recht op een WW-uitkering.
 • De werknemer heeft in de laatste 36 weken 26 weken hebben gewerkt (wekeneis). Dan is er recht op een WW-uitkering van 3 maanden.
 • De werknemer heeft in de laatste 5 jaren 4 jaren gewerkt. Dan is er recht op een langere uitkering. Dit is afhankelijk van het totale arbeidsverleden.
 • De werknemer moet beschikbaar zijn voor werk.

Ook als de NOW is aangevraagd en de werkgever wil niet verder met de werknemer, is de werkgever niet verplicht om de arbeidsovereenkomst te verlengen. Wat de beslissing ook is, de melding naar de werknemer moet schriftelijk. Dit mag ook per e-mail.


VEELGESTELDE VRAGEN

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Belastingen

Personeel


MEER INFORMATIE NODIG?

Online
Op de website van de Rijksoverheid  is per categorie meer informatie te vinden over het coronavirus COVID-19. Zij hebben ook een informatiepagina met veelgestelde vragen over het coronavirus voor ondernemers en bedrijven.  

De Kamer van Koophandel heeft het KVK Coronaloket opgesteld, waar je onder meer een regelingencheck kunt doen en meer kunt lezen over inspirerende ondernemersinitiatieven.

Telefonisch
Iedereen met vragen over het coronavirus kan ook telefonisch bij de overheid terecht via het publieksinformatienummer 0800 1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met +312 0205 1351.

Het KVK Coronaloket is ook telefonisch bereikbaar voor vragen via telefoonnummer 0800 2117. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

MKB-noodlijn
Stichting IMK en ONL voor Ondernemers zijn een samenwerking aangegaan en hebben de MKB-noodlijn geopend. Het telefoonnummer 088 999 0000 is speciaal geopend voor ondernemers die op zoek zijn naar een luisterend oor over de druk van de coronacrisis op hun persoonlijke situatie of de stress die financiële problemen met zich meebrengt.