PRIVACY STATEMENT & COPYRIGHT

Privacy Statement
Finance Plus wil middels deze verklaring informeren welke persoonsgegevens zij verzamelt, waarom deze gegevens worden verzameld en wat ermee wordt gedaan. Finance Plus vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Finance Plus doet haar uiterste best om er voor te zorgen dat er op zodanige wijze met persoonsgegevens wordt omgegaan dat jouw privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd en niet langer dan noodzakelijk wordt bewaard.

Welke gegevens worden verzameld?
Finance Plus maakt gebruik van Google Analytics. Via deze organisatie verzamelt en bewaart Finance Plus informatie van bezoekers over het gebruik van de website. De volgende gegevens worden verzameld: de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browsertaal, de eerste drie octetten van het Internet Protocol (IP) adres van de door jouw gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina's en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Daarnaast verzamelt Finance Plus voor de levering van haar diensten de volgende persoonsgevens: NAW-gegevens, BSN, geboortedatum en –plaats, telefoonnummer, e-mailadres, bank- en financiële gegevens.

Grondslag en doeleinden verwerking persoonsgegevens
De gegevens die via Google Analytics worden verzameld, gebruikt Finance Plus enkel om de service naar haar klanten te verbeteren, het bijhouden van webstatistieken en niet voor advertentiedoeleinden. Verder verwerkt Finance Plus alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft om haar diensten te kunnen leveren en voor het versturen van nieuwsbrieven.
Finance Plus verwerkt persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting zoals de Belastingwet, op basis van jouw toestemming dan wel het uitvoeren van een (opdracht)overeenkomst.

Cookies
Een cookie is een tekstbestand dat door jouw internetbrowser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kan je de instelling van jouw browser wijzigen om dit te verhinderen. Als je geen cookies wil ontvangen, kan je via de Help-functie van je internetbrowser zien hoe alle cookies geblokkeerd kunnen worden. Finance Plus maakt gebruik van Wordfence-cookies ten behoeve van de veiligheid van de website. Deze cookies verzamelen gegevens zoals hoeveel mensen de website bezoeken, het IP-adres van de bezoeker, welke pagina’s bezocht zijn, op welke pagina de bezoeker binnenkomt en weggaat, vanuit welk domein bezoekers komen en welke browser ze gebruiken. Deze gegevens hebben zij nodig in geval de website onderhevig is aan aanvallen van buitenaf.
Wordfence kan cookies delen met derde partijen ten behoeven van de dienstverlening. De gedeelde informatie is echter altijd geanonimiseerd en zal enkel gebruikt worden om demografische informatie als geheel te analyseren.

Verstrekking aan derden
Finance Plus verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven en organisaties aan wie Finance Plus de gegevensverwerking heeft uitbesteed, zijn verwerkersovereenkomsten gesloten om eenzelfde niveau van privacyrechten, beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen. Finance Plus blijft, indien zij verwerkingsverantwoordelijke is, verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Privacyrechten
Onze klanten hebben het recht om inzage, correctie of verwijdering te verzoeken van hun gegevens. Ook hebben zij het recht bezwaar te maken tegen, of beperking te verzoeken van de verwerking van hun gegevens of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Voorts hebben zij ook het recht om hun gegevens over te laten dragen aan een door hen aangegeven partij. Indien je de voornoemde rechten wil uitvoeren, kan je je wenden tot het secretariaat van Finance Plus via e-mailadres mijnplus@financeplus.nl of op telefoonnummer 0182 – 622 000. Eveneens kan je contact opnemen met Finance Plus via de contactgegevens onderaan deze pagina. Je hebt het recht tot het indienen van een klacht, welke je kan indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Finance Plus bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. Beveiligingsmaatregelen Finance Plus zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het Google Analytics account van Finance Plus is zodanig privacyvriendelijk ingesteld dat de IP-adressen geanonimiseerd zijn en persoonsgegevens niet gedeeld worden met derden.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden.

Copyright
De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Finance Plus.

Wanneer je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, komen we graag met je in contact. Je kan een email sturen naar mijnplus@financeplus.nl of telefonisch contact opnemen via 0182 - 622 000 dan wel gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

DISCLAIMER

Disclaimer
Wij besteden een constante zorg aan onze website. Ondanks dat kunnen wij niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

Finance Plus verstrekt door middel van haar website alleen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Finance Plus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website.

Hoewel Finance Plus alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, aanvaardt zij geen aansprakelijk voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

Finance Plus is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Finance Plus kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Finance Plus.

Contact
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.